Dokumenty on-line - odwołania od decyzji ZUS
Praca w gospodarstwie rolnymRenta Rolnicza

Renta rolnicza

Renta rolnicza przysługuje ubezpieczonemu (rolnikowi, domownikowi), który spełnia łącznie następujące warunki:

 1. jest trwale lub okresowo całkowicie niezdolny do pracy w gospodarstwie rolnym              (w przypadku rent rolniczych w odróżnieniu od rent z ZUS osoby uznane za częściowo niezdolne do pracy nie otrzymają świadczenia rentowego),
 2. całkowita niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym powstała w okresie podlegania ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu lub w okresach wymienionych poniżej, lub nie później niż w ciągu 18 miesięcy od ustania tych okresów,
 3. podlegał ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu przez wymagany okres wynoszący co najmniej:
 • rok – jeżeli całkowita niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym powstała w wieku do 20 lat,
 • 2 lata – jeśli niezdolność ta powstała w wieku powyżej 20 lat do 22 lat,
 • 3 lata – jeśli niezdolność ta powstała w wieku powyżej 22 lat do 25 lat,
 • 4 lata – jeśli niezdolność ta powstała w wieku powyżej 25 lat do 30 lat,
 • 5 lat – jeśli niezdolność ta powstała w wieku powyżej 30 lat;
 • wymagane 5 lat powinno przypadać w okresie ostatnich 10 lat przed złożeniem wniosku o przyznanie renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy.

Do okresów podlegania ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu, od których zależy prawo do renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy, zalicza się również okresy:

 1. podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników indywidualnych i członków ich rodzin w latach 1983-1990,
 2. prowadzenia gospodarstwa rolnego lub pracy w gospodarstwie rolnym po ukończeniu 16 roku życia, przed dniem 1 stycznia 1983 r., więcej na ten temat we wpisie pt. Praca w gospodarstwie rolnym – okres uzupełniający staż pracy.
 3. od których zależy prawo do emerytury zgodnie z przepisami emerytalnymi (okresy składkowe i nieskładkowe, o których mowa w ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych).

W prawie ubezpieczeń funkcjonuje zasada braku możliwości wykorzystywania tych samych okresów dla uzyskania świadczeń z ZUS i KRUS. Dlatego jeżeli któryś z wymienionych wyżej okresów został wykorzystany dla uzyskania np. świadczenia rentowego z ZUS, nie ma możliwości ponownego jego wykorzystania przy ustalaniu świadczeń z ZUS (więcej na ten temat: Okresy uzupełniające staż pracy.)

Jeśli niezdolność do pracy powstała wskutek wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej, wymagany jest tylko 1 dzień ubezpieczenia ! (dzień wypadku przy pracy lub dzień zachorowania na chorobę zawodową).

Niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym  musi powstać w okresie podlegania rolniczemu ubezpieczeniu lub nie później niż w ciągu 18 miesięcy od ustania tego ubezpieczenia.

Co oznacza że ktoś stał się niezdolny do pracy w gospodarstwie rolnym?

Za całkowicie niezdolnego do pracy w gospodarstwie rolnym uważa się ubezpieczonego, który z powodu naruszenia sprawności organizmu utracił zdolność do osobistego wykonywania pracy w gospodarstwie rolnym. Sąd oceniając niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym oceni specyfikę gospodarstwa pod kontem możliwości wykonywania w nim pracy. Należy pamiętać, iż rentę otrzyma tylko osoba nie mogąca wykonywać jakiejkolwiek pracy w tym gospodarstwie. W odwołaniach od decyzji KRUS odmawiających przyznania renty z tytułu niezdolności do pracy bardzo ważne jest aby dokładnie scharakteryzować czynności niezbędne do wykonania w gospodarstwie rolnym, pozwoli to Sądowi na obiektywną ocenę zdolności konkretnej osoby do pracy. Całkowitą niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym uznaje się za trwałą, jeżeli ubezpieczony nie rokuje odzyskania zdolności do osobistego wykonywania pracy w gospodarstwie rolnym.Całkowitą niezdolność do pracy wgospodarstwie rolnym uznaje się za okresową, jeżeli ubezpieczony rokuje odzyskanie zdolności do osobistego wykonywania pracy w gospodarstwie rolnym.

Ważne:

Rencista uprawniony do okresowej renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy nie traci prawa do tej renty, jeżeli podejmie działalność pozarolniczą podlegającą obowiązkowi ubezpieczenia społecznego (ZUS).

Porady prawne Kraków

Porady prawne ZUS on-line
Tagi
Pokaż więcej
Dokumenty on-line - odwołania od decyzji ZUS

Kinga Matyasik-Ochlust

Jestem radcą prawnym i od 2009 roku prowadzę działalność na obszarze całej Polski walcząc przed Sądami w sprawach o emerytury, renty, zasiłki, świadczenia przedemerytalne, jak również o zaległe składki na ubezpieczenie. Dzięki dziesiątkom przeprowadzonych spraw, jestem w stanie wspomóc swoich klientów doświadczeniem nabytym w procesach, jak również znaleźć racjonalne argumenty na przeciwstawienie się bezzasadnym odmowom w decyzjach dotyczących przyznania gwarantowanych świadczeń.

Podobne artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Aby dodać komentarz rozwiąż równanie: *

Close