Dokumenty on-line - odwołania od decyzji ZUS
Renta rodzinna

Renta rodzinna dla dziecka.

Renta rodzinna przysługuje członkom rodziny osoby zmarłej, obejmującym m.in. dzieci osoby zmarłej:

  1. własne (potomstwo biologiczne);
  2. drugiego małżonka (Pasierbowie wychowujące się w rodzinnym gospodarstwie domowym. Nie chodzi tu o dzieci uznane prawnie przez zmarłego te bowiem zaliczamy do dzieci własnych, lecz o dzieci, co do których wiadome jest, że pochodzą od innej osoby, niż zmarły. Przez dzieci drugiego małżonka należy rozumieć zarówno jego dzieci biologiczne, jak i przysposobione).
  3. przysposobione (adoptowane).

Dzieci własne, dzieci drugiego małżonka i dzieci przysposobione mają prawo do renty rodzinnej:

  1. do ukończenia 16 lat;
  2. do ukończenia nauki w szkole, jeżeli przekroczyły 16 lat życia, nie dłużej jednak niż do osiągnięcia 25 lat życia, albo
  3. bez względu na wiek, jeżeli stały się całkowicie niezdolne do pracy oraz do samodzielnej egzystencji lub całkowicie niezdolne do pracy w powyższych okresach.

Pod pojęciem “nauki w szkole” należy rozumieć naukę pobieraną w systemie dziennym, wieczorowym, zaocznym oraz eksternistycznym.

Dodatkowo jeżeli dziecko osiągnęło 25 lat życia, będąc na ostatnim roku studiów w szkole wyższej, prawo do renty rodzinnej przedłuża się do zakończenia tego roku studiów.

 

Czy renta rodzinna należy się na studiach podyplomowych?

 

Zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 25 września 2019 r., sygn. akt:  III UZP 6/19, czytamy iż:

 

“Osobie, która osiągnęła 25 lat życia, będąc na ostatnim roku studiów podyplomowych, przedłuża się prawo do renty rodzinnej do zakończenia tego roku studiów”.

Prawo do renty rodzinne bez względu na wiek dziecka.

 

Renta rodzinna przysługuje również niezdolnym do pracy dzieciom osoby zmarłej. Warunkiem koniecznym do przyznania renty rodzinnej po zmarłym rodzicu jest ustalenie, iż dziecko stało się całkowicie niezdolne do pracy w okresie:
1) do ukończenia 16 lat;
2) do ukończenia nauki w szkole, jeżeli przekroczyły 16 lat życia, nie dłużej jednak niż do osiągnięcia 25 lat życia,
Jak wynika z powyższego, prawo do renty rodzinnej przysługuje tylko dziecku całkowicie niezdolnemu do pracy, które nie miało możliwości uzyskania prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy, a więc takiemu, które stało się niezdolne do pracy w czasie, gdy nie mogło podlegać ubezpieczeniu społecznemu z powodu wieku lub uczęszczania do szkoły. Posługując się tą logiką ustawodawca nie przyznał prawa do renty rodzinnej dzieciom zmarłego, które przed osiągnięciem wieku 16 lat lub przed ukończeniem szkoły stały się częściowo niezdolne do pracy, gdyż dzieci takie mogą korzystać, co prawda z ograniczonych, lecz istniejących możliwości zarobkowych. Ta sama logika przemawia za wyłączeniem prawa do renty rodzinnej dzieci, które stały się całkowicie niezdolne do pracy, w tym także niezdolne do samodzielnej egzystencji, po osiągnięciu tego wieku i ukończeniu nauki, gdyż w stosunku do nich nie było przeszkód do podjęcia pracy lub innej działalności łączącej się z obowiązkiem ubezpieczenia.

Jak rozumieć pojęcie całkowitej niezdolności do pracy?

 

Przesłanka niezdolności do jakiejkolwiek pracy odnosi się do każdego zatrudnienia w innych warunkach niż specjalnie stworzone na stanowiskach pracy odpowiednio przystosowanych do stopnia i charakteru naruszenia sprawności organizmu.

 

 

Porady prawne ZUS on-line
Tagi
Pokaż więcej
Dokumenty on-line - odwołania od decyzji ZUS

Kinga Matyasik-Ochlust

Jestem radcą prawnym i od 2009 roku prowadzę działalność na obszarze całej Polski walcząc przed Sądami w sprawach o emerytury, renty, zasiłki, świadczenia przedemerytalne, jak również o zaległe składki na ubezpieczenie. Dzięki dziesiątkom przeprowadzonych spraw, jestem w stanie wspomóc swoich klientów doświadczeniem nabytym w procesach, jak również znaleźć racjonalne argumenty na przeciwstawienie się bezzasadnym odmowom w decyzjach dotyczących przyznania gwarantowanych świadczeń.

Podobne artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Aby dodać komentarz rozwiąż równanie: *

Close