Dokumenty on-line - odwołania od decyzji ZUS
Okresy składkowe i nieskładkowe

Czy okres pobierania renty podlega zaliczeniu do stażu emerytalnego ?

Kto uprawniony jest do doliczania okresu pobierania renty z tytułu niezdolności do pracy do stażu pracy?

Możliwość doliczenia okresów pobierania renty z tytułu niezdolności do pracy przewidziana jest wyłącznie dla osób, które osiągnęły powszechny wiek emerytalny oraz utraciły prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy z powodu odzyskania zdolności do pracy. Odzyskanie zdolności do pracy ma miejsce zarówno wtedy, gdy lekarz orzecznik lub komisja lekarska ZUS orzekły zdolność do pracy, jak również wówczas, gdy pobierana była renta okresowa, a po upływie okresu, na jaki została przyznana, świadczeniobiorca nie zgłosił wniosku o przedłużenie uprawnień do tego świadczenia.

Niestety nie ma możliwości uwzględnienia okresu pobierania renty z tytułu niezdolności do pracy w przypadku ubiegania się o emeryturę w wieku obniżonymbez względu na wiek oraz przy ustalaniu prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy.

W jaki sposób ZUS dolicza do stażu pracy okresy pobierania renty?

 

Okres pobierania renty z tytułu niezdolności do pracy uwzględnia się w zakresie niezbędnym do przyznania emerytury, tzn. gdy okresy składkowe, nieskładkowe oraz okresy pracy w gospodarstwie rolnym, prowadzenia gospodarstwa rolnego lub odprowadzania składek KRUS są krótsze od okresu potrzebnego do przyznania emerytury. Przy ustalaniu prawa do emerytury w pierwszej kolejności uwzględnia się okresy składkowe, następnie okresy nieskładkowe w wymiarze ograniczonym do 1/3 okresów składkowych, a jeżeli wymiar tych okresów jest niewystarczający do przyznania emerytury – okresy “rolne”. Jeżeli w dalszym ciągu suma tych okresów jest niewystarczająca, uwzględnieniu podlegają okresy pobierania renty z tytułu niezdolności do pracy.

Za rentę z tytułu niezdolności do pracy przysługującą z Funduszu uważa się rentę z tytułu niezdolności do pracy (w tym rentę szkoleniową), a także rentę przyznaną na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 stycznia 1999 r. Za rentę uważa się także rentę z tytułu niezdolności do pracy spowodowanej wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową.

Nie uwzględnia się natomiast okresu pobierania renty przysługującej na podstawie ustawy o zaopatrzeniu z tytułu wypadku lub choroby zawodowej powstałych w szczególnych okolicznościach, ustawy o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych, ustawy o kombatantach, ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, a także ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy tzw. służb mundurowych.

Uwaga!

Okresu pobierania renty nie uwzględnia się przy obliczaniu wysokości emerytury.

 

Porady prawne Kraków

Porady prawne ZUS on-line
Tagi
Pokaż więcej
Dokumenty on-line - odwołania od decyzji ZUS

Kinga Matyasik-Ochlust

Jestem radcą prawnym i od 2009 roku prowadzę działalność na obszarze całej Polski walcząc przed Sądami w sprawach o emerytury, renty, zasiłki, świadczenia przedemerytalne, jak również o zaległe składki na ubezpieczenie. Dzięki dziesiątkom przeprowadzonych spraw, jestem w stanie wspomóc swoich klientów doświadczeniem nabytym w procesach, jak również znaleźć racjonalne argumenty na przeciwstawienie się bezzasadnym odmowom w decyzjach dotyczących przyznania gwarantowanych świadczeń.

Podobne artykuły

4 komenatrzy

    1. Moje pytanie jest takie w tym roku koncze 60 lat a jestem na rencie inwalidzkiej od 2000 roku czy ten okres pobierania renty wlicza sie do emerytury

  1. Mam pytanie. Byłam na rencie rodzinnej po mężu 11lat z tytułu opieki nad dziećmi..czy ten okres jest zaliczany do mojej wypracowanej emerytury. Namieniajac że w tym czasie nie pracowałam zawodowo.

  2. Czy okres renty jest okresem uzupelniajacym do stazu pracy potrzebnym do uzyskania minimalnej emerytury? Kobieta rocznik 1962.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Aby dodać komentarz rozwiąż równanie: *

Close