Dokumenty on-line - odwołania od decyzji ZUS
EmeryturaEmerytura PomostowaOdwołanie od decyzji ZUS

Czy praca kierowcy samochodu ciężarowego powyżej 3,5 tony w firmie budowlanej jest kwalifikowana jako praca w warunkach szczególnych?

W swojej praktyce Zakład Ubezpieczeń Społecznych bardzo często nie zalicza danej pracy do pracy w szczególnych warunkach lub szczególnym charakterze, tylko dlatego, że osoba je wykonująca, była zatrudniona w przedsiębiorstwie w innej branży, aniżeli ta wskazana w rozporządzeniu Rady Ministrów dotyczącego prac wykonywanych w warunkach szczególnych. ZUS w swoich odmownych decyzjach wskazuje, iż wykaz A stanowiący załącznik do ww. rozporządzenia ma charakter branżowo – stanowiskowy, a co za tym idzie przynależność pracodawcy do konkretnej branży przemysłu ma istotne znaczenie i nie można dowolnie wiązać konkretnych stanowisk pracy z branżami, do których nie zostały przypisane w tym akcie prawnym.

Czy słusznie?

Nie!

Liczne orzecznictwo sądów powszechnych wskazuje, iż przyporządkowanie branżowe ma znaczenie jedynie wówczas, gdy uciążliwość i szkodliwość danej pracy wynika z wykonywania jej właśnie w ramach danej branży, natomiast jeśli stopień uciążliwości lub szkodliwości danego rodzaju pracy nie wykazuje żadnych różnic w zależności od gałęzi gospodarki, w której praca jest wykonywana, to brak jest podstaw do zanegowania świadczenia jej w warunkach szczególnych jedynie dlatego, że w załączniku do rozporządzenia zawierającego wykaz prac w warunkach szczególnych, została przyporządkowa do innego działu.

Jak wskazuje Sąd Najwyższy:należy przede wszystkim stwierdzić (ustalić i ocenić), czy konkretne stanowisko narażone jest na ekspozycję na czynniki szkodliwe w różnym stopniu w zależności od tego, w którym dziale przemysłu (gospodarki) jest umiejscowione. Jeżeli bowiem uciążliwość i szkodliwość dla zdrowia konkretnej pracy wynika właśnie z jej branżowej specyfiki, to należy odmówić tego szczególnego waloru pracy wykonywanej w innym dziale gospodarki. Natomiast w sytuacji, gdy stopień szkodliwości czy uciążliwości danego rodzaju pracy nie wykazuje żadnych różnic w zależności od branży, w której jest ona wykonywana, brak jest podstaw do zanegowania świadczenia jej w warunkach szczególnych tylko dlatego, że w załączniku do rozporządzenia została przyporządkowana do innego działu przemysłu (gospodarki). Jeżeli bowiem pracownik w ramach swoich obowiązków stale i w pełnym wymiarze czasu pracy narażony był na działanie tych samych czynników, na które narażeni byli pracownicy innego działu, w ramach którego to działu takie same prace zaliczane są do pracy w szczególnych warunkach, to zróżnicowanie tych stanowisk pracy musiałoby być uznane za naruszające zasadę równości w zakresie uprawnień do ubezpieczenia społecznego pracowników wykonujących taką samą pracę.”.

 

W przypadku kierowcy samochodu ciężarowego kwalifikacja jego pracy jako pracy w warunkach szczególnych dokonana została w oparciu o kryterium wykonywania pracy tego rodzaju przez osobę posiadającą specjalistyczne uprawnienia. Są to uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym określonego rodzaju. W orzecznictwie przyjęto, że szkodliwość i uciążliwość prac wymienionych w Wykazie A (kierowcy w transporcie) należy wiązać – w odniesieniu do kierowców samochodów ciężarowych oraz na użytek stosowania art. 32 ust. 2 ustawy emerytalnej – ze specyfiką poruszania się w ruchu drogowym przez pojazdy o odmiennej w stosunku do „normalnych” uczestników tego ruchu charakterystyce, wymagającej wysokiej sprawności psychofizycznej ze względu na bezpieczeństwo własne lub otoczenia.

Podsumowując praca kierowcy samochodu ciężarowego powyżej 3,5 tony w firmie budowlanej jest kwalifikowana jako praca w warunkach szczególnych.

Porady prawne ZUS on-line
Tagi
Pokaż więcej
Dokumenty on-line - odwołania od decyzji ZUS

Weronika Mania

Radca prawny - Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Ukończyła studia na kierunku Prawo oraz na kierunku Administracja. Ukończyła aplikację radcowską prowadzoną przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie. Specjalizuje się w sprawach o podleganie ubezpieczeniom społecznym, podstawy wymiaru składek oraz o prawo do zasiłku macierzyńskiego, chorobowego i opiekuńczego.

Podobne artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Aby dodać komentarz rozwiąż równanie: *

Close