Dokumenty on-line - odwołania od decyzji ZUS
Kontrola ZUSKoronawirus a ZUSOdwołanie od decyzji ZUS

Świadczenie postojowe w pytaniach i odpowiedziach

Ustawodawca ustawie zwanej “tarczą antykryzysową” ma zamiar wprowadzić nowy rodzaj świadczenia, który ma uchronić przedsiębiorców, zleceniobiorców i innych przed ekonomicznymi skutkami epidemii, mowa tutaj o świadczeniu postojowym. W dzisiejszym wpisie poruszę najistotniejsze informacje na temat świadczenia postojowego.

Komu przysługuje świadczenie postojowe?

 

Świadczenie postojowe przysługiwać ma:

1) osobie prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą;
2) osobie wykonującej umowę agencyjną, umowę zlecenia, inną umowę o świadczenie
usług albo umowę o dzieło.

– Warunkiem przysługiwania świadczenia postojowe jest brak posiadania innego tytułu podlega ubezpieczeniom społecznym (np. świadczenia postojowego nie otrzyma emeryt lub rencista, albo osoba prowadząca działalność, która jednocześnie pozostaje w stosunku pracy).

Świadczenie postojowe przysługuje osobom zamieszkującym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli są:

1) obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej lub
2) posiadającymi prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
3) cudzoziemcami legalnie przebywającymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Co ważne!

Świadczenie postojowe nie przysługuje osobie, której przychód w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, odpowiednio z prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej albo umowy cywilnoprawnej, uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek o świadczenie postojowe, był wyższy od 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r.

 

Kiedy przysługuje świadczenie postojowe?

 

Świadczenie postojowe przysługuje gdy w następstwie wystąpienia COVID-19 doszło do przestoju w prowadzeniu działalności, odpowiednio przez osobę prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą albo przez zleceniodawcę lub zamawiającego, z którymi została zawarta umowa cywilnoprawna, trwającego nieprzerwanie co najmniej 30 dni kalendarzowych przed miesiącem, w którym złożony został wniosek o
świadczenie postojowe.

Jakie warunki musi spełnić przedsiębiorca aby otrzymać świadczenie postojowe?

 

Przedsiębiorca ma prawo do świadczenia postojowego jeżeli:

1) nie zawiesił prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej oraz jeżeli przychód z prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku o świadczenie postojowe był o co najmniej 15% niższy od przychodu uzyskanego w miesiącu poprzedzającym ten miesiąc;

2) zawiesił prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej nie wcześniej niż w dniu 1 lutego 2020 r.

Jakie warunki musi spełnić osoba wykonująca umowę cywilnoprawną aby otrzymać świadczenie postojowe?

 

Zleceniobiorca, wykonawca usług ma prawo do świadczenia postojowego jeżeli:

1) umowa cywilnoprawna została zawarta nie później niż w dniu 1 lutego 2020 r.;
2) wynagrodzenie z tytułu wykonywania umowy cywilnoprawnej wynosi nie mniej
niż 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w 2020 r.

Dodatkowo należy pamiętać, iż osobie wykonującej umowę zlecenia świadczenie postojowe nie przysługuje
jeżeli zleceniodawca otrzymał pomocy na wypłatę wynagrodzeń w ramach rozwiązań związanych z przeciwdziałaniem skutkom gospodarczym wywołanym COVID-19.

Jaka jest wysokość świadczenia postojowego i kiedy zostanie wypłacone?

 

1.  Świadczenie postojowe przysługuje co do zasady jednorazowo.
2. Świadczenie postojowe przysługuje w wysokości 80% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w 2020 3. W razie zbiegu prawa do więcej niż jednego świadczenia postojowego przysługuje jedno świadczenie postojowe.

Jak ubiegać się o świadczenie postojowe?

 

Ustalenie prawa do świadczenia postojowego następuje na wniosek osoby uprawnionej, składany do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W przypadku osoby wykonującej umowę cywilnoprawną wniosek, składany jest za pośrednictwem odpowiednio zleceniodawcy lub zamawiającego.

Wniosek, może być złożony w formie dokumentu papierowego albo elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, za pomocą profilu informacyjnego utworzonego w systemie teleinformatycznym udostępnionym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS PUE).

Czy drugi raz mogę otrzymać świadczenie postojowe?

 

Ustawa wprowadza również możliwość otrzymania świadczenia postojowego po raz drugi. Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych może przyznać świadczenie postojowe po raz drugi na wniosek osoby, której wypłacono świadczenie postojowe. Wypłata świadczenia postojowego po raz drugi może zostać dokonana nie wcześniej niż w miesiącu następującym po miesiącu wypłaty świadczenia postojowego.

Kiedy ZUS wypłaca świadczenie postojowe?

 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaca świadczenie postojowe w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do jego przyznania w formie bezgotówkowej.

Czy w razie braku przyznania świadczenie postojowego mogę się odwołać?

 

Odmowa prawa do świadczenia postojowego następuje w drodze decyzji. Od decyzji o odmowie prawa można będzie wnieść odwołanie do Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.

Czy ZUS będzie mógł żądać zwrotu świadczenia postojowego?

 

Osoba, która pobrała nienależnie świadczenie postojowe, jest obowiązana do jego zwrotu wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie, w wysokości i na zasadach określonych przepisami prawa cywilnego.

Za nienależnie pobrane świadczenie postojowe uważa się świadczenie:

1) przyznane lub wypłacone na podstawie fałszywych oświadczeń lub dokumentów albo w innych przypadkach świadomego wprowadzenia w błąd przez osobę
pobierającą świadczenie;
2) wypłacone osobie innej niż osoba uprawniona, z przyczyn niezależnych od
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

ZUS ma prawo wydać decyzję o zwrocie świadczenia postojowego nie później niż przed upływem 5 lat od dnia wypłaty świadczenia.

Porady prawne ZUS on-line
Tagi
Pokaż więcej
Dokumenty on-line - odwołania od decyzji ZUS

Kinga Matyasik-Ochlust

Jestem radcą prawnym i od 2009 roku prowadzę działalność na obszarze całej Polski walcząc przed Sądami w sprawach o emerytury, renty, zasiłki, świadczenia przedemerytalne, jak również o zaległe składki na ubezpieczenie. Dzięki dziesiątkom przeprowadzonych spraw, jestem w stanie wspomóc swoich klientów doświadczeniem nabytym w procesach, jak również znaleźć racjonalne argumenty na przeciwstawienie się bezzasadnym odmowom w decyzjach dotyczących przyznania gwarantowanych świadczeń.

Podobne artykuły

Jeden komentarz

  1. witam,
    pracodawca odmawia złożenia wniosku o świadczenie postojowe dla umów cywilnoprawnych, mimo tego że konsultacje z pracownikiem zusu potwierdziły należność tego świadczenia dla mojej osoby.
    skierowane zostało wezwanie do złożenia wniosku l,jednak w dalszym ciągu pracodawca odmawia.
    czy można założyć sprawę o należne odszkodowanie z tytułu utraty świadczenia postojowego?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Aby dodać komentarz rozwiąż równanie: *

Przeczytaj również

Close
Close