Dokumenty on-line - odwołania od decyzji ZUS
EmeryturaEmerytura PomostowaWcześniejsza emerytura

Praca palacza pieca grzewczego (kotła) jako praca w szczególnych warunkach.

Czy każda praca Palacza CO może zostać uznana za pracę w szczególnych warunkach?

 

Niestety nie, o możliwości zaliczenia pracy palacza do pracy w szczególnych warunkach decydują parametry kotła jakiego osoba ubiegająca się o przyznanie emerytury pomostowej lub rekompensaty używała.

Po pierwsze dla uznania pracy palacza CO za pracę w szczególnych warunkach konieczne jest ustalenie, iż osoba ubiegająca się o emeryturę zajmowała się obsługą kotła typu przemysłowego.

Polskie prawo nie określa definicji kotła przemysłowego, dlatego punktem wyjścia do dokonania takich ustaleń powinny być parametry techniczne sprzętu jaki był obsługiwany przez osoby ubiegające się o przyznanie prawa do emerytury pomostowej lub rekompensaty za pracę w szczególnych warunkach.

Parametry, którymi powinny cechować się kotły typu przemysłowego zostały w szczegółowy sposób określone w Wyroku Sądu Najwyższego z dnia 18 stycznia 2018r. sygn. akt: I UK 510/16, gdzie wskazano iż:  Zgodnie z Polską Normą – PN-70/H-83136, określającą pojęcie kotłów grzewczych oraz ich parametry – jako nie zautomatyzowane kotły parowe lub wodne typu przemysłowego należy rozumieć urządzenia z paleniskiem, przeznaczone do wytwarzania pary lub podgrzewania wody ciepłem wywiązującym się w procesie spalania paliwa, których moc przekracza 1 MW, przy czym w kotłach wodnych temperatura wody na wylocie przekracza 388K (115°C), a w kotłach parowych ciśnienie pary przekracza 70 kPa (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 17 stycznia 2017 r., I UK 498/15, LEX nr 2216100). Takie też parametry kotła parowego lub wodnego typu przemysłowego przyjmowane są powszechnie w orzecznictwie sądów apelacyjnych (por. wyroki Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 20 września 2016 r., III AUa 703/16, LEX nr 2151542 oraz z dnia 15 grudnia 2015 r., III AUa 1211/15, LEX nr 1960785; Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 13 października 2015 r., III AUa 1834/14, LEX nr 1842169; Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 6 listopada 2013 r., III AUa 920/13, LEX nr 1388871),

Kolejną przesłanką warunkującą uznanie pracy palacza kotłów CO za pracę w szczególnych warunkach jest ustalenie, iż obsługiwany kocioł był urządzeniem typu niezautomatyzowanego.

Palacz obsługujący kocioł niezautomatyzowany musi wykonać szereg czynności dodatkowych, które są wykonywane ręcznie, jak: przywiezienie paliwa, czyszczenie kotła, szlakowanie, wywiezienie popiołu i ręczne zasypywanie paleniska. Ponadto, na stanowisku palacza występuje szereg zagrożeń związanych z wykonywaniem tego zawodu: kotły pracują w warunkach wysokiej temperatury i ciśnienia, co stwarza ryzyko wybuchów oraz poparzeń obsługujących je pracowników, spalanie paliwa stosowanego w kotłach może powodować pożary oraz zatrucie tlenkiem węgla, pracownicy obsługujący kotły pracują w kontakcie z różnymi substancjami stosowanymi w kotłach (paliwo, dodatki do wody itd.), co może powodować zmiany skórne oraz zaburzenia funkcjonowania układu oddechowego oraz wzroku, pracownicy obsługujący kotły pracują w hałasie, w gorącym i wilgotnym mikroklimacie, co może powodować zmęczenie i ogólne złe samopoczucie.

Porady prawne ZUS on-line
Tagi
Pokaż więcej
Dokumenty on-line - odwołania od decyzji ZUS

Kinga Matyasik-Ochlust

Jestem radcą prawnym i od 2009 roku prowadzę działalność na obszarze całej Polski walcząc przed Sądami w sprawach o emerytury, renty, zasiłki, świadczenia przedemerytalne, jak również o zaległe składki na ubezpieczenie. Dzięki dziesiątkom przeprowadzonych spraw, jestem w stanie wspomóc swoich klientów doświadczeniem nabytym w procesach, jak również znaleźć racjonalne argumenty na przeciwstawienie się bezzasadnym odmowom w decyzjach dotyczących przyznania gwarantowanych świadczeń.

Podobne artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Aby dodać komentarz rozwiąż równanie: *

Close