Dokumenty on-line - odwołania od decyzji ZUS
Renta Socjalna

Komu i na jakich zasadach przysługuje renta socjalna?

Kto ma prawo do renty socjalnej?

 

Renta socjalna przysługuje tylko osobom pełnoletnim, uznanym za całkowicie niezdolne do pracy z powodu naruszenia sprawności organizmu, które powstało:

 • przed ukończeniem 18. roku życia;
 • w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej – przed ukończeniem 25. roku życia;
 • w trakcie studiów doktoranckich lub aspirantury naukowej.

Na jaki czas może być przyznana renta socjalna?

 

Renta socjalna może zostać przyznana na stałe jeżeli całkowita niezdolność do pracy jest trwała lub okresowo jeżeli całkowita niezdolność do pracy jest okresowa. O czasie przyznania renty socjalnej decyduje lekarz orzecznik ZUS.

Ile wynosi renta socjalna?

 

Renta socjalna wynosi 100% kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy ustalonej i podwyższonej zgodnie z ustawą o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.
Od 1 marca 2020 renta socjalna wynosi 1 200 zł.

Komu nie przysługuje renta socjalna?

 

Renta socjalna nie przysługuje osobie uprawnionej do:

 • emerytury,
 • uposażenia w stanie spoczynku,
 • renty z tytułu niezdolności do pracy,
 • renty inwalidzkiej
 • pobierającej świadczenie o charakterze rentowym z instytucji zagranicznych,
 • renty strukturalnej,
 • osobie uprawnionej do zasiłku przedemerytalnego, świadczenia przedemerytalnego lub nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego.

Dodatkowo renta socjalna nie przysługuje osobie będącej właścicielem lub posiadaczem (samoistnym lub zależnym) nieruchomości rolnej w rozumieniu Kodeksu cywilnego o powierzchni użytków rolnych przekraczającej 5 ha przeliczeniowych. Osobie będącej współwłaścicielem nieruchomości rolnej nie przysługuje renta socjalna, jeśli udział tej osoby przekracza 5 ha przeliczeniowych.

Czy można pobierać rentę socjalną w zbiegu z rentą rodzinną?

 

Nie każdy wie, że ustalenie prawa do renty socjalnej i renty rodzinnej, stanowi jeden z nielicznych wyjątków od zasady zakazującej pobierania świadczeń emerytalno-rentowych w zbiegu.

W przypadku zbiegu uprawnień do renty socjalnej z uprawnieniem do renty rodzinnej kwota renty socjalnej ulega takiemu obniżeniu, aby łączna kwota obu świadczeń nie przekraczała 200% kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Kwota obniżonej renty socjalnej nie może być niższa niż 10% kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy.

Renta socjalna nie przysługuje, jeżeli kwota renty rodzinnej przekracza 200% kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy.

Należy pamiętać, iż osoba ubiegająca się o rentę socjalną bądź ją pobierająca jest obowiązana powiadomić jednostkę organizacyjną Zakładu przyjmującą wniosek bądź wypłacającą rentę socjalną o posiadaniu uprawnień do renty rodzinnej oraz organ emerytalno-rentowy wypłacający rentę rodzinną o posiadaniu uprawnień do renty socjalnej.

Czy na rencie socjalnej można pracować?

 

Ustawodawca nie wprowadził zakazu pracy podczas pobierania renty socjalnej. Należy jednak pamiętać o granicach przychodów powodujących zawieszenie lub wstrzymanie prawa do renty socjalnej.

W tym względzie odsyłam do wpisu: https://wbrewzus.pl/ile-mozna-zarobic-na-emeryturze-lub-rencie-w-2020r/

Co kryje się pod pojęciem całkowitej niezdolności do pracy?

 

Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem, przy analizie pojęcia “całkowitej niezdolności do pracy” należy brać pod uwagę zarówno kryterium biologiczne (stan organizmu dotkniętego schorzeniami naruszającymi jego sprawność w stopniu powodującym całkowitą niezdolność do jakiejkolwiek pracy), jak i ekonomiczne (całkowita utrata zdolności do zarobkowania wykonywaniem jakiejkolwiek pracy). Osobą całkowicie niezdolną do pracy jest więc osoba, która spełniła obydwa te kryteria, a więc jest dotknięta upośledzeniem zarówno biologicznym, jak i ekonomicznym. Decydującą dla stwierdzenia niezdolności do pracy jest utrata możliwości wykonywania pracy zarobkowej z powodu naruszenia sprawności organizmu przy braku rokowania odzyskania zdolności do pracy po przekwalifikowaniu. Gdy więc biologiczny stan kalectwa lub choroba nie powodują naruszenia sprawności organizmu w stopniu mającym wpływ na zdolność do pracy dotychczas wykonywanej lub innej mieszczącej się w ramach posiadanych lub możliwych do uzyskania kwalifikacji, to brak jest podstaw do przyznania prawa do renty socjalnej.

Polecam również wpisy:

Renta socjalna – data powstania niezdolności do pracy.

Renta socjalna, a praca w zakładzie pracy chronionej.

Porady prawne ZUS on-line
Tagi
Pokaż więcej
Dokumenty on-line - odwołania od decyzji ZUS

Kinga Matyasik-Ochlust

Jestem radcą prawnym i od 2009 roku prowadzę działalność na obszarze całej Polski walcząc przed Sądami w sprawach o emerytury, renty, zasiłki, świadczenia przedemerytalne, jak również o zaległe składki na ubezpieczenie. Dzięki dziesiątkom przeprowadzonych spraw, jestem w stanie wspomóc swoich klientów doświadczeniem nabytym w procesach, jak również znaleźć racjonalne argumenty na przeciwstawienie się bezzasadnym odmowom w decyzjach dotyczących przyznania gwarantowanych świadczeń.

Podobne artykuły

Jeden komentarz

 1. Na rencie można pracować, na szczęście zmieniło się podejście i rencista socjalny jest traktowany jak każdy inny. Obowiązują go te same pułapy dochodowe. To szansa dla nas najsłabszych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Aby dodać komentarz rozwiąż równanie: *

Close