Dokumenty on-line - odwołania od decyzji ZUS
Bez kategoriiEmerytura nauczyciela

Prowadzenie działalności gospodarczej lub zatrudnienie na stanowisku innym niż nauczyciel bezpośrednio przed złożeniem wniosku o nauczycielskie świadczenie kompensacyjne.

Zgodnie z art. 4 ustawy o nauczycielskim świadczeniu kompensacyjnym, świadczenie przysługuje nauczycielom, którzy spełnili łącznie następujące warunki:

  1. a) osiągnęli odpowiedni wiek:

1) 55 lat – w latach 2009-2014;

2) 55 lat w przypadku kobiet i 56 lat w przypadku mężczyzn – w latach 2015-2016;

3) 55 lat w przypadku kobiet i 57 lat w przypadku mężczyzn – w latach 2017-2018;

4) 55 lat w przypadku kobiet i 58 lat w przypadku mężczyzn – w latach 2019-2020;

5) 55 lat w przypadku kobiet i 59 lat w przypadku mężczyzn – w latach 2021-2022;

6) 55 lat w przypadku kobiet i 60 lat w przypadku mężczyzn – w latach 2023-2024;

7) 56 lat w przypadku kobiet i 61 lat w przypadku mężczyzn – w latach 2025-2026;

8) 57 lat w przypadku kobiet i 62 lata w przypadku mężczyzn – w latach 2027-2028;

9) 58 lat w przypadku kobiet i 63 lata w przypadku mężczyzn – w latach 2029-2030;

10) 59 lat w przypadku kobiet i 64 lata w przypadku mężczyzn – w latach 2031-2032.

b) mają okres składkowy i nieskładkowy w rozumieniu ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1383, 1386 i 2120) wynoszący 30 lat, w tym 20 lat wykonywania pracy w jednostkach takich jak:

  1. publiczne i niepubliczne przedszkola,
  2. szkoły publiczne i niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych,
  3. publiczne i niepubliczne placówki kształcenia ustawicznego i placówki, tj. młodzieżowe ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii, specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze oraz specjalne ośrodki wychowawcze dla dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania, a także ośrodki rewalidacyjno – wychowawcze umożliwiające dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 36 ust. 17, a także dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna, realizację odpowiednio obowiązku, o którym mowa w art. 31 ust. 4, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, a także placówkach zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania;

– w wymiarze co najmniej 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć;

3) rozwiązali stosunek pracy lub doszło do rozwiązania stosunku pracy lub wygaśnięcia stosunku pracy w okolicznościach określonych w art. 20 ust. 1, 5c i 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela lub w art. 225 ust. 1, 6, 7 i 10 oraz art. 226 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (szerzy opis we wpisie pt. Rozwiązanie stosunku pracy a nauczycielskie świadczenie kompensacyjne )

Niejednokrotnie zdarza się, iż nauczyciele bezpośrednio po rozwiązaniu stosunku pracy na stanowisku nauczyciela nie decydują się na złożenie wniosku o przyznanie prawa do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego i podejmują w tym czasie inne zatrudnienie (nie jako nauczyciel) lub też rozpoczynają prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej.

Ww. sytuacja nie przekreśla możliwości skutecznego ubieganie się o nauczycielskie świadczenie kompensacyjne.

Sąd Najwyższy w uzasadnieniu wyroku z dnia 11 grudnia 2013 r., III UK 9/13 (OSNP 2015 Nr 3, poz. 42) wskazał, iż z brzmienia przepisu art. 4 ust. 1 pkt 3 ustawy kompensacyjnej istotne jest, aby to “nauczyciel” rozwiązał stosunek pracy z podmiotem wymienionym w art. 2 pkt 1 tej ustawy i uzyskał w zamian za utratę zatrudnienia w zawodzie nauczyciela świadczenie kompensacyjne. Mając na względzie wykładnię celowościową przepisu art. 4 ust. 1 ustawy kompensacyjnej nie wpływa na prawo do świadczenia kompensacyjnego pozostawanie przez nauczyciela w innym równoległym stosunku pracy, jeśli w dacie rozwiązania nauczycielskiego stosunku pracy spełnia on łącznie pozostałe przesłanki określone tym przepisem, bowiem z reguły wniosek jest już składany po rozwiązaniu stosunku pracy, a więc w tym momencie, kiedy ubezpieczony jest byłym nauczycielem (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 24 marca 2009 r., I UK 269/08, OSNP 2010 nr 19-20, poz. 248).

Interpretacja art. 4 ust. 1 pkt 3 ustawy kompensacyjnej nie budzi wątpliwości, gdy nauczyciel rozwiązując stosunek pracy z jednostką, o której mowa w art. 2 pkt 1 tej ustawy spełnia jednocześnie pozostałe przesłanki warunkujące prawo do tego świadczenia. Stąd nauczyciel ubiegający się o przyznanie nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, który spełnia przesłanki wymienione w art. 4 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy kompensacyjnej, pozostający w kilku stosunkach pracy, aby nabyć prawo do tego świadczenia zobligowany jest rozwiązać stosunek pracy wyłącznie z jednostkami wymienionymi w art. 2 pkt 1 tej ustawy (por. wyrok SN z dnia 8 września 2015 r., I UK 468/14/, legalis nr 1337369).

Z doświadczenia wiemy, że w ww. sytuacji ZUS może odmówić przyznania świadczenia, niemniej jednak decyzje należy zaskarżyć do Sądu.

Porady prawne ZUS on-line
Tagi
Pokaż więcej
Dokumenty on-line - odwołania od decyzji ZUS

Weronika Mania

Radca prawny - Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Ukończyła studia na kierunku Prawo oraz na kierunku Administracja. Ukończyła aplikację radcowską prowadzoną przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie. Specjalizuje się w sprawach o podleganie ubezpieczeniom społecznym, podstawy wymiaru składek oraz o prawo do zasiłku macierzyńskiego, chorobowego i opiekuńczego.

Podobne artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Aby dodać komentarz rozwiąż równanie: *

Close