Dokumenty on-line - odwołania od decyzji ZUS
Kontrola ZUSOdsetki ZUSOdwołanie od decyzji ZUSZasiłki

Nienależnie pobrane świadczenie, a brak pouczenia lub błędne pouczenie.

Celem stwierdzenia, że doszło do pobrania nienależnego świadczenia przez ubezpieczonego koniecznym jest, aby osoba pobierająca świadczenia była pouczona o braku prawa do ich pobierania, natomiast, aby organ rentowy mógł skutecznie domagać się od ubezpieczonego zwrotu nienależnie pobranego świadczenia, musi wykazać, że był on prawidłowo pouczony o okolicznościach powodujących brak prawa do tego świadczenia.

Dlaczego postanowiłam stworzyć wpis o pouczeniach zawartych w decyzjach ZUS?

Konsekwencją braku pouczenia jest niemożność nałożenia obowiązku zwrotu nienależnie pobranego świadczenia, co istotne za równoznaczne z brakiem pouczenia należy uznać błędne pouczenie.

Jak powinno wyglądać pouczenie?

Nie ma wątpliwości, co do tego, iż to na organie rentowym spoczywa obowiązek pouczania, samo zaś pouczenie powinno być wyczerpujące, zawierające informację o obowiązujących w dniu pouczania zasadach zawieszalności i wstrzymaniu prawa do świadczeń.

Sąd Apelacyjny w Rzeszowie w wyroku z dnia 20 kwietnia 1995 roku, sygn. akt III Aur 110/95, wskazał, iż :

“pouczenie nie może być abstrakcyjne, obciążone brakiem konkretności, a szczególności nie może odnosić się do wszystkich możliwych hipotetycznych okoliczności powodujących ustanie prawa do świadczenia, bowiem takie pouczenie nie może zostać uznane za należyte i rodzące obowiązek zwrotu świadczenia. Pouczenie musi być na tyle zrozumiałe, aby pobierający świadczenie mógł je odnieść do własnej sytuacji”.

W cytowanym wyroku wskazano, iż pouczenie zamieszczane standardowo w decyzjach organu rentowego, dotyczące wszystkich możliwych sytuacji nie może być w odniesieniu do konkretnego świadczenia uznane za należyte, w przypadku gdy przytacza jedynie przepisy ustawy bez próby ich wyjaśnienia. W sytuacjach szczególnych skuteczne pouczenie musi wyjść poza standardowy szablon.

Jeżeli pouczenia zawarte w decyzji nie można uznać za należyte, nie ma możliwości nałożenia obowiązku zwrotu nienależnie pobranego świadczenia.

Zapraszam również do lektury następujących wpisów:

Decyzja o nienależnie pobranych świadczeniach z ZUS 

Nowy dowód w sprawie ZUS

Porady prawne Kraków

Porady prawne ZUS on-line
Tagi
Pokaż więcej
Dokumenty on-line - odwołania od decyzji ZUS

Kinga Matyasik-Ochlust

Jestem radcą prawnym i od 2009 roku prowadzę działalność na obszarze całej Polski walcząc przed Sądami w sprawach o emerytury, renty, zasiłki, świadczenia przedemerytalne, jak również o zaległe składki na ubezpieczenie. Dzięki dziesiątkom przeprowadzonych spraw, jestem w stanie wspomóc swoich klientów doświadczeniem nabytym w procesach, jak również znaleźć racjonalne argumenty na przeciwstawienie się bezzasadnym odmowom w decyzjach dotyczących przyznania gwarantowanych świadczeń.

Podobne artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Aby dodać komentarz rozwiąż równanie: *

Close