Dokumenty on-line - odwołania od decyzji ZUS
Odwołanie od decyzji ZUS

Jak wygląda sprawa w sądzie przeciwko ZUS?

Każda sprawa sądowa przeciwko ZUS jest inna, a co za tym idzie powoduje zgłaszanie różnych wniosków dowodowych i podejmowanie określonych stanem faktycznym czynności procesowych. Jednakże, ogólnie rzecz biorąc, sprawy przeciwko ZUS mogą wynikać z różnych sytuacji, takich jak odmowa przyznania świadczeń emerytalnych, rentowych czy chorobowych, błędne obliczenia składek, czy też inne kwestie związane z ubezpieczeniem społecznym. Osoba składająca odwołanie od decyzji ZUS musi udowodnić swoje roszczenia przed sądem, a cała procedura sądowa będzie się odbywać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (w tym przypadku częścią odrębną Kodeksu Postępowania Cywilnego).

Jest jednak kilka wspólnych mianowników wszystkich spraw prowadzonych przeciwko ZUS i właśnie o tych traktował będzie dzisiejszy wpis.

 1. Decyzja ZUS – postępowanie przed Sądem Ubezpieczeń Społecznych związane jest z badaniem legalności decyzji administracyjnej. Poza kilkoma wyjątkami, niemożliwe jest skierowanie sprawy do Sądu Ubezpieczeń Społecznych bez uprzednio istniejącej w obrocie prawnym decyzji administracyjnej od której składane jest odwołanie. Często istnieje możliwość samodzielnej inicjacji postępowania poprzez złożenie do ZUS wniosku o wydanie decyzji administracyjnej w interesującym nas przedmiocie.
 2. Odwołanie od decyzji ZUS – to najważniejsze pismo w całej sprawie przeciwko ZUS. Odwołanie co do zasady powinno zostać sporządzone na piśmie i zawierać kilka niezbędnych elementów oraz zasad jego składania, tj:
 • dokładne oznaczenie decyzji od której wnoszone jest odwołanie oraz stron postępowania;
 • dochowanie terminu do złożenia odwołania wynoszącego 1 miesiąc od daty doręczenia decyzji;
 • starannego przygotowanie odwołania: napisz odwołanie, w którym przedstawisz swoje argumenty, dlaczego uważasz, że decyzja ZUS jest błędna. Wskazuj konkretne przepisy prawne, dokumenty czy dowody potwierdzające Twoje stanowisko. Odwołanie powinno być zwięzłe, jasne i precyzyjne.
 • podpisania odwołania: odwołanie musi zostać własnoręcznie podpisane przez wnoszącą go osobę;
 • przygotowania odpowiedniej ilości odpisów odwołania: odwołanie zazwyczaj składane jest w dwóch egzemplarzach (jednym dla Sądu, drugim dla ZUS), jeżeli w sprawie występują inne strony, konieczne jest złożenie odpisów także dla nich;
 • dostarczenie odwołania: odwołanie może zostać wysłane na adres ZUS listem poleconym, istnieje również możliwość samodzielnego złożenia odwołania w siedzibie ZUS;
 • zachowanie potwierdzenia nadania lub złożenia odwołania: w przypadku dostarczenia odwołania pocztą warto zachować potwierdzenie nadania listu poleconego jako dowód złożenia odwołania w terminie, przy składaniu odwołania w placówce ZUS, proszę pamiętać o pieczątce z potwierdzeniem złożenia dokumentu;

3. Co dzieje się po wpływie odwołania do ZUS?

Odwołanie nigdy nie jest składane bezpośrednio do Sądu, ma ono w pierwszej kolejności znaleźć się w ZUS, są tego dwa powody.

Po pierwsze ZUS ma możliwość zmiany decyzji w trybie tzw. autokontroli, jeżeli odwołanie zawierało będzie argumenty, które w sposób jednoznaczny wskazują o jego zasadności.

Po drugie w momencie, gdy ZUS nie uzna argumentów zawartych w odwołaniu za zasadne, sporządzi odpowiedź na odwołanie i oba dokumenty prześle do Sądu wraz z teczką danego podmiotu.

4. Co się dzieje po wpływie odwołania do Sądu?

Po złożeniu odwołania od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych do sądu, postępowanie to może obejmować następujące kroki:

 • Przyjęcie odwołania przez Sąd: Sąd odbierze i zarejestruje złożone odwołanie, a także sprawdzi czy odwołanie spełnia wszystkie warunki formalne, jeżeli Sąd stwierdzi braki w odwołaniu wezwie stronę je wnoszącą do ich uzupełnienia w nieprzekraczalnym 7-dniowym terminie pod rygorem odrzucenia odwołania.
 • Odpowiedź ZUS: Jeżeli Odwołanie spełni wszystkie wymogi formalne, Sąd będzie mógł przystąpić do merytorycznej analizy sprawy. W tym celu, w pierwszej kolejności zarządzi doręczenie odpowiedzi na odwołanie. Często w tym momencie Sąd zakreśla ostateczny termin do złożenia wniosków dowodowych w sprawie pod rygorem pominięcia zgłoszonych później;
 • Postanowienia dowodowe: jeżeli odwołanie dotyczy orzeczenia o stopniu niezdolności do pracy, dacie jej powstania na tym etapie Sąd wyznaczy biegłych sądowych, jeżeli charakter sprawy wymagał będzie zwrócenia się przez Sąd do podmiotów i instytucji celem ściągnięcia dokumentacji niezbędnej do zbadania sprawy, również nastąpi to na tym etapie;
 • Rozprawa: W niektórych przypadkach może dojść do zgłoszonych przez strony świadków oraz do przesłuchania stron. Na rozprawie Sąd zbierał będzie wszelkie niezbędne informacje służące do dokonania oceny decyzji.
 • Orzeczenie sądu: Sąd wyda orzeczenie, które może polegać na oddaleniu odwołania -tj. utrzymaniu w mocy decyzji ZUS, zmianie decyzji lub uchyleniu decyzji i przekazaniu sprawy do ponownego rozpatrzenia przez ZUS.
 • Wniosek o sporządzenie uzasadnienie wyroku- w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od chwili publikacji orzeczenia istnieje możliwość złożenia wniosku o jego uzasadnienie. Wniosek składa się w formie pisemnej, w sprawach przeciwko ZUS nie podlega on opłacie.
 • Apelacja: Obie strony mają prawo złożenia apelacji od orzeczenia sądu do sądu wyższej instancji, jeśli uważają, że wyrok Sądu nie jest zgodny z prawdą. Apelację należy wnieść w terminie 14 dni od momentu otrzymania wyroku wraz z uzasadnieniem za pośrednictwem Sądu który wydał wyrok. Apelacja w sprawach ZUS jest zwolniona od opłat.

Proces sądowy może być złożony i czasochłonny, ale jego przebieg zależy od wielu czynników, w tym od rodzaju sprawy, przepisów prawnych oraz konkretnej sytuacji. Warto skonsultować się z prawnikiem specjalizującym się w sprawach ubezpieczeń społecznych, który pomoże w zrozumieniu procesu i reprezentacji w sądzie.

Porady prawne ZUS on-line
Tagi
Pokaż więcej
Dokumenty on-line - odwołania od decyzji ZUS

Kinga Matyasik-Ochlust

Jestem radcą prawnym i od 2009 roku prowadzę działalność na obszarze całej Polski walcząc przed Sądami w sprawach o emerytury, renty, zasiłki, świadczenia przedemerytalne, jak również o zaległe składki na ubezpieczenie. Dzięki dziesiątkom przeprowadzonych spraw, jestem w stanie wspomóc swoich klientów doświadczeniem nabytym w procesach, jak również znaleźć racjonalne argumenty na przeciwstawienie się bezzasadnym odmowom w decyzjach dotyczących przyznania gwarantowanych świadczeń.

Podobne artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Aby dodać komentarz rozwiąż równanie: *

Close