Dokumenty on-line - odwołania od decyzji ZUS
Renta Rolnicza

Renta rodzinna z ZUS i KRUS.

Tematem poruszanym na moim blogu była możliwość jednoczesnego pobierania emerytury z ZUS i KRUS przez tzw. dwuzawodowców.

Więcej na ten temat znajdziecie we wpisie:

Emerytura dwuzawodowca.

Dzisiejszy wpis oparty będzie na pytaniu, które często zadawane jest przez rodziny zmarłego dwuzawodowca, który uprawniony był do jednoczesnego pobierania emerytur z ZUS i KRUS.

Czy żona i dzieci zmarłego mają prawo do pobierania renty rodzinnej z ZUS i KRUS równocześnie?

 

Zgodnie z treścią art. 96 ust. 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. ich i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych odrębne przepisy określają prawo do pobierania świadczeń w razie zbiegu u jednej osoby prawa do emerytury lub renty z prawem do emerytury lub renty z ubezpieczenia społecznego rolników.

Przepisem mającym zastosowanie w opisanej sytuacji, jest więc art. 33 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników.

Zgodnie z art. 33 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, czytamy iż:

W razie zbiegu prawa do emerytury z prawem do renty na podstawie ustawy, uprawnionemu przyznaje się jedno świadczenie – wyższe lub wybrane przez uprawnionego, z zastrzeżeniem art. 22 ust. 3 i 4.

2. W razie zbiegu prawa do emerytury lub renty przysługującej na podstawie ustawy z prawem do emerytury lub renty z innego ubezpieczenia społecznego, uprawnionemu wypłaca się jedno wybrane przez niego świadczenie, z zastrzeżeniem ust. 4.

Ustęp 2a przewiduje natomiast wyjątek od zasady określonej powyżej (z którego korzystają osoby pobierające emeryturę z ZUS i KRUS jednocześnie), mianowicie przepisu ust. 2 nie stosuje się do osób uprawnionych jednocześnie do emerytury rolniczej oraz do emerytury przyznanej na podstawie art. 24 ust. 1, art. 24a lub art. 184 przepisów emerytalnych.

W przypadku osób urodzonych po 31 grudnia 1948 r. dwuzawodowcy mogą pobierać emeryturę z ZUS i KRUS z taką jednak zasadą, iż w obu systemach emerytalnych musi ona zostać wypracowana. Pani Helena nabyła więc emeryturę z ZUS na podstawie art. 24 ustawy emerytalnej oraz wypracowała lata podlegania ubezpieczeniu w KRUS uprawniające do nabycia emerytury.

Renta rodzinna przewidziana jest natomiast w art. 65 ustawy emerytalnej, zgodnie z którym:

1. Renta rodzinna przysługuje uprawnionym członkom rodziny osoby, która w chwili śmierci miała ustalone prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy lub spełniała warunki wymagane do uzyskania jednego z tych świadczeń.
2. Przy ocenie prawa do renty przyjmuje się, że osoba zmarła była całkowicie niezdolna do pracy.

Jak widać art. 65 nie został zawarty w katalogu wyjątków obok art. 24 ust.1, 24 a i 184 ustawy emerytalnej.

Podsumowując wynika, że w przypadku zbiegu renty rodzinnej rolniczej z rentą rodzinną z pracowniczego ubezpieczenia społecznego nie ma możliwości jednoczesnego pobierania tych świadczeń. Nie pozwala na to treść art. 33 ust. 2 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników. W takiej sytuacji należy wypłacać jedno, wybrane przez uprawnionego świadczenie.

Czy możliwe jest pobieranie renty rodzinnej z KRUS i emerytury z ZUS?

Uprawniony do renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy albo renty rodzinnej z ubezpieczenia i do emerytury na podstawie art. 24 lub art. 24a przepisów emerytalnych traci prawo do renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy albo renty rodzinnej z ubezpieczenia, chyba że zanim wystąpi z wnioskiem o prawo do emerytury na podstawie art. 24 lub art. 24a przepisów emerytalnych złoży oświadczenie, że wybiera rentę rolniczą z tytułu niezdolności do pracy albo rentę rodzinną z ubezpieczenia. W przypadku złożenia tego oświadczenia środki zgromadzone na jego rachunku w otwartym funduszu emerytalnym są przekazywane przez ten fundusz, za pośrednictwem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, na dochody budżetu państwa. Oświadczenie o wyborze świadczenia jest ostateczne i nie przysługuje od niego prawo odstąpienia.

Porady prawne ZUS on-line
Tagi
Pokaż więcej
Dokumenty on-line - odwołania od decyzji ZUS

Kinga Matyasik-Ochlust

Jestem radcą prawnym i od 2009 roku prowadzę działalność na obszarze całej Polski walcząc przed Sądami w sprawach o emerytury, renty, zasiłki, świadczenia przedemerytalne, jak również o zaległe składki na ubezpieczenie. Dzięki dziesiątkom przeprowadzonych spraw, jestem w stanie wspomóc swoich klientów doświadczeniem nabytym w procesach, jak również znaleźć racjonalne argumenty na przeciwstawienie się bezzasadnym odmowom w decyzjach dotyczących przyznania gwarantowanych świadczeń.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Aby dodać komentarz rozwiąż równanie: *

Close