Dokumenty on-line - odwołania od decyzji ZUS
Koronawirus a ZUSOdwołanie od decyzji ZUS

Spóźnione ZUS DRA.

W ostatnim czasie coraz większą ilość analizowanych przez moją kancelarię spraw stanowią takie, gdzie przedsiębiorcy lub ich księgowi spóźniają się ze złożeniem deklaracji ZUS DRA lub też nie składają ich w ogóle.

Dzisiejszy wpis poruszy najczęstsze problemy jakie wynikają ze spóźnionego złożenia ZUS DRA.

PODNIESIENIE PODSTAWY WYMIARU SKŁADEK.

Kobiety planujące macierzyństwo i nie tylko, w związku z planowaną kilkumiesięczną absencją w prowadzeniu przedsiębiorstwa często decydują się na podniesienie składek ZUS w celu uzyskania wyższych zasiłków z ubezpieczenia. Takie posunięcie wbrew stanowisku ZUS nie stanowi próby wyłudzenia dodatkowych środków z systemu ubezpieczeń, lecz próbę zabezpieczenia bytu swojego przedsiębiorstwa w momencie ziszczenia się ryzyka ubezpieczeniowego jakim jest przejście na L4 w związku z komplikacjami w ciąży lub urodzenie dziecka. ZUS szuka wszelkich możliwych sposobów służących obniżeniu podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie. Dobrym argumentem dla ZUS jest uchybienie terminowi płatnika składek w złożeniu deklaracji DRA.

Temat opisywałam szerzej we wpisie pt. DRA po terminie.

MAŁY ZUS PLUS, a niezgłoszenie w terminie deklaracji ZUS DRA.

Chcąc przejść na MAŁY ZUS PLUS płatnicy składek mianowicie płatnicy nie zgłaszali w terminie deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA, co w ocenie ZUS uzasadnia odmowę skorzystania z ulgi.

Czy słusznie?

W naszej ocenie zdecydowanie nie!

Jeżeli zgłoszenie oraz zapłata składki nastąpiły w terminie, samo złożenie deklaracji ZUS DRA po terminie nie jest podstawą do odmowy przyznania ulgi.

ZWOLNIENIE ZE SKŁADEK ZUS NA PODSTAWIE TARCZY ANTYKRYZYSOWEJ.

 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych w decyzjach o odmowie zwolnienia z obowiązku opłacania składek w związku z COVID-19, bezrefleksyjnie wychodzi z założenia, iż nieprawidłowości związane ze składaniem deklaracji ZUS DRA powodują brak prawa do skorzystania z możliwości zwolnienia z opłacania składek ZUS w związku z sytuacją wywołaną koronawirusem.

JAK BRONIĆ SIĘ PRZED ZUS?

Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych w art. 48 stanowi, że jeżeli płatnik składek nie złoży w terminie deklaracji rozliczeniowej, nie będąc z tego obowiązku zwolniony, Zakład dokonuje wymiaru składek z urzędu w wysokości wynikającej z ostatnio złożonej deklaracji rozliczeniowej, bez uwzględnienia wypłaconych zasiłków oraz zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych, zawiadamiając o tym płatnika. Jeżeli po wymierzeniu składek z urzędu płatnik składek złoży deklarację rozliczeniową, Zakład koryguje wymiar składek do wysokości wynikającej ze złożonej deklaracji rozliczeniowej, z uwzględnieniem wskazanych w deklaracji zasiłków oraz zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych.

Zarówno w doktrynie, jak i orzecznictwie zwraca się uwagę, że obligatoryjne wymierzenie przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych składek w wysokości przyjętej w deklaracji rozliczeniowej ostatnio złożonej przez płatnika stanowi swoistą sankcję, której stosowanie ma na celu zdyscyplinowanie płatników i nakłonienie ich do terminowego rozliczania składek za ubezpieczonych. Zaniechanie płatnika, który w pierwszej kolejności powinien dokonać rozliczenia przez sporządzenie deklaracji rozliczeniowej wywołuje podjęcie przez Zakład wyłącznie działań porządkujących, które w efekcie pozwalają ostatecznie na wymierzenie składek zgodnie ze złożoną deklaracją rozliczeniową.

Nie można podzielić stanowiska ZUS, że złożenie przez Ubezpieczoną deklaracji rozliczeniowej z przekroczeniem terminu opisanego w art. 47 ust. 1 pkt 1 ustawy systemowej, przy jednoczesnym opłaceniu składki w terminie od nowo zadeklarowanej kwoty podstawy wymiaru, upoważniało organ rentowy do ustalenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne w spornym okresie w minimalnej wysokości. Skoro ustawodawca w art. 48 ustawy systemowej przewidział wyłącznie sankcje „dyscyplinujące” dla płatników składek zobowiązanych do składania deklaracji rozliczeniowych, to nie sposób przyjąć, aby wyłączył możliwość korygowania wymiaru składek dla osób, które w terminie opłaciły składki od nowo zadeklarowanej podstawy wymiaru, jeśli wcześniej opłacały składki ustalone od minimalnej podstawy wymiaru, a deklaracje rozliczeniowe złożyły po terminie.

 

 

Porady prawne ZUS on-line
Tagi
Pokaż więcej
Dokumenty on-line - odwołania od decyzji ZUS

Kinga Matyasik-Ochlust

Jestem radcą prawnym i od 2009 roku prowadzę działalność na obszarze całej Polski walcząc przed Sądami w sprawach o emerytury, renty, zasiłki, świadczenia przedemerytalne, jak również o zaległe składki na ubezpieczenie. Dzięki dziesiątkom przeprowadzonych spraw, jestem w stanie wspomóc swoich klientów doświadczeniem nabytym w procesach, jak również znaleźć racjonalne argumenty na przeciwstawienie się bezzasadnym odmowom w decyzjach dotyczących przyznania gwarantowanych świadczeń.

Podobne artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Aby dodać komentarz rozwiąż równanie: *

Close