Dokumenty on-line - odwołania od decyzji ZUS
Odwołanie od decyzji ZUS

Czy można pozwać ZUS?

Wiele osób zastanawia się czy po wygranej sprawie z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych można go pozwać za szkody wyrządzone przy wykonywaniu władzy publicznej. Zagadnienie to sprowadza się do ustalenia odpowiedzialności Skarbu Państwa za bezprawne działanie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przy wykonywaniu władzy publicznej.

Odpowiedzialność Skarbu Państwa ma zakotwiczenie konstytucyjne. Zgodnie bowiem z art. 77 ust. 1 Konstytucji RP każdy ma prawo do wynagrodzenia szkody, jeżeli została mu wyrządzona przez niezgodne z prawem działanie organu władzy publicznej.

Odpowiedzialność Skarbu Państwa za szkody będące następstwem działania lub zaniechania organów administracji publicznej będzie zachodzić w przypadku:

  •  bezprawnego wydania decyzji – art. 417(1) § 2 Kodeksu cywilnego (k.c.),
  • bezprawnego niewydania decyzji – art. 417(1) § 3 k.c.,
  • w innych przypadkach – art. 417 i art. 421 k.c.

Zgodnie z art. 66 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych ZUS jest państwową jednostką organizacyjną i posiada osobowość prawną, a zatem podpada pod powyższe przepisy k.c.

Najczęściej odpowiedzialność ZUS będzie zawierała się w art. 417 k.c., zgodnie z którym za szkodę wyrządzoną przez niezgodne z prawem działanie lub zaniechanie przy wykonywaniu władzy publicznej ponosi odpowiedzialność Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego lub inna osoba prawna wykonująca tę władzę z mocy prawa. Analizując ten przepis dojść należy do wniosku, że odpowiedzialność odszkodowawcza Skarbu Państwa na podstawie art. 417 § 1 k.c. wymaga spełnienia łącznie trzech przesłanek:

  1. bezprawności działania organu władzy publicznej,
  2. szkody,
  3. adekwatnego związku przyczynowego pomiędzy poniesioną szkodą, a bezprawnym działaniem organu władzy publicznej.

Strona składając pozew do Sądu dochodząc od ZUS odszkodowania na podstawie art. 417 § 1 k.c., zobligowana jest stosownie do art. 6 k.c. i art. 232 k.p.c. wykazać powstanie po jej stronie wszystkich powyższych przesłanek.

Podsumowując powyższe rozważania i odpowiadając na postawione w tytule pytanie należy stwierdzić, że po spełnieniu określonych przesłanek można pozwać ZUS.

Porady prawne ZUS on-line
Tagi
Pokaż więcej
Dokumenty on-line - odwołania od decyzji ZUS

Kinga Matyasik-Ochlust

Jestem radcą prawnym i od 2009 roku prowadzę działalność na obszarze całej Polski walcząc przed Sądami w sprawach o emerytury, renty, zasiłki, świadczenia przedemerytalne, jak również o zaległe składki na ubezpieczenie. Dzięki dziesiątkom przeprowadzonych spraw, jestem w stanie wspomóc swoich klientów doświadczeniem nabytym w procesach, jak również znaleźć racjonalne argumenty na przeciwstawienie się bezzasadnym odmowom w decyzjach dotyczących przyznania gwarantowanych świadczeń.

Podobne artykuły

2 komenatrzy

  1. Zus spokojnie można pozwać o odszkodowanie i zadośćuczynienie. W moim przypadku odmowa św. reh. doprowadziła do pogorszenia się stanu zdrowia i do mizerii finansowej. W związku z tym po wygranej sprawie w Sądzie wytoczyłem powództwo cywilne przeciwko ZUS na kwotę 1,5 mln zł.
    Pamiętajcie, że ZUS trzeba pozwać do Sądu w Warszawie, ponieważ tam ma główną siedzibę.

  2. Mój ojciec płacił składki. Miał stara książeczkę ubezpieczeniowa. Umarł. A ja i moi bracia nie dostali nic. W systemie ZUS ich nie ma. Zakłady pracy potwierdzają, że pracował. Matka musiała sama dać radę przez 10 lat bez żadnych pieniędzy które powinny się należeć.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Aby dodać komentarz rozwiąż równanie: *

Close