Dokumenty on-line - odwołania od decyzji ZUS
Bez kategorii

Odmowa przyznania zasiłku, a nadpłata na koncie ZUS.

Niejednokrotnie przedsiębiorcy w celu zabezpieczenia swojej sytuacji w zakresie podlegania dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu posiadają na swoim koncie nadpłatę składek. Wszystko na wypadek uchybienia terminowi płatności składek lub zapłaty składki w zaniżonej wysokości. W biurach rachunkowych panuje powszechne przekonanie, iż istnienie nadpłaty na koncie ubezpieczeniowym chroni przed wypadnięciem z ubezpieczenia chorobowego. Niestety w razie zaistnienia sytuacji, w której przedsiębiorca spóźnia się z zapłatą składki społecznej lub uiszcza ją w nieodpowiedniej kwocie, samo istnienie nadpłaty na koncie płatnika składek  w ocenie ZUS nie jest wystarczające do uznania, że przedsiębiorca nadal podlega dobrowolnie ubezpieczeniu chorobowemu. ZUS twierdzi zatem, iż mimo istnienia nadpłaty na koncie ubezpieczeniowym, dobrowolne ubezpieczenie chorobowe ustało, konsekwencją czego jest wydanie decyzji o odmowie przyznania prawa do zasiłku chorobowego, opiekuńczego, macierzyńskiego.

 

Co zrobić w takiej sytuacji?

 

Oczywiście konieczne będzie złożenie odwołania od decyzji ZUS o odmowie prawa za zasiłku. Niestety samo odwołanie nie będzie wystarczające, ponieważ nawet Sąd nie będzie mógł uznać, iż przysługuje nam prawo do zasiłku w sytuacji braku spełnienia ustawowych przesłanek do nabycia tego prawa. Sprawa o przyznanie prawa do zasiłku po wpłynięciu do Sądu będzie musiała zostać zawieszona do czasu prawomocnego zakończenia innego postępowania.

W takiej sytuacji koniecznym staje się złożenie odrębnego wniosku o wyrażenie zgody na opłacenie składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe po terminie, a w przypadku odmowy jej wyrażenia – złożenie wniosku o wydanie decyzji o okresach podlegania dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu i odwołanie się do Sądu.

Po złożeniu odwołania istota sporu sprowadzi się do ustalenia, czy istniały obiektywne przesłanki usprawiedliwiające nieopłacenie składek po terminie, czy też nie.

Zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt. 2 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz chorobowe ustają od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego, za który nie opłacono w terminie składki należnej na to ubezpieczenie. ZUS w uzasadnionych przypadkach  na wniosek ubezpieczonego, może wyrazić zgodę na opłacenie składki po terminie.

Przepisy dotyczące wyrażenia zgody na opłacenie składki po terminie nie powinny być traktowane z nadmiernym rygoryzmem, w tym znaczeniu że niejako automatycznie prowadzić do wyłączenia z ubezpieczenia, bez względu na okoliczności. Ponadto przepisy nie wymagają, aby dany przypadek był wyjątkowy i szczególnie uzasadniony, a przez przypadek uzasadniony rozumieć należy taki, który obiektywnie usprawiedliwia i tłumaczy, dlaczego składka nie została należycie opłacona.

Orzecznictwie wskazuje się, iż istnienie nadpłaty na koncie w wysokości, która pokrywa różnice w składce wymagalnej, a uiszczonej uzasadnia wyrażenie zgody na opłacenie składki po terminie.

Sądy wskazują, iż szczególną okolicznością, o jakiej mowa w ustawie jest niewątpliwie istnienie na koncie ubezpieczonego nadpłaty w wysokości znacznie przewyższającej powstałą zaległość.

Oczywistym jest iż Ubezpieczony dokonując wcześniejszej nadpłaty próbuje się zabezpieczyć przed skutkami ewentualnych pomyłek, zaś popełnienie najmniejszego błędu nie powinno być tak rygorystycznie traktowane przez ZUS.

Niestety zastosowanie prezentowanej wykładni możliwe jest jedynie na drodze postępowania przed Sądem Ubezpieczeń Społecznych po skutecznym wniesieniu odwołania od decyzji w przedmiocie okresów podlegania dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu.

Kolejność dokonywania poszczególnych czynności w podobnych sprawach jest bardzo ważna i niejednokrotnie rzutuje na przyznanie prawa do zasiłku, dlatego bardzo ważne jest skonsultowanie mechanizmu dokonywania poszczególnych czynności przez prawnika specjalizującego się w prowadzeniu spraw ZUS.

ZOBACZ RÓWNIEŻ: 

https://wbrewzus.pl/WZOR_WNIOSKU_O_PRZYWROCENIE_TERMINU_DO_OPLACENIA_SKLADEK.pdf

Porady prawne ZUS on-line
Tagi
Pokaż więcej
Dokumenty on-line - odwołania od decyzji ZUS

Kinga Matyasik-Ochlust

Jestem radcą prawnym i od 2009 roku prowadzę działalność na obszarze całej Polski walcząc przed Sądami w sprawach o emerytury, renty, zasiłki, świadczenia przedemerytalne, jak również o zaległe składki na ubezpieczenie. Dzięki dziesiątkom przeprowadzonych spraw, jestem w stanie wspomóc swoich klientów doświadczeniem nabytym w procesach, jak również znaleźć racjonalne argumenty na przeciwstawienie się bezzasadnym odmowom w decyzjach dotyczących przyznania gwarantowanych świadczeń.

Podobne artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Aby dodać komentarz rozwiąż równanie: *

Close