Dokumenty on-line - odwołania od decyzji ZUS
Odwołanie od decyzji ZUS

Okresy uzupełniające staż pracy, a prawo do emerytury pomostowej.

Zgodnie z ustawą o emeryturach pomostowych, osoba ubiegająca się o przyznanie emerytury pomostowej zobowiązana jest do spełnienia przesłanek obejmujących:

  1. Ukończenie 55 lat (kobieta) lub 60 lat (mężczyzna);
  2. Posiadanie co najmniej 20 lat (kobieta) lub 25 lat (mężczyzna) okresów składkowych i nieskładkowych;
  3. Posiadanie 15 lat pracy w warunkach szczególnych lub w szczególnym charakterze wymienionych w starych lub nowych wykazach;
  4. Wykonywanie co najmniej przez jeden dzień pracy w warunkach szczególnych lub w szczególnym charakterze według starego wykazu przed dniem 1 stycznia 1999 roku;
  5. Wykonywanie co najmniej przez jeden dzień pracy w warunkach szczególnych lub w szczególnym charakterze według nowego wykazu po dniu 31 grudnia 2008 roku;
    Rozwiązanie stosunku pracy;

Dzisiejszy wpis poświęcony zostanie problematyce spełnienia wymogu ogólnego stażu ubezpieczeniowego wynoszącego 25 lat dla mężczyzn i 20 lat dla kobiet, a dokładnie kwestii możliwości uzupełnienia stażu podleganiem pod ubezpieczenie rolnicze.

Ustawa o emeryturach i rentach z FUS w przypadku osób ubiegających się o świadczenie emerytalne, których staż pracy nie wystarcza do osiągnięcia 25-letnich lub 30-letnich okresów składkowych i nieskładkowych, przewiduje możliwość zaliczania do stażu pracy tzw. okresów uzupełniających pracy w gospodarstwie rolnym.

Zgodnie z regulacją art. 10 ustawy o emeryturach i rentach z FUS do ogólnego stażu ubezpieczenia uprawniającego do przyznania emerytury doliczyć można:

  1. okresy ubezpieczenia społecznego rolników, za które opłacono przewidziane w odrębnych przepisach składki;
  2. przypadające przed dniem 1 lipca 1977 r. okresy prowadzenia gospodarstwa rolnego po ukończeniu 16 roku życia;
  3. przypadające przed dniem 1 stycznia 1983 r. okresy pracy w gospodarstwie rolnym po ukończeniu 16 roku życia.

Czy osoba ubiegająca się o przyznanie prawa do emerytury pomostowej może uzupełnić swoje okresy składkowe i nieskładkowe?

 

Jednym z warunków nabycia prawa do emerytury pomostowej, zarówno na podstawie art. 4, jak i art. 49 ustawy o emeryturach pomostowych, jest wykazanie osiągnięcia okresu składkowego i nieskładkowego wynoszącego – w przypadku mężczyzn – 25 lat, kobiet – 20 lat. Przy ustalaniu okresu składkowego i nieskładkowego, od którego zależy prawo do emerytury pomostowej, znajdują zastosowanie przepisy art. 5-9 i 11 ustawy o emeryturach i rentach z FUS, co wyraźnie wynika z odesłania zawartego w treści art. 4 pkt 4 ustawy o emeryturach pomostowych.

Ponieważ w przepisie art. 4 pkt 4 ustawy o emeryturach pomostowych brak jest odesłania do przepisów art. 10 i art. 10a ustawy o emeryturach i rentach z FUS, przy ustalaniu okresu składkowego i nieskładkowego, od którego zależy prawo do emerytury pomostowej, nie uwzględnia się natomiast tzw. okresów uzupełniających, tj. okresów uwzględnianych przy ustalaniu prawa do emerytury z FUS oraz jej wymiaru w przypadku, gdy ubezpieczony nie osiągnął okresu składkowego i nieskładkowego w wymaganym wymiarze.

Nie wiadomo do końca, czy pominięcie możliwości doliczenia do stażu pracy tzw. okresów uzupełniających było zabiegiem celowym ustawodawcy, czy też jest wynikiem pewnego niedopatrzenia. Bez względu jednak na przyczynę przepisy zostały sformułowane jednolicie i nie ma prawnych możliwości zwiększenia swojego staży emerytalnego okresami podlegania ubezpieczeniu w KRUS.

Porady prawne ZUS on-line
Tagi
Pokaż więcej
Dokumenty on-line - odwołania od decyzji ZUS

Kinga Matyasik-Ochlust

Jestem radcą prawnym i od 2009 roku prowadzę działalność na obszarze całej Polski walcząc przed Sądami w sprawach o emerytury, renty, zasiłki, świadczenia przedemerytalne, jak również o zaległe składki na ubezpieczenie. Dzięki dziesiątkom przeprowadzonych spraw, jestem w stanie wspomóc swoich klientów doświadczeniem nabytym w procesach, jak również znaleźć racjonalne argumenty na przeciwstawienie się bezzasadnym odmowom w decyzjach dotyczących przyznania gwarantowanych świadczeń.

Podobne artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Aby dodać komentarz rozwiąż równanie: *

Close