Dokumenty on-line - odwołania od decyzji ZUS
Emerytura Pomostowa

Emerytura pomostowa elektromontera.

Zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach  pomostowych, prawo do emerytury pomostowej przysługuje pracownikowi, który spełnia łącznie następujące warunki:

  1. urodził się po dniu 31 grudnia 1948 r.;
  2. ma okres pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze wynoszący co najmniej 15 lat;
  3. osiągnął wiek wynoszący co najmniej 55 lat dla kobiet i co najmniej 60 lat dla mężczyzn;
  4. ma okres składkowy i nieskładkowy, wynoszący co najmniej 20 lat dla kobiet i co najmniej 25 lat dla mężczyzn;
  5. posiada przynajmniej jednej dzień pracy w szczególnych warunkach przed 1 stycznia 1999 r. (według starego wykazu prac w warunkach szczególnych).
  6. posiada po dniu 31 grudnia 2008 r. przynajmniej jeden dzień pracy w szczególnych warunkach (według nowego wykazu prac w warunkach szczególnych, stanowiącego załącznik od ustawy prawo o emeryturach pomostowych).
  7. nastąpiło z nim rozwiązanie stosunku pracy.

Najczęstszą przyczyną odmowy przyznania prawa do emerytury pomostowej jest ustalenie przez ZUS, iż wnioskodawca po dniu 31 grudnia 2008 r. nie wykonywał prac w szczególnych warunkach lub szczególnym charakterze w rozumieniu art. 3 ust. 1 i 3 ustawy o emeryturach pomostowych (wedle nowego wykazu). Dzieje się tak ponieważ ustawodawca wprowadzając w 2008 r. przepisy ustawy o emeryturach pomostowych dokonał znacznego ograniczenia ilości stanowisk pracy uprawniających do wcześniejszego przejścia na emeryturę.

Jako szczególnie uprzywilejowaną uznano grupę zawodową elektromonterów.

Jakie prace elektromonterów są pracami w warunkach szczególnych w rozumieniu nowego wykazu prac w warunkach szczególnych i o szczególnym charakterze?

Prace elektromonterów uprawnionych do uzyskania emerytury pomostowej zostały wymienione w załączniku nr 1 poz. 17 do ustawy o emeryturach pomostowych i obejmują  prace elektromonterów bezpośrednio przy usuwaniu awarii oraz eksploatacji napowietrznych sieci elektroenergetycznych w warunkach prac pod napięciem.

Elektromonter ubiegający się o przyznanie emerytury pomostowej powinien w pierwszej kolejności ustalić, gdzie wykonywał  prace ( mają być one wykonywane przy usuwaniu awarii oraz eksploatacji napowietrznych linii elektroenergetycznych w warunkach prac pod napięciem). Prace muszą dotyczyć eksploatacji napowietrznych sieci elektroenergetycznych w warunkach pracy pod napięciem.

Zgodnie z aktualnym orzecznictwem nie każda praca przy urządzeniach elektroenergetycznych jest  w myśl przepisów o emeryturach pomostowych uznana za prace w szczególnych warunkach lub szczególnym charakterze . Za taka może być uznana wyłącznie „praca elektromonterów bezpośrednio przy usuwaniu awarii oraz eksploatacji napowietrznych linii elektroenergetycznych w warunkach pracy pod napięciem „ / poz.17 załącznika nr 2 do ustawy o emeryturach pomostowych / . Pamiętać należy , że wprowadzenie zmian do przepisów dotyczących wcześniejszych emerytur nabywanych z tytułu pracy w szczególnych warunkach lub szczególnym charakterze ustawą z dnia 19.12.2008 r. miało na celu bezpośrednio ograniczenie kręgu osób upragnionych do wcześniejszej emerytury / vide wyrok Sądu Najwyższego z dnia 04.09.2012 r. sygn. I UK 164/12/ .Zatem wszelka wykładnia rozszerzająca przepisów ustawy jest niedopuszczalna.

Wymogi takie spełniałyby praktycznie parce pogotowia energetycznego lub podmiotów wykonujących tego rodzaju parce na rzecz właścicieli sieci elektroenergetycznych.

Zważając na powyższe konieczne jest ustalenie, czy prace wykonywane przez Pana począwszy od 1981r. można zaliczyć do prac elektromonterów bezpośrednio przy usuwaniu awarii oraz eksploatacji napowietrznych sieci elektroenergetycznych w warunkach prac pod napięciem.

Emerytura pomostowa dla elektromonterów, którzy nie wykonywali prac w warunkach szczególnych po 31 grudnia 2008.

 

Art. 49 ustawy o emeryturach pomostowych przewiduje również możliwość nabycia prawa do emerytury pomostowej przez osoby, które nie udowodniły po dniu 31 grudnia 2008 r. pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, w rozumieniu art. 3 ust. 1 i 3.

Stosownie do tego przepisu, prawo do emerytury pomostowej przysługuje również osobie, która po dniu 31 grudnia 2008 r. nie wykonywała pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, w rozumieniu art. 3 ust. 1 i 3.

Osoba ubiegająca się o emeryturę pomostową, która nie kontynuuje pracy w warunkach szczególnych lub o szczególnym charakterze i legitymuje się w związku z tym jedynie stażem pracy “szczególnej” według poprzednio obowiązujących przepisów, może nabyć prawo do tej emerytury jedynie wówczas, gdy dotychczasowy staż pracy można kwalifikować jako pracę w warunkach szczególnych lub o szczególnym charakterze w rozumieniu obowiązujących przepisów (art. 3 ust. 1 i 3 ustawy z 2008 r. o emeryturach pomostowych)”.

Wyjaśniając powyższe prawo do emerytury pomostowej nabędą elektromonterzy, którzy nie wykonywali prac w warunkach szczególnych po 31 grudnia 2008 r., jednak przed tą datą przez przynajmniej przez 15 lat wykonywali prace elektromonterów bezpośrednio przy usuwaniu awarii oraz eksploatacji napowietrznych sieci elektroenergetycznych w warunkach prac pod napięciem.

Zobacz również:

1 dzień pracy po 31 grudnia 2008 roku – emerytura pomostowa.

 

 

Porady prawne ZUS on-line
Tagi
Pokaż więcej
Dokumenty on-line - odwołania od decyzji ZUS

Kinga Matyasik-Ochlust

Jestem radcą prawnym i od 2009 roku prowadzę działalność na obszarze całej Polski walcząc przed Sądami w sprawach o emerytury, renty, zasiłki, świadczenia przedemerytalne, jak również o zaległe składki na ubezpieczenie. Dzięki dziesiątkom przeprowadzonych spraw, jestem w stanie wspomóc swoich klientów doświadczeniem nabytym w procesach, jak również znaleźć racjonalne argumenty na przeciwstawienie się bezzasadnym odmowom w decyzjach dotyczących przyznania gwarantowanych świadczeń.

Podobne artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Aby dodać komentarz rozwiąż równanie: *

Close