Dokumenty on-line - odwołania od decyzji ZUS
Bez kategorii

Emerytura minimalna, a praca w niepełnym wymiarze czasu pracy.

Przy obliczaniu emerytury zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy po 14 listopada 1991 r. jest zaliczane jako pełny okres składkowy. Jeżeli jednak zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy miało miejsce przed 14 listopada 1991 r., to będzie ono uwzględnione jako okres składkowy, tylko jeżeli wynosiło co najmniej połowę normalnego czasu pracy. Można sumować jednoczesne zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy u kilku pracodawców. Jeżeli zatem ubezpieczony pracował jednocześnie u jednego z pracodawców na 2/4 etatu i u innego na 1/4, to wymiary te należy dodać, co daje 3/4 etatu wymagane do zaliczenia stażu emerytalnego.

Inne zasady dotyczą natomiast zaliczania pracy w niepełnym wymiarze do tzw. emerytury minimalnej.

W przypadku gdy emerytura przysługująca z FUS, w tym łącznie z okresową emeryturą kapitałową jest niższa niż określona przez ustawodawcę kwota najniższej emerytury, świadczenie przysługujące z FUS podwyższa się w taki sposób, aby suma tych świadczeń nie była niższa od tej gwarantowanej kwoty. Aby tak się stało, świadczeniobiorca musi spełniać warunki określone w art. 87 ustawy emerytalnej. Podwyższenie nowej emerytury do kwoty najniższego świadczenia w przypadku:

  • kobiety nastąpi, gdy osiągnie ona wiek emerytalny wynoszący 60 lat i będzie miała okres składkowy i nieskładkowy wynoszący co najmniej 20 lat,
  • mężczyzny nastąpi, gdy osiągnie on wiek emerytalny wynoszący 65 lat i będzie miał okres składkowy i nieskładkowy wynoszący co najmniej 20 lat.

Przy ustalaniu okresów składkowych i nieskładkowych należy mieć na uwadze art. 87 ust. 3 ustawy emerytalnej, zgodnie z którym przy obliczaniu okresów składkowych przypadających po dniu wejścia w życie ustawy dla celów podwyższenia emerytury w myśl ust. 1 miesiące, w których składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe były obliczone od podstawy wymiaru niższej od kwoty minimalnego wynagrodzenia pracowników, uwzględnia się w części odpowiadającej proporcji tej podstawy do kwoty minimalnego wynagrodzenia.

Zasady, o której mowa w ust. 3, nie stosuje się, jeżeli zmniejszenie podstawy wymiaru składek poniżej minimalnego wynagrodzenia nastąpiło na skutek pobierania wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy wypłaconego na podstawie przepisów Kodeksu pracy, zasiłków i świadczenia rehabilitacyjnego z ubezpieczenia chorobowego lub z ubezpieczenia wypadkowego.

Zasady tej nie stosuje się również, jeżeli podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe stanowiła kwota zasiłku stałego z pomocy społecznej, świadczenia pielęgnacyjnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego określonych w przepisach o świadczeniach rodzinnych lub zasiłku dla opiekuna określonego w przepisach o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, oraz do: pracowników, o których mowa w art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2017 r. poz. 847 oraz z 2018 r. poz. 650), żołnierzy niezawodowych w służbie czynnej, ubezpieczonych odbywających służbę zastępczą, a także pozostających w służbie kandydackiej funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej (art. 87 ust. 4).

Po dniu wejścia w życie ustawy emerytalnej tj. po 1 stycznia 1999 r. okresy składkowe ustala się zgodnie z zasadą wskazaną ww. art. 87 ust. 3 ustawy emerytalnej, a więc proporcjonalnie z podstawy wymiaru składki z tego okresu do minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w tym okresie. Ponadto okresy nieskładkowe do ustalenia kapitału początkowego nie podlegają ograniczeniu do 1/3 udowodnionych okresów składkowych, podlegają natomiast takiemu ograniczeniu przy ustalaniu wysokości emerytury.

Dla łatwiejszego zrozumienia posłużę się przykładem:

W 12/2012 r. ubezpieczony zarabiał 742,10,- minimalne wynagrodzenie w tym okresie wynosiło 1 317,00- zł,- zatem za ten miesiąc zostało uwzględnionych 17 dni pomimo tego że praca była świadczona przez 31 dni.

Dla dokładnego przeliczenia okresów jakie powinien uwzględnić organ potrzebne będą dokładne informacje o wysokości osiąganych przychodów, które następnie zestawić należy z minimalnym wynagrodzeniem za dane lata. Tylko takie precyzyjne wyliczenie da możliwość skontrolowania czy ZUS właściwie ustalił długość stażu emerytalnego.

Porady prawne ZUS on-line
Tagi
Pokaż więcej
Dokumenty on-line - odwołania od decyzji ZUS

Kinga Matyasik-Ochlust

Jestem radcą prawnym i od 2009 roku prowadzę działalność na obszarze całej Polski walcząc przed Sądami w sprawach o emerytury, renty, zasiłki, świadczenia przedemerytalne, jak również o zaległe składki na ubezpieczenie. Dzięki dziesiątkom przeprowadzonych spraw, jestem w stanie wspomóc swoich klientów doświadczeniem nabytym w procesach, jak również znaleźć racjonalne argumenty na przeciwstawienie się bezzasadnym odmowom w decyzjach dotyczących przyznania gwarantowanych świadczeń.

Podobne artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Aby dodać komentarz rozwiąż równanie: *

Close