Dokumenty on-line - odwołania od decyzji ZUS
Emerytura Pomostowa

Dlaczego ZUS odmawia przyznania prawa od emerytury pomostowej?

Każda sprawa, którą analizuję w kancelarii jest unikatowa, dlatego niemożliwe jest wskazanie “odgórnie przyjętych” przesłanek warunkujących wydawanie przez ZUS decyzji o odmowie prawa do emerytury pomostowej, niemniej jednak jako praktyk, który prowadził już setki spraw dotyczących odwołania od decyzji o odmowie prawa do emerytury pomostowej mogę wyróżnić pewne kategorie powodów wydawania decyzji na niekorzyść strony wnioskującej o przyznanie emerytury pomostowej.

Oto kilka potencjalnych przyczyn odmowy przyznania emerytury pomostowej:

  • Niespełnienie warunków: Osoba ubiegająca się o emeryturę pomostową musi spełnić określone warunki, takie jak wiek, okres składkowy czy też okres ubezpieczenia. Jeśli te warunki nie są spełnione, ZUS odmówi przyznania świadczenia. Co istotne wszystkie warunki muszą być spełnione razem. Sąd ubezpieczeń społecznych nie przystąpi do merytorycznego badania lat pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, jeżeli wnioskujący o emeryturę pomostową nie spełni przesłanki wieku (60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn),
  • Brak dokumentacji: Wniosek o emeryturę pomostową często wymaga przedstawienia odpowiedniej dokumentacji, potwierdzającej spełnienie warunków. Brak wymaganych dokumentów lub nieprawidłowo wypełniona dokumentacja może skutkować odmową. Szczególną rolę w tym zakresie pełnią świadectwa pracy w szczególnych warunkach, ZUS z aptekarską starannością dokonuje weryfikacji treści takich świadectw, pomylone podpunkty rozporządzeń lub brak powołania się na odpowiednie zarządzenia resortowe, bardzo często decyduje o wydaniu decyzji o odmowie prawa do emerytury pomostowej.
  • Inne świadczenia: Jeśli wnioskodawca otrzymuje inne świadczenia lub korzysta z innych form wsparcia, ZUS może odmówić przyznania emerytury pomostowej, ponieważ ta forma świadczenia ma swoje specyficzne warunki i ograniczenia. Należy pamiętać, iż staż pracy w szczególnych warunkach można wykorzystać tylko raz. Nie ma przy tym znaczenia czy ktoś posiada 15 czy 30 lat pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze.
  • Zmiany w przepisach prawnych: Zmiany w przepisach prawnych dotyczących emerytury pomostowej mogą wpływać na dostępność tego świadczenia. Jeśli przepisy uległy zmianie, a wnioskodawca nie spełnia nowych warunków, ZUS może odmówić przyznania emerytury pomostowej. W tej mierze szczególnie istotny jest wymóg pracy w szczególnych warunkach po 31 grudnia 2008r. Wiele osób nie zdaje sobie sprawy, iż właśnie z tą datą zmianie uległ katalog prac uznawanych za wykonywane w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze (katalog zawierający wykazy prac w szczególnych warunkach został uszczuplony z kilkuset do kilkudziesięciu rodzajów stanowisk.

W przypadku odmowy emerytury pomostowej zawsze warto skonsultować się z prawnikiem specjalizującym się w prowadzeniu spraw ZUS, aby dowiedzieć się konkretnie, dlaczego nastąpiła odmowa prawa do emerytury pomostowej, oraz uzyskać informacje na temat ewentualnych kroków do podjęcia w celu poprawy sytuacji. Pomoc prawnika specjalizującego się w sprawach związanych z emeryturami i świadczeniami społecznymi ułatwi podjęcie decyzji o skierowaniu sprawy na drogę postępowania sądowego.

Porady prawne ZUS on-line
Tagi
Pokaż więcej
Dokumenty on-line - odwołania od decyzji ZUS

Kinga Matyasik-Ochlust

Jestem radcą prawnym i od 2009 roku prowadzę działalność na obszarze całej Polski walcząc przed Sądami w sprawach o emerytury, renty, zasiłki, świadczenia przedemerytalne, jak również o zaległe składki na ubezpieczenie. Dzięki dziesiątkom przeprowadzonych spraw, jestem w stanie wspomóc swoich klientów doświadczeniem nabytym w procesach, jak również znaleźć racjonalne argumenty na przeciwstawienie się bezzasadnym odmowom w decyzjach dotyczących przyznania gwarantowanych świadczeń.

Podobne artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Aby dodać komentarz rozwiąż równanie: *

Close