Dokumenty on-line - odwołania od decyzji ZUS
Emerytura nauczyciela

Nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, a podjęcie pracy w szkole na stanowisku innym niż nauczyciel.

Zgodnie z art. 9. ust. 2 ustawy z dnia 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych: prawo do świadczenia kompensacyjnego ulega zawieszeniu bez względu na wysokość uzyskiwanego przychodu w razie podjęcia przez uprawnionego pracy w jednostkach, o których mowa w art. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, czyli:

  • publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach oraz zakładach kształcenia i placówkach doskonalenia nauczycieli działających na podstawie ustawy o systemie oświaty,
  • zakładach poprawczych, schroniskach dla nieletnich oraz rodzinnych ośrodkach diagnostyczno-konsultacyjnych działających na podstawie ustawy z 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich,
  • publicznych kolegiach pracowników służb społecznych.

Wspomniany przepis art. 9 ust 2 jest bardzo nieprecyzyjny i mylący, dlatego nasuwa się pytanie:

czy podjęcie każdej pracy w ww. jednostkach powoduje zawieszenie prawa do świadczenia kompensacyjnego bez względu na wysokość uzyskiwanego przychodu?

 

W naszej ocenie zdecydowanie nie!

 

Powyższe twierdzenie jest poparte bogatym orzecznictwem, przykładowo Sąd Apelacyjny w Lublinie, w sprawie III AUa 1424/16 (LEX nr 2331730) jednoznacznie stwierdził, że:

„Skoro prawo do świadczenia kompensacyjnego przysługuje za odejście z zawodu, przepis art. 9 ust. 2 ustawy z 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych należy interpretować w taki sposób, że osoby pobierające świadczenie kompensacyjne mogą podejmować zatrudnienie u dowolnego pracodawcy, w tym również w jednostkach wymienionych w art. 1 Karcie Nauczyciela, ale nie mogą powrócić do zawodu nauczyciela ani na stanowiska wymagające przygotowania pedagogicznego. Nie powinno mieć znaczenia, gdzie osoba uprawniona do świadczenia kompensacyjnego podejmie pracę, np. sekretarki, sprzątaczki, inspektora bhp, księgowej, czy urzędniczki w szkole, w urzędzie czy w spółce, bowiem ustawodawcy chodziło to, aby przeciwdziałać pozornemu odchodzeniu z zawodu nauczyciela przed osiągnięciem wieku emerytalnego, a następnie powrotowi do tego zawodu, ale już ze świadczeniem z budżetu państwa”.

Reasumując, osoba pobierająca nauczycielskie świadczenie kompensacyjne zatrudniona w szkole na stanowisku innym niż nauczyciel i stanowisku, które nie wymaga przygotowania pedagogicznego może dorabiać do swojego świadczenia zgodnie z limitami określonymi w art. 9 ust. 1 ustawy o nauczycielskim świadczeniu kompensacyjnym, zgodnie z którym prawo do świadczenia ulega zawieszeniu lub świadczenie to ulega zmniejszeniu na zasadach określonych w art. 103ust. 3 i art. 104–106ustawy o emeryturach i rentach z FUS (szerzej o ww. limitach we wpisie pt. https://wbrewzus.pl/ile-mozna-zarobic-na-emeryturze-lub-rencie-w-2020r/).

Porady prawne ZUS on-line
Tagi
Pokaż więcej
Dokumenty on-line - odwołania od decyzji ZUS

Kinga Matyasik-Ochlust

Jestem radcą prawnym i od 2009 roku prowadzę działalność na obszarze całej Polski walcząc przed Sądami w sprawach o emerytury, renty, zasiłki, świadczenia przedemerytalne, jak również o zaległe składki na ubezpieczenie. Dzięki dziesiątkom przeprowadzonych spraw, jestem w stanie wspomóc swoich klientów doświadczeniem nabytym w procesach, jak również znaleźć racjonalne argumenty na przeciwstawienie się bezzasadnym odmowom w decyzjach dotyczących przyznania gwarantowanych świadczeń.

Podobne artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Aby dodać komentarz rozwiąż równanie: *

Close