Dokumenty on-line - odwołania od decyzji ZUS
Kontrola ZUS

Kiedy ZUS kontroluje umowę o pracę?

Sprawy z zakresu ustalania prawidłowości zgłoszeń do ubezpieczenia społecznego, a w konsekwencji należności zasiłków chorobowych/macierzyńskich, opiekuńczych blokują wydziały Ubezpieczeń Społecznych Sądów Okręgowych. To wszystko dzieje się za sprawą wzmożonych kontroli prawidłowości zgłoszeń do ubezpieczenia społecznego (w tym ubezpieczenia chorobowego). Zakład Ubezpieczeń Społecznych może kwestionować umowę o pracę w różnych sytuacjach związanych z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne. Jest kilka scenariuszy okoliczności zawarcia umowy o pracę, w których możemy z bardzo dużym prawdopodobieństwem spodziewać się kontroli ZUS, a także niestety w wielu przypadkach wydania decyzji o niepodleganiu ubezpieczeniom społecznym z tytułu zawartej umowy o pracę.

Kiedy ZUS skontroluje umowę o pracę:

1. Szybkie wystąpienie ryzyka ubezpieczeniowego: jeżeli pomiędzy zawarciem umowy o pracę, a wystąpieniem niezdolności do pracy lub przejściem na urlop macierzyński upływa niewielki okres czasu, z całą pewnością możemy spodziewać się kontroli ze strony ZUS. ZUS w postępowaniu kontrolnym zbada, czy nawiązanie stosunku pracy nie miało na celu jedynie uzyskania  świadczeń z ubezpieczenia społecznego przy jednoczesnym pozorowaniu wykonywania pracy przez pracownika i przyjmowaniu pracy przez pracodawcę;

2. Zmiana tytułu podlegania ubezpieczeniom społecznym z umowy zlecenie na umowę o pracę.

Jeżeli wcześniej byłeś związany umową zlecenie, a na miesiąc przez przejściem na L4 zawarta została umowa o pracę, kontrola ZUS jest murowana. ZUS w postępowaniu kontrolnym będzie badał jakie szczególne okoliczności uzasadniały zmiany formy stosunku prawnego oraz na czym polegają różnice pomiędzy umową zlecenie i umową o pracę;

3.  Zmiana tytułu podlegania ubezpieczeniom społecznym z umowy B2B na umowę o pracę.

Podobnie jak w punkcie powyżej, w sytuacji gdy zmiana formy współpracy nastąpi w niedługim okresie do wystąpienie ryzyka ubezpieczeniowego – ZUS sprawdzi czy taka zmiana była uzasadniona.              W postępowaniu kontrolnym badane będzie czy pomimo formalnej zmiany formy współpracy nie jest ona nadal realizowana na warunkach jakie obowiązywały w trakcie umowy B2B.

4. Zatrudnienie we własnej spółce.

W momencie gdy wspólnik spółki z o.o. staje się niezdolny do pracy/zachodzi w ciąże ZUS zaczyna badać czy umowa zawarta pomiędzy wspólnikiem, a spółką spełnia wszystkie warunki określone Kodeksem Spółek Handlowych. W takim przypadku ZUS bada również, czy ilość posiadanych udziałów umożliwia sprawowanie nadzoru przez spółkę nad pracownikiem.

5. Nagła podwyżka.

Jeżeli przed przejściem na zasiłek dostaniemy nagły awans powodujący wzrost wynagrodzenia, a co za tym idzie podstawy wymiaru zasiłku chorobowego/macierzyńskiego istnieje prawdopodobieństwo graniczące z pewnością, że ZUS wszczynał będzie w tym zakresie kontrolę. W tracie kontroli ZUS badał będzie czy podwyższ była uzasadniona i znalazła potwierdzenie w obowiązkach wykonywanych przez pracownika.

6. Zmiana wymiaru etatu.

Podobnie jak powyżej, jeżeli przed przejściem na L4, pracodawca podwyższy nasz etat np. 1/2 na pełen – zostanie to skrupulatnie przeanalizowane przez ZUS.

7. Wsteczne zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych.

ZUS postanowi skontrolować prawidłowość zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych, jeżeli pracodawca zgłosi do nich pracownika po ustawowym (7 dniowym) terminie. Szanse na wydanie decyzji wzrosną, jeżeli pracownik w niedługim okresie od zgłoszenie rozchoruje się i będzie chciał skorzystać z zasiłków z ubezpieczenia społecznego.

Jeśli ZUS kwestionuje umowę o pracę, zalecam kontakt z prawnikiem specjalizującym się w sprawach pracy i ubezpieczeń społecznych w celu wyjaśnienia sytuacji i podjęcia odpowiednich kroków prawnych. Ważne jest przestrzeganie obowiązujących przepisów i regularne dokonywanie zgłoszeń do ZUS w celu uniknięcia problemów i sankcji.

Porady prawne ZUS on-line
Tagi
Pokaż więcej
Dokumenty on-line - odwołania od decyzji ZUS

Kinga Matyasik-Ochlust

Jestem radcą prawnym i od 2009 roku prowadzę działalność na obszarze całej Polski walcząc przed Sądami w sprawach o emerytury, renty, zasiłki, świadczenia przedemerytalne, jak również o zaległe składki na ubezpieczenie. Dzięki dziesiątkom przeprowadzonych spraw, jestem w stanie wspomóc swoich klientów doświadczeniem nabytym w procesach, jak również znaleźć racjonalne argumenty na przeciwstawienie się bezzasadnym odmowom w decyzjach dotyczących przyznania gwarantowanych świadczeń.

Podobne artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Aby dodać komentarz rozwiąż równanie: *

Close