Dokumenty on-line - odwołania od decyzji ZUS
Koronawirus a ZUSOdwołanie od decyzji ZUS

Odwołanie od decyzji o odmowie prawa do świadczenia postojowego

Częstą sytuacją jest uzyskanie od ZUS odmowy prawa do świadczenia postojowego w sytuacji posiadania innego tytułu podlegania ubezpieczeniom.

Zgodnie z art. 6 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych:

Obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym podlegają osoby będące:
1) pracownikami, z wyłączeniem prokuratorów;
2) osobami wykonującymi pracę nakładczą;
3) członkami rolniczych spółdzielni produkcyjnych i spółdzielni kółek rolniczych, zwanymi dalej “członkami spółdzielni”;
4) osobami wykonującymi pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, zwanymi dalej “zleceniobiorcami”, oraz osobami z nimi współpracującymi;
5) osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność oraz osobami z nimi współpracującymi;
5a) osobami współpracującymi z osobami fizycznymi, o których mowa w art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców;
6) posłami i senatorami pobierającymi uposażenie oraz posłami do Parlamentu Europejskiego,
7) osobami pobierającymi stypendium sportowe,
7a) pobierającymi stypendium słuchaczami Krajowej Szkoły Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego;
7b) otrzymującymi stypendium doktoranckie doktorantami;
8) osobami wykonującymi odpłatnie pracę, na podstawie skierowania do pracy, w czasie odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania;
9) osobami pobierającymi zasiłek dla bezrobotnych, świadczenie integracyjne lub stypendium w okresie odbywania szkolenia, stażu lub przygotowania zawodowego dorosłych, na które zostały skierowane przez powiatowy urząd pracy, zwanymi dalej “bezrobotnymi”;
9a) osobami pobierającymi stypendium w okresie odbywania szkolenia, stażu lub przygotowania zawodowego dorosłych, 10) duchownymi;
11) żołnierzami niezawodowymi pełniącymi czynną służbę wojskową, z wyłączeniem żołnierzy pełniących służbę kandydacką;
12) osobami odbywającymi służbę zastępczą;
13) osobami przebywającymi na urlopach wychowawczych lub pobierającymi zasiłek macierzyński albo zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego;
20) osobami pobierającymi świadczenia socjalne wypłacane w okresie urlopu oraz osobami pobierającymi zasiłek socjalny wypłacany na czas przekwalifikowania zawodowego i poszukiwania nowego zatrudnienia, a także osobami pobierającymi wynagrodzenie przysługujące w okresie korzystania ze świadczenia górniczego albo w okresie korzystania ze stypendium na przekwalifikowanie, wynikające z odrębnych przepisów lub układów zbiorowych pracy;
21) osobami pobierającymi świadczenie szkoleniowe wypłacane po ustaniu zatrudnienia;
22) członkami rad nadzorczych wynagradzanymi z tytułu pełnienia tej funkcji.

Wedle art. 15zg ustawy “Tarcza Antykryzysowa” świadczenie postojowe przysługuje pod warunkiem nie posiadania innego tytułu do objęcia ubezpieczeniem społecznym.

W mojej kancelarii gościłam osoby z decyzjami o odmowie przyznania prawa do świadczenia postojowego z następujących powodów:

  1. pracodawca nie wyrejestrował pracownika z ubezpieczenia społecznego, pomimo iż praca nie jest wykonywana od pewnego czasu. Pracownik prowadzi własną działalność gospodarczą.
  2. zleceniodawca nie wyrejestrował zleceniobiorcy z ubezpieczenia społecznego pomimo iż, usługi od dawna nie są już wykonywane. Zleceniobiorca prowadzi własną działalność gospodarczą. 
  3. osoba prowadząca działalność gospodarczą posiada inny tytuł do ubezpieczeń w postaci umowy cywilnoprawnej z wynagrodzeniem 100 zł miesięcznie.
  4. osoba prowadząca działalność gospodarczą posiada inny tytuł do ubezpieczeń społecznych w postaci umowy o pracę na 1/20 etatu z wynagrodzeniem 130 zł brutto miesięcznie.

Czy w powyższych przykładach zasadne jest składanie odwołania od decyzji o odmowie prawa do świadczenia postojowego?

Moim zdaniem TAK!

Wprawdzie świadczenie postojowe jest nowym narzędziem prawa ubezpieczeń społecznych i brak jest jakiegokolwiek orzecznictwa sądowego w tym przedmiocie, niemniej jednak można spróbować skorzystać z obfitości orzeczeń wydawanych w innych sprawach.

Kilka tygodni temu opublikowałam wpis pt. Masz inny tytuł do ubezpieczenia chorobowego? ZUS odmówi prawa do zasiłku.

Świadczenie postojowe rządzi się w świetle mojej opinii podobnymi mechanizmami jak zasiłki z ubezpieczenia chorobowego.

Za tytuł do objęcia ubezpieczeniem społecznym nie można przyjąć pracy za symboliczną kwotę, która jest wykonywana przez okres klika dni, ponieważ nie przynosi ona dochodu rozumianego jako zarobek zapewniający pokrycie niezbędnych kosztów w celu zaspokojenia w całości miesięcznych potrzeb życiowych człowieka.

Za tytuł do objęcia ubezpieczeniem społecznym nie może zostać uznany również faktycznie nieistniejący stosunek prawny, który może zostać skorygowany przez podmiot zgłaszający lub w razie braku współpracy z takim podmiotem – Sąd Ubezpieczeń Społecznych.

W razie otrzymania decyzji o odmowie prawa do świadczenia postojowego, warto jest skonsultować jej treść z prawnikiem specjalizującym się w prowadzeniu spraw ZUS, ponieważ niejednokrotnie może okazać się, że świadczenie przysługuje, a droga do jego uzyskania jest prostsza niż mogłoby się wydawać.

Porady prawne ZUS on-line
Tagi
Pokaż więcej
Dokumenty on-line - odwołania od decyzji ZUS

Kinga Matyasik-Ochlust

Jestem radcą prawnym i od 2009 roku prowadzę działalność na obszarze całej Polski walcząc przed Sądami w sprawach o emerytury, renty, zasiłki, świadczenia przedemerytalne, jak również o zaległe składki na ubezpieczenie. Dzięki dziesiątkom przeprowadzonych spraw, jestem w stanie wspomóc swoich klientów doświadczeniem nabytym w procesach, jak również znaleźć racjonalne argumenty na przeciwstawienie się bezzasadnym odmowom w decyzjach dotyczących przyznania gwarantowanych świadczeń.

Podobne artykuły

3 komenatrzy

  1. Mam podobny problem jak wyżej przytoczony. Z tym, że ubiegalam się w czerwcu o postojowe za miesiąc maj, gdzie byłam zatrudniona na umowę zlecenie, a od 1 czerwca zatrudniłam się w innej firmie na umowę o pracę. ZUS oczywiście odmówił wypłaty postojowego. Odwołałam się do sądu i teraz czekam na decyzję.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Aby dodać komentarz rozwiąż równanie: *

Close