Dokumenty on-line - odwołania od decyzji ZUS
Emerytura Pomostowa

Emerytura pomostowa pracowników wykonujących prace w hutnictwie.

Prawo do emerytury pomostowej było tematem wielu wpisów na naszym blogu.

Zobacz również:

Jak wygląda sprawa o emeryturę pomostową/rekompensatę w sądzie?

1 dzień pracy po 31 grudnia 2008 roku – emerytura pomostowa.

Emerytura pomostowa.

Niektóre zawody zostały przez ustawodawcę uprzywilejowane w sposób szczególny. Specjalne regulacje dotyczą m.in. pracowników wykonujących pracę w hutnictwie.

Wiek przejścia na emeryturę pomostową dla tych pracowników jest o 5 lat niższy od przyjętego przez ustawę o emeryturach pomostowych w art. 4, hutnicy mają prawo skorzystać z emerytury pomostowej w wieku 55 lat dla kobiet i 60 lat dla mężczyzn.

Jakie warunki spełnić musi pracownik wykonujący pracę w hutnictwie przechodzący na emeryturę pomostową w wieku 55 lat?

Pracownik wykonujący prace w hutnictwie, nabywa prawo do emerytury pomostowej, jeżeli:

1. osiągnął wiek wynoszący co najmniej 50 lat dla kobiet i co najmniej 55 lat dla mężczyzn;

2. ma okres pracy w hutnictwie wynoszący co najmniej 15 lat;

3. lekarz medycyny pracy wydał orzeczenie o niezdolności do wykonywania prac w hutnictwie.

Jakie wymogi musi spełniać orzeczenie o niezdolności do wykonywania prac jako hutnik?

W odniesieniu do pracowników wykonujących pracę w hutnictwie niezbędne jest uzyskanie orzeczenia o niezdolności do wykonywania pracy uprawniającej do obniżonego o 5 lat wieku przejścia na emeryturę pomostową.

Hutnik nabywa prawo do emerytury pomostowej także, gdy orzeczenie lekarskie o niezdolności do wykonywania pracy zostało wydane przed dniem wejścia wżycie ustawy o emeryturach pomostowych (tj. przed 2009r.).

Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 13 czerwca 2012r. sygn. akt: II UK 292/11 –

“Ubezpieczony ma prawo do emerytury pomostowej, jeśli dostarczy do ZUS zaświadczenie od lekarza o niezdolności do pracy po zakończeniu zatrudnienia.

Orzeczenie lekarza medycyny pracy o niezdolności do pracy jako maszynista pojazdów trakcyjnych stanowiące przesłankę prawa do emerytury pomostowej nie musi być wydane w czasie tego zatrudnienia”.

Jakie prace kwalifikowane są do prac w hutnictwie?

  • Prace bezpośrednio przy obsłudze wielkich pieców oraz pieców stalowniczych lub odlewniczych.
  • Prace murarskie bezpośrednio w piecach hutniczych, odlewniczych, bateriach koksowniczych oraz w piecach do produkcji materiałów ceramicznych.
  • Prace bezpośrednio przy ręcznym zestawianiu surowców lub ręcznym formowaniu wyrobów szklanych w hutnictwie szkła.

Czy prace polegające na stanowiskach kierowniczych kwalifikują do otrzymania emerytury pomostowej?

Za pracę uprawniającą do emerytury pomostowej uznana może być też praca na stanowisku mistrza czy starszego mistrza, który będąc stale obecny przy procesach wymienionych w przepisie, koordynuje czynności i samodzielnie je wykonuje w razie potrzeby. Celem przepisu jest bowiem umożliwienie skorzystania z emerytury pomostowej osobom pracującym w wyjątkowo uciążliwych dla zdrowia warunkach, których obecność w przebiegu prac wymienionych w przepisie jest konieczna i niezbędna, nierozerwalnie z nimi związana, a praca wykonywana jest bezpośrednio przy czynnościach wymienionych w przepisie, zarówno w formie osobistego wykonywania prac, jak i ich koordynacji, o ile taka świadczona jest stale i w pełnym wymiarze czasu pracy.

 

Czy prace na stanowisku kontrolera odlewni stali bądź kontrolera wyrobów stalowych są pracami w warunkach szczególnych w rozumieniu przepisów ustawy o emeryturach pomostowych?

Zgodnie z wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 11 kwietnia 2018r. sygn. akt: III AUa 2311/17:

“Praca na stanowisku kontrolera odlewania stali bądź kontrolera wyrobów w stalowni nie jest pracą bezpośrednio przy obsłudze wielkich pieców oraz pieców stalowniczych lub odlewniczych wymienioną w załączniku nr 1 pkt 6 do ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych, zawierającym wykaz prac w szczególnych warunkach. Nie podlega więc uwzględnieniu przy ustalaniu prawa do emerytury pomostowej na podstawie art. 7 tej ustawy”.

Czy prace w hutnictwie polegające na bieżącej konserwacji i remontach pieców i urządzeń produkcyjnych są pracami w warunkach szczególnych w rozumieniu ustawy o emeryturach pomostowych?

Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 13 czerwca 2013 r., sygn. akt: I UK 13/13:

“Prace w hutnictwie polegające na bieżącej konserwacji i remontach pieców i urządzeń produkcyjnych nie są pracami bezpośrednio przy obsłudze wielkich pieców oraz pieców stalowniczych lub odlewniczych, wymienionymi w pkt 6 załącznika nr 1 do ustawy z 2008 r. o emeryturach pomostowych. Odwołanie się przez ustawodawcę nie do prac przy obsłudze wskazanych pieców lub do prac związanych z ich obsługą, ale do prac bezpośrednio przy takiej obsłudze wskazuje, że pkt 6 załącznika nr 1 do ustawy o emeryturach pomostowych obejmuje prace wykonywane bezpośrednio w procesie produkcji, a nie wszystkie czynności składające się na ostateczny rezultat całego procesu produkcyjnego, choćby pozostawały z nim w ścisłym związku. Do tych ostatnich niewątpliwie należą prace konserwacyjno-remontowe, które co prawda polegają na utrzymywaniu pieców hutniczych w sprawności i ruchu, ale nie na ich bezpośrednim obsługiwaniu, a właśnie z tą bezpośrednią obsługą ustawodawca łączy stałe występowanie szczególnie uciążliwych czynników ryzyka określonych w art. 3 ust. 1 i 2, uprawniające do emerytury pomostowej na podstawie art. 7 ustawy”.

 

Nie jesteś pewny, czy spełniasz warunki do przyznania emerytury pomostowej?

ZUS wydał wobec Ciebie decyzję o odmowie prawa do emerytury pomostowej?

Zastanawiasz się nad złożeniem odwołania od decyzji o odmowie przyznania prawa do emerytury pomostowej?

Szukasz prawnika od spraw ZUS?

Skorzystaj z zakładki Porady on-line.

Porady prawne ZUS on-line
Tagi
Pokaż więcej
Dokumenty on-line - odwołania od decyzji ZUS

Kinga Matyasik-Ochlust

Jestem radcą prawnym i od 2009 roku prowadzę działalność na obszarze całej Polski walcząc przed Sądami w sprawach o emerytury, renty, zasiłki, świadczenia przedemerytalne, jak również o zaległe składki na ubezpieczenie. Dzięki dziesiątkom przeprowadzonych spraw, jestem w stanie wspomóc swoich klientów doświadczeniem nabytym w procesach, jak również znaleźć racjonalne argumenty na przeciwstawienie się bezzasadnym odmowom w decyzjach dotyczących przyznania gwarantowanych świadczeń.

Podobne artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Aby dodać komentarz rozwiąż równanie: *

Close