Dokumenty on-line - odwołania od decyzji ZUS
Kontrola ZUSOdsetki ZUSOdwołanie od decyzji ZUSPodleganie ubezpieczeniom społecznymZasiłkiZwrot kwot do ZUS

Pracodawcy będą zwracać pieniądze za zasiłki wypłacone przez ZUS pracownikom

W dniu 11 grudnia 2019 r. Sąd Najwyższy w składzie 7 sędziów podjął uchwałę  (III UZP 7/19), która w bardzo niekorzystny sposób oddziaływać będzie na pracodawców.

Uchwała stanowi odpowiedź na pytanie:

Czy organ rentowy może wybrać płatnika składek jako podmiot zobowiązany do zwrotu świadczenia pobranego nienależnie przez osobę, która zawarła z tym płatnikiem pozorną umowę o pracę (art. 84 ust. 6 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych; jednolity tekst: Dz. U. z 2019 r., poz. 300 ze zm.?​

Zdaniem Sądu Najwyższego:

Organ rentowy może wybrać płatnika składek jako podmiot zobowiązany do zwrotu świadczenia pobranego nienależnie przez świadczeniobiorcę (art. 84 ust. 6 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, jednolity tekst: Dz.U. z 2019 r., poz. 300 ze zm.).

Powyższe doprowadzi zapewne do sytuacji w której ZUS w razie uznania pozorności zatrudnienia będzie mógł swoje roszczenie pieniężne skierować bezpośrednio do pracodawcy (jako podmiotu bardziej wypłacalnego),        z pominięciem pracownika który otrzymał pieniądze z zasiłków. Warto wskazać, iż jeżeli pracownik przez dłuższe okresy przebywał na zasiłkach (np. pracownica urodziła dwoje dzieci w niewielkim odstępie czasu) wysokość świadczeń do zwrotu może wynieść kilkadziesiąt lub kilkaset tysięcy złotych.

W ustnych motywach rozstrzygnięcia skład orzekający wskazał, iż w przepisach ustawy nie ma wskazanej żadnej kolejności dochodzenia świadczeń, ani sugestii, że najpierw trzeba pobrać pieniądze od płatnika.

Zdaniem Sądu Najwyższego, obowiązujące regulacje prawa ubezpieczeń społecznych nie wymagają od organu rentowego, aby uprzednio wyczerpał wszelkie dostępne w konkretnych okolicznościach faktycznych środki ochrony prawnej przysługujące organowi rentowemu względem ubezpieczonego, który nienależnie pobrał świadczenie z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

W chwili obecnej czekamy na pisemne uzasadnienie uchwały, lecz dotychczasowe doświadczenie pozwala mi stwierdzić, iż w najbliższym czasie ZUS wyda setki decyzji dotyczących zwrotu wypłaconych pieniędzy skierowanych do pracodawców.

Porady prawne ZUS on-line
Tagi
Pokaż więcej
Dokumenty on-line - odwołania od decyzji ZUS

Kinga Matyasik-Ochlust

Jestem radcą prawnym i od 2009 roku prowadzę działalność na obszarze całej Polski walcząc przed Sądami w sprawach o emerytury, renty, zasiłki, świadczenia przedemerytalne, jak również o zaległe składki na ubezpieczenie. Dzięki dziesiątkom przeprowadzonych spraw, jestem w stanie wspomóc swoich klientów doświadczeniem nabytym w procesach, jak również znaleźć racjonalne argumenty na przeciwstawienie się bezzasadnym odmowom w decyzjach dotyczących przyznania gwarantowanych świadczeń.

Podobne artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Aby dodać komentarz rozwiąż równanie: *

Close