Dokumenty on-line - odwołania od decyzji ZUS
Zasiłki

Niezgłoszenie do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego, po zasiłku macierzyńskim

O problemach z wypłatą zasiłku chorobowego po zakończeniu pobierania zasiłku macierzyńskiego przez kobiety prowadzące własną działalność gospodarczą pisałam w wpisie pt. zasiłek chorobowy po zasiłku macierzyńskim, w którym wskazałam, iż przyczyną problemu jest niezgłoszenie się do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego w ciągu 7 dni od zakończenia pobierania zasiłku macierzyńskiego.

Ostatnio Sąd Okręgowy w Warszawie wydał orzeczenie, które bez wątpienia stanowi światełko w walce z ZUS.

Kwestią sporną na gruncie przedmiotowej sprawy było ustalenie, czy M. T. – jako osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą, po okresie pobierania zasiłku macierzyńskiego, miała obowiązek zgłoszenia się ponownie do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego, a w konsekwencji, czy ubezpieczonej przysługiwało prawo do zasiłku chorobowego za okres od 6 marca 2015 r. do 14 września 2015 r.

„Sąd Rejonowy, powołując się na treść art. 9 ust. l c ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych z dnia 13 października 1998 r. (tekst jednolity Dz. U z 2015 poz. 121 ) zważył, iż osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą, spełniająca jednocześnie warunki do objęcia jej obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi z tytułu pobierania zasiłku macierzyńskiego lub zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego, podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu pobierania zasiłku macierzyńskiego lub zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego. Może ona jednak dobrowolnie, na swój wniosek, być objęta ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi także z pozostałych, wszystkich lub wybranych, tytułów.”

W ocenie Sądu „przedmiotowa regulacja stanowi wyraz objęcia z mocy prawa w okresie pobierania zasiłku macierzyńskiego osobę prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą ubezpieczeniem emerytalnym i rentowym. Zmienia ona tytuł ubezpieczenia jakim jest prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej wyłącznie na okres pobierania zasiłku macierzyńskiego lub zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego. Po upływie tego okresu osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą ponownie zostaje objęta tym tytułem ubezpieczenia albowiem zmiana tytułu ubezpieczenia na wynikający z pobierania zasiłku macierzyńskiego (lub zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego) ma charakter czasowy i wynika nie z woli osoby ubezpieczonej, a treści przepisów prawa”.

Jak wskazał Sąd I instancji, „przyjęcie odmiennej koncepcji, to znaczy uznanie, że w chwili rozpoczęcia pobierania zasiłku macierzyńskiego osoba, której tytuł ubezpieczenia wynika z prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej definitywnie traci ten tytuł ubezpieczenia powodowałoby niczym nieuzasadnione gorsze jej traktowanie niż osób, które mają inne źródło ubezpieczenia społecznego, np. pracowników, a także osób które mają sam tytuł ubezpieczenia, ale nie korzystały z zasiłku macierzyńskiego. Osoba taka bowiem musiałaby np. ponownie zbierać staż ubezpieczeniowy dla potrzeb otrzymania zasiłku chorobowego, czy też narażona byłaby w okresie pierwszego miesiąca po zakończeniu pobierania zasiłku macierzyńskiego w przypadku choroby na otrzymywanie zasiłku chorobowego obliczonego od najniższej miesięcznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia chorobowe (art. 4 i 49 ustawy o świadczenia pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, tj. z dnia 17 grudnia 2013 r. Dz. U. z 2014 r. poz. 159 z późn. zm.).

Przede wszystkim jednak, w ocenie Sądu Rejonowego, przyjęcie koncepcji, że osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą z chwilą rozpoczęcia pobierania zasiłku macierzyńskiego zobowiązana jest do wyrejestrowania się z ubezpieczeń z tego tytułu, stanowiłoby sprzeczne z rzeczywistym stanem faktycznym założenie, iż każda osoba która rozpoczyna pobieranie tego świadczenia z założenia rezygnuje z prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej.”

Sąd Okręgowy podzielił argumentację prawną przedstawioną przez Sąd Rejonowy.

Sąd Okręgowy wskazał, iż twierdzenie prezentowane przez apelującego, dotyczące obowiązku złożenia ponownego wniosku o podleganie dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu, nie zasługuje na aprobatę na gruncie niniejszej sprawy, bowiem jak trafnie wskazała skarżąca, żaden przepis ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych nie wskazuje wprost, ani nawet w sposób dorozumiany, by matka prowadząca działalność gospodarczą, po okresie pobierania zasiłku macierzyńskiego, miała obowiązek zgłaszania się ponownie do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego.

Gdyby ustawodawca taki obowiązek ponownego zgłoszenia do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego chciał nałożyć na osoby prowadzące działalność gospodarczą, a które taki wniosek już złożyły, nadal prowadzą działalność gospodarczą, nie zawieszają jej w okresie pobierania zasiłku macierzyńskiego, opłacają składki na to ubezpieczenie (tak jak w przypadku ubezpieczonej), nakaz taki wprost zawarłby w ustawie.

W konsekwencji, w ocenie Sądu II Instancji ubezpieczenie chorobowe nie ustało po zakończeniu urlopu macierzyńskiego, a wezwanie ubezpieczonej do złożenia dokumentów zgłoszeniowych celem: 1) wyrejestrowania z działalności gospodarczej w związku z przyznaniem zasiłku macierzyńskiego, 2) zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej w czasie trwania zasiłku macierzyńskiego; 3) wyrejestrowania z ubezpieczenia zdrowotnego po zakończeniu pobierania zasiłku macierzyńskiego, 4) zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych i dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej, zawarte w piśmie organu rentowego z dnia 27 lipca 2015 r., nie było zasadne.”

Jak wynika z powyższego orzeczenia po zakończeniu pobierania zasiłku macierzyńskiego nie ma konieczności ponownego zgłoszenia się do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego.

Powyższa kwestia jest różnorodnie interpretowana przez Sądy, jednakże w razie przekroczenia przez Państwa 7-dniowego terminu do zgłoszenia, proszę zapłacić składkę w pełnej wysokości we właściwym terminie i  nie reagować na pisma organu dotyczące złożenia takich druków jak KOA, ZUS ZUA, czy ZUS ZWUA.

Porady prawne Kraków

Porady prawne ZUS on-line
Tagi
Pokaż więcej
Dokumenty on-line - odwołania od decyzji ZUS

Kinga Matyasik-Ochlust

Jestem radcą prawnym i od 2009 roku prowadzę działalność na obszarze całej Polski walcząc przed Sądami w sprawach o emerytury, renty, zasiłki, świadczenia przedemerytalne, jak również o zaległe składki na ubezpieczenie. Dzięki dziesiątkom przeprowadzonych spraw, jestem w stanie wspomóc swoich klientów doświadczeniem nabytym w procesach, jak również znaleźć racjonalne argumenty na przeciwstawienie się bezzasadnym odmowom w decyzjach dotyczących przyznania gwarantowanych świadczeń.

Podobne artykuły

Jeden komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Aby dodać komentarz rozwiąż równanie: *

Close