Dokumenty on-line - odwołania od decyzji ZUS
EmeryturaEmerytura Pomostowa

Praca dziennikarza jako praca w warunkach szczególnych.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami praca dziennikarzy zatrudnionych w redakcjach dzienników, czasopism, w radiu, telewizji oraz w agencjach prasowych, informacyjnych, publicystycznych albo fotograficznych, objęty układem zbiorowym pracy dziennikarzy, jeżeli jest wykonywana stale i w pełnym wymiarze czasu pracy – stanowi pracę w warunkach szczególnych lub o szczególnym charakterze.

W praktyce zdarza się, iż ZUS pomimo iż Ubezpieczony wykonywał wskazaną powyżej pracę odmawia zaliczenia jej do okresu pracy w warunkach szczególnych niezbędnego do rekompensaty czy emerytury pomostowej z uwagi na brak posiadania świadectwa pracy w warunkach szczególnych lub z uwagi na fakt, iż dziennikarz wykonywał pracę w podmiotach nie objętych układem zbiorowym.

W tym miejscu warto wskazać, iż układ zbiorowy pracy jest porozumieniem zawieranym między pracodawcą lub wieloma pracodawcami a reprezentacją związkową pracowników. W akcie tym określa się: warunki, jakim powinna odpowiadać treść stosunku pracy, wzajemne zobowiązania stron układu, w tym dotyczące stosowania układu i przestrzegania jego postanowień.

Czy takie działanie ZUS jest słuszne?

OCZYWIŚCIE, ŻE NIE!

W wyroku z dnia 26 maja 1999 roku jaki zapadł w sprawie o sygnaturze akt II UKN 665/98 (OSNP 2000/12/487) Sad Najwyższy wskazał, że prawo do emerytury na podstawie § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1983 r. w sprawie wieku emerytalnego dla pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze (Dz. U. Nr 8, poz. 43 ze zm.) nabywa dziennikarz, który ma wymagany tym przepisem wiek i okres zatrudnienia, w tym okres pracy dziennikarskiej, niezależnie od tego czy w dacie spełnienia tych warunków był objęty układem zbiorowym pracy dziennikarzy.

„W przypadku dziennikarzy nie ma regulacji w zakresie odrębnego systemu zaopatrzenia emerytalnego, nie ma też ustawowego uregulowania ich praw i obowiązków. Odesłanie do układu zbiorowego oznacza, że osoby, które obejmuje ten układ są dziennikarzami w rozumieniu przepisów emerytalnych. Nie można tego rozumieć jako wymogu zawarcia układu zbiorowego pracy lecz jako stwierdzenie, że osoba wykonująca w redakcjach lub innych mediach pracę nazwaną w układzie zbiorowym pracą dziennikarską jest dziennikarzem w rozumieniu przepisów emerytalnych.

Traktowanie tego uregulowania jako warunku prowadziłoby do sytuacji, że zarówno po wejściu w życie ustawy z dnia 29 września 1994 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 113, poz. 547) jak i przed zmianą Kodeksu pracy, byłaby sprzeczność między przepisem rozporządzenia a przepisem ustawy. Przepis art. 54 ust. 1 ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin przyznaje uprawnienia wszystkim pracownikom wykonującym pracę uznaną za pracę w szczególnym charakterze niezależnie od tego u jakiego pracodawcy pracują i jakie są warunki zawartej z nimi umowy o pracę. Układ zbiorowy pracy zarówno w aktualnym jak i poprzednim stanie prawnym miał zawsze charakter umowy. Umowa taka mogła być w każdym czasie rozwiązana za porozumieniem stron lub przez wypowiedzenie układu przez jedną ze stron. Nie do przyjęcia jest uzależnienie prawa do świadczeń przyznanych ustawą od woli stron zawierających układ zbiorowy”.

Zważając na powyższe, w razie wydania przez ZUS decyzji o odmowie przyznania prawa do emerytury pomostowej, zalecam zweryfikowanie przesłanek warunkujących ustalenie prawa do świadczenia z prawnikiem specjalizującym się w prowadzeniu spraw przeciwko ZUS.

Porady prawne ZUS on-line
Tagi
Pokaż więcej
Dokumenty on-line - odwołania od decyzji ZUS

Weronika Mania

Radca prawny - Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Ukończyła studia na kierunku Prawo oraz na kierunku Administracja. Ukończyła aplikację radcowską prowadzoną przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie. Specjalizuje się w sprawach o podleganie ubezpieczeniom społecznym, podstawy wymiaru składek oraz o prawo do zasiłku macierzyńskiego, chorobowego i opiekuńczego.

Podobne artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Aby dodać komentarz rozwiąż równanie: *

Close