Dokumenty on-line - odwołania od decyzji ZUS
Renta rodzinnaRenta z tytułu niezdolności do pracy

Ustanie całkowitej niezdolności do pracy przy ubieganiu się o rentę rodzinną.

Renta rodzinna stanowi świadczenie socjalne, gwarantujące ochronę dla osób pozostających na utrzymaniu osoby (żywiciela), która zmarła, a tym samym pozostawiła ww. bez środków do życia. Podstawowym warunkiem powstania prawa do renty rodzinnej jest status żywiciela w chwili jego śmierci.

Zgodnie z art. 65 ustawy z dnia 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z FUS -renta rodzinna przysługuje uprawnionym członkom rodziny osoby, która w chwili śmierci miała ustalone prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy lub spełniała warunki wymagane do uzyskania jednego z tych świadczeń.

Kategorie osób uprawnionych do renty rodzinnej obejmują:

• Dzieci własne,
• Dzieci drugiego małżonka,
• Dzieci przysposobione,

do:

• do ukończenia 16 lat;
• do ukończenia nauki w szkole, jeżeli przekroczyły 16 lat życia, nie dłużej jednak niż do osiągnięcia 25 lat życia, albo
• bez względu na wiek, jeżeli stały się całkowicie niezdolne do pracy oraz do samodzielnej egzystencji lub całkowicie niezdolne do pracy w okresie, o którym mowa w pkt 1 lub 2, a ww. niezdolność trwa nieprzerwanie do chwili obecnej i nadal (zob. wyrok SN z dnia 14.03.2017 r., sygn. akt: II UK 21/16).

Dodać należy, iż jeżeli dziecko osiągnęło 25 lat życia, będąc na ostatnim roku studiów w szkole wyższej, prawo do renty rodzinnej przedłuża się do zakończenia tego roku studiów.

Przy okazji niniejszego wpisu, pragniemy poruszyć kwestię, z którą w ostatnim czasie, kilku zainteresowanych zgłosiło się do Naszej kancelarii z prośbą o pomoc prawną.

Czy w sytuacji gdy osoba stała się całkowicie niezdolna do pracy wymaganych okresach lecz później odzyskała zdolność do pracy chociażby częściowo może ubiegać się o przyznanie prawa do renty rodzinnej? 

Niestety nie.

Przykładowo: klientka urodzona w roku 1985, która ukończyła szkołę i nie kontynuowała dalej nauki, z uwagi na stan zdrowia i liczne schorzenia ortopedyczne w okresie od lipca 1995 r. do czerwca 2003 r. pobierała rentę z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. W maju 2004 r. zmarł jej ojciec, w konsekwencji czego utraciła ona osobę, na której utrzymaniu pozostawała, co zmusiło ją do konieczności ubiegania się o przyznanie prawa do renty rodzinnej. Wniosek złożyła w sierpniu 2013 r. Jednakże w okresie od czerwca 2003 r. do dnia złożenia wniosku jej stan zdrowia uległ poprawie – częściowa niezdolność do pracy. Ponownie stała się osobą całkowicie niezdolną do pracy na skutek wypadku komunikacyjnego w lipcu 2013 r. Ww. oznacza, iż przed złożeniem wniosku doszło do przerwania wypełniania przez wnioskodawczynię przesłanki warunkującej przyznanie renty rodzinnej, tj. pozostawania osobą całkowicie niezdolną do pracy, gdy niezdolność powstała w okresie do ukończenia 16 roku życia lub do ukończenia nauki w szkole, jeżeli przekroczyła 16 lat, ale nie dłużej niż do osiągnięcia 25 roku życia i trwa do chwili obecnej i nadal.

W orzecznictwie wskazuje się, iż przesłanka całkowitej niezdolności do pracy, rozumiana zgodnie z art. 12 ww. ustawy jako – całkowita utrata zdolności do wykonywania jakiejkolwiek pracy, warunkująca uzyskanie prawa do renty rodzinnej musi być wypełniana przez wnioskodawcę w sposób nieprzerwany od momentu powstania do chwili obecnej tj. ubiegania się o świadczenie.

W komentarzu do ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z FUS, pod redakcją Kamila Antonów, odnajdziemy stwierdzenie, iż: „W konsekwencji renta rodzinna może być przyznana okresowo, jak również może ulec wstrzymaniu w przypadku ustąpienia całkowitej niezdolności do pracy”.

Podsumowując, w sytuacji gdy dana osoba ubiegająca się o przyznanie świadczenia w postaci renty rodzinnej, w sytuacji gdy całkowita niezdolność do pracy powstała w okresie do ukończenia 16 roku życia lub do ukończenia nauki w szkole, jeżeli przekroczyła 16 lat, ale nie dłużej niż do osiągnięcia 25 roku życia, zostanie choćby okresowo, uznana za osobę zdolną do pracy czy częściowo zdolną do pracy, a w związku z tym przesłanka całkowitej niezdolności zostanie przerwana, to nie przysługuje jej prawo ubiegania się o uzyskanie renty rodzinnej jako dziecko osoby zmarłej/żywiciela.

Porady prawne ZUS on-line
Tagi
Pokaż więcej
Dokumenty on-line - odwołania od decyzji ZUS

Kinga Matyasik-Ochlust

Jestem radcą prawnym i od 2009 roku prowadzę działalność na obszarze całej Polski walcząc przed Sądami w sprawach o emerytury, renty, zasiłki, świadczenia przedemerytalne, jak również o zaległe składki na ubezpieczenie. Dzięki dziesiątkom przeprowadzonych spraw, jestem w stanie wspomóc swoich klientów doświadczeniem nabytym w procesach, jak również znaleźć racjonalne argumenty na przeciwstawienie się bezzasadnym odmowom w decyzjach dotyczących przyznania gwarantowanych świadczeń.

Podobne artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Aby dodać komentarz rozwiąż równanie: *

Przeczytaj również

Close
Close