Dokumenty on-line - odwołania od decyzji ZUS
Świadczenie rehabilitacyjne

„Zasiłek rehabilitacyjny” – jak uzyskać świadczenie rehabilitacyjne?

Świadczenie rehabilitacyjne, które bardzo często mylnie nazywane jest przez naszych Klientów „zasiłkiem rehabilitacyjnym” jest to świadczenie wypłacane przez ZUS, które ma na celu umożliwienie osobie niezdolnej do pracy kontynuowania leczenia lub rehabilitacji w sytuacji, gdy okres pobierania zasiłku chorobowego (co do zasady 182 dni) jest zbyt krótki do odzyskania pełnej zdolności do pracy. Istotnym z punktu widzenia świadczenie rehabilitacyjnego jest to, ażeby osoba niezdolna do pracy rokowała jej odzyskaniem, z tym, że nie musi to nastąpić w okresie 12 miesięcy od dnia jego przyznania.

Podsumowując, ażeby uzyskać świadczenie rehabilitacyjne należy spełnić następujące przesłanki:

 1.  wyczerpanie okresu zasiłku chorobowego – Prawo do świadczenia rehabilitacyjnego nabędzie osoba która wykorzystała pełen okres zasiłkowy (co do zasady 182 dni);
 2. dalsza niezdolność do pracy;
 3. pomyślne rokowania, co do odzyskania zdolności do pracy w wyniku leczenia lub rehabilitacji;
 4. brak uprawnień do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy, zasiłku dla bezrobotnych, zasiłku przedemerytalnego lub do świadczenia przedemerytalnego, rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego oraz do urlopu dla poratowania zdrowia, udzielonego na podstawie odrębnych przepisów.

Jaka uzyskać świadczenie rehabilitacyjne?

Oczywiście w pierwszej kolejności należy złożyć wniosek, na który składa się:

 1. Druk ZNp-7 – wniosek o świadczenie;
 2. Druku OL-9, który wypełnia lekarz prowadzący – zaświadczenie o stanie zdrowia;
 3. Druk OL-10, który wystawia Płatnik Składek – wywiad zawodowy (osoby prowadzące działalność gospodarczą nie składają tego druku);
 4. Druk Z-3 (pracownik), Z-3b (osoba prowadząca działalność gospodarczą, osoby współpracujące, pracownicy, którym zasiłek wypłacał pracodawca), Z-3a (pozostałe osoby)

Jeżeli wniosek jest kompletny, Lekarz Orzecznik ZUS ocenia stan zdrowia. Lekarz Orzecznik ZUS wydaje następujące orzeczenia:

 • Ubezpieczony jest niezdolny do pracy i rokuje odzyskaniem zdolności do pracy w okresie (1-12 miesięcy) – ZUS wyda pozytywną decyzję, pod warunkiem, że Prezes ZUS nie złoży zarzutu wadliwości;
 • Ubezpieczony jest niezdolny do pracy i nie rokuje odzyskaniem zdolności do pracy – ZUS odmówi świadczenia rehabilitacyjnego, ale może przyznać rentę jeśli ubezpieczony spełnia pozostałe przesłanki;
 • Ubezpieczony nie jest niezdolny do pracy – ZUS odmówi przyznania świadczenia.

W przypadku niekorzystnego orzeczenia Lekarza Orzecznika ZUS, od orzeczenia należy wnieść sprzeciw, który rozpozna Komisja Lekarska ZUS w formie kolejnego orzeczenia. Jeżeli Komisja Lekarska ZUS, podtrzyma niekorzystne orzeczenie Lekarza Orzecznika, ZUS odmówi wyda decyzje o odmowie przyznania prawa do świadczenia rehabilitacyjnego, którą w terminie 1-go miesiąca można zaskarżyć za pośrednictwem ZUS do Sądu Ubezpieczeń Społecznych.

Nasza praktyka pokazuje, że warto odwoływać się od decyzji ZUS, albowiem przed Sądem stan zdrowia oceniają biegli sądowi, którzy często zajmują odmienne stanowisko, aniżeli lekarze ZUS.

Porady prawne ZUS on-line
Tagi
Pokaż więcej
Dokumenty on-line - odwołania od decyzji ZUS

Weronika Mania

Radca prawny - Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Ukończyła studia na kierunku Prawo oraz na kierunku Administracja. Ukończyła aplikację radcowską prowadzoną przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie. Specjalizuje się w sprawach o podleganie ubezpieczeniom społecznym, podstawy wymiaru składek oraz o prawo do zasiłku macierzyńskiego, chorobowego i opiekuńczego.

Podobne artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Aby dodać komentarz rozwiąż równanie: *

Close