Dokumenty on-line - odwołania od decyzji ZUS
Odwołanie od decyzji ZUS

Mały ZUS Plus, a niezgłoszenie w terminie deklaracji DRA.

W ostatnich dniach do naszej Kancelarii przesłano szereg zapytań dotyczących Małego ZUS Plus. Przedmiotem wszystkich zapytań był jeden problem, a mianowicie płatnicy nie zgłosili w terminie deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA, co w ocenie ZUS uzasadnia odmowę skorzystania z ulgi.

Czy słusznie?

W naszej ocenie zdecydowanie nie!

Jeżeli zgłoszenie oraz zapłata składki nastąpiły w terminie, samo złożenie deklaracji ZUS DRA po terminie nie jest podstawą do odmowy przyznania ulgi.

Art. 48 ustawy o systemie ubezpieczeń stanowi, że jeżeli płatnik składek nie złoży w terminie deklaracji rozliczeniowej, nie będąc z tego obowiązku zwolniony, Zakład dokonuje wymiaru składek z urzędu w wysokości wynikającej z ostatnio złożonej deklaracji rozliczeniowej, bez uwzględnienia wypłaconych zasiłków oraz zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych, zawiadamiając o tym płatnika. Jeżeli po wymierzeniu składek z urzędu płatnik składek złoży deklarację rozliczeniową, Zakład koryguje wymiar składek do wysokości wynikającej ze złożonej deklaracji rozliczeniowej, z uwzględnieniem wskazanych w deklaracji zasiłków oraz zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych.

Zarówno w doktrynie, jak i orzecznictwie zwraca się uwagę, że obligatoryjne wymierzenie przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych składek w wysokości przyjętej w deklaracji rozliczeniowej ostatnio złożonej przez płatnika stanowi swoistą sankcję, której stosowanie ma na celu zdyscyplinowanie płatników i nakłonienie ich do terminowego rozliczania składek za ubezpieczonych. Zaniechanie płatnika, który w pierwszej kolejności powinien dokonać rozliczenia przez sporządzenie deklaracji rozliczeniowej wywołuje podjęcie przez Zakład wyłącznie działań porządkujących, które w efekcie pozwalają ostatecznie na wymierzenie składek zgodnie ze złożoną deklaracją rozliczeniową.

Złożenie deklaracji rozliczeniowej z przekroczeniem terminu przy jednoczesnym spełnieniu pozostałych warunków wskazanych w ustawie nie uzasadnia odmowy przyznania ulgi.

Art. 48 ustawy systemowej przewidział wyłącznie sankcje „dyscyplinujące” dla płatników składek zobowiązanych do składania deklaracji rozliczeniowych, dlatego też nie sposób przyjąć, aby wyłączył możliwość złożenia deklaracji po terminie dla osób, które w terminie opłaciły składki.

Co ciekawe, niektóre Oddziały ZUS nie widzą żadnego problemu w tym, iż płatnicy złożyli deklaracje po terminie i uznają takie deklaracje za wystarczające do skorzystania z Małego ZUS plus.

 

Jakie kroki podjąć w sytuacji, gdy ZUS odmawia Nam ulgi i dokonał korekty podstawy?

 

Jeżeli ZUS nie wydał decyzji, a dokonał z urzędu korekty podstawy, należy złożyć do ZUS wniosek o wydanie decyzji w przedmiocie ustalenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne w spornym okresie, natomiast po otrzymaniu decyzji należy ją zaskarżyć do Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.

Porady prawne ZUS on-line
Tagi
Pokaż więcej
Dokumenty on-line - odwołania od decyzji ZUS

Kinga Matyasik-Ochlust

Jestem radcą prawnym i od 2009 roku prowadzę działalność na obszarze całej Polski walcząc przed Sądami w sprawach o emerytury, renty, zasiłki, świadczenia przedemerytalne, jak również o zaległe składki na ubezpieczenie. Dzięki dziesiątkom przeprowadzonych spraw, jestem w stanie wspomóc swoich klientów doświadczeniem nabytym w procesach, jak również znaleźć racjonalne argumenty na przeciwstawienie się bezzasadnym odmowom w decyzjach dotyczących przyznania gwarantowanych świadczeń.

Podobne artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Aby dodać komentarz rozwiąż równanie: *

Close