Dokumenty on-line - odwołania od decyzji ZUS
Renta SocjalnaRenta z tytułu niezdolności do pracy

Renta socjalna, a renta z tytułu niezdolności do pracy.

Na naszym blogu pisaliśmy już o tym, że osoby pobierające rentę socjalną mają możliwość podjęcia zatrudnienia, a zatrudnienie w warunkach pracy chronionej nie powinno być brane pod uwagę przy ocenie niezdolności do pracy, bowiem znaczenie ma jedynie praca na normalnym rynku pracy. W praktyce zdarza się, iż osoby mające orzeczoną całkowitą niezdolność do pracy podejmują zatrudnienie, co powoduje iż gromadzą na swoim koncie okresy składkowe i nieskładkowe, od których uzależniona jest renta z tytułu niezdolności do pracy.

W praktyce występują sytuacje, iż Ubezpieczeni rezygnują z pobierania renty socjalnej i po osiągnięciu odpowiedniego stażu wnioskują o przyznanie renty z tytułu niezdolności do pracy.

Taka sytuacja powoduje, iż zgodnie z art. 7 ustawy o rencie socjalnej, renta socjalna nie będzie przysługiwać osobie uprawnionej do renty z tytułu niezdolności do pracy. W art. 7 ust. 1 ustawy z 2003 r. o rencie socjalnej użyto sformułowania: “osobie uprawnionej” do “renty z tytułu niezdolności do pracy”. Nie ma tu więc znaczenia, czy renta taka jest faktycznie wypłacana ubezpieczonemu, wystarczające jest stwierdzenie uprawnienia do takiego świadczenia.

Jeżeli o rentę socjalną ubiega się osoba, która ma prawo do świadczenia z ubezpieczenia społecznego, to przyznanie jej prawa do reny socjalnej nie jest możliwe, albowiem byłoby to sprzeczne z celem, dla którego renta socjalna została ustalona.

Renta socjalna to rodzaj świadczenia, który gwarantuje zabezpieczenie społeczne osobom, które są całkowicie niezdolne do pracy z uwagi na schorzenia, które dotknęły ich w dzieciństwie lub w trakcie nauki (nie później, niż do ukończenia 25 roku życia), ale nie posiadają uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego. Celem renty socjalnej jest zapewnienie osobie, która spełnia przesłanki do renty socjalnej środków f niezbędnych do życia

Jak wskazał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie: „Renta socjalna jest świadczeniem mającym szczególny charakter. Analiza pozytywnych przesłanek nabycia prawa do tego świadczenia (art. 2 i art. 4 ustawy z 2003 r. o rencie socjalnej), wśród których brak jest przecież wymogu posiadania jakiegokolwiek stażu ubezpieczeniowego, wskazuje jednoznacznie, iż jest ono przyznawane osobom, które ze względu na stan zdrowia powodujący całkowitą niezdolność do pracy powstałą wskutek naruszenia sprawności organizmu powstałego przed wejściem na rynek pracy, nie miały możliwości “wypracowania” stażu ubezpieczeniowego, który dawałby im podstawę do skutecznego ubiegania się przynajmniej o rentę z tytułu niezdolności do pracy. Renta socjalna stanowi więc świadczenie o charakterze zabezpieczającym, kompensującym brak możliwości uzyskania uprawnień do świadczeń z sytemu ubezpieczeń społecznych, a jej celem jest zapewnienie osobie spełniającej ustawowe warunki do przyznania tego świadczenia środków finansowych niezbędnych do życia”.

Powyższe oznacza, iż w przypadku kiedy dana osoba spełnia przesłanki do uzyskania renty z tytułu niezdolności do pracy to nie ma możliwości wnioskowania o rentę socjalną, nawet wtedy jeżeli w przeszłości rentę taką pobierała.

Porady prawne ZUS on-line
Tagi
Pokaż więcej
Dokumenty on-line - odwołania od decyzji ZUS

Weronika Mania

Radca prawny - Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Ukończyła studia na kierunku Prawo oraz na kierunku Administracja. Ukończyła aplikację radcowską prowadzoną przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie. Specjalizuje się w sprawach o podleganie ubezpieczeniom społecznym, podstawy wymiaru składek oraz o prawo do zasiłku macierzyńskiego, chorobowego i opiekuńczego.

Podobne artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Aby dodać komentarz rozwiąż równanie: *

Close