Dokumenty on-line - odwołania od decyzji ZUS
Zwrot kwot do ZUS

Brak możliwości przedawnienia składek ZUS zgodny z Konstytucją. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego K 2/18.

W dniu 20 maja 2020r. Trybunał Konstytucyjny orzekał w sprawie zgodności art. 24 ust. 5 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych z konstytucją. Sprawa dotyczyła przedawnienia się zaległości wobec ZUS zabezpieczonych hipoteką na nieruchomości.

Rozstrzygnięcie Trybunału Konstytucyjnego została wydane na skutek zapytania Sądu skierowanego to Trybunału. Sąd prowadząc sprawę o określenie wymiaru zaległości dłużnika ZUS powziął wątpliwość, czy norma art. 24 ust. 5 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych jest zgodny z Konstytucją.

Zgodnie z brzmieniem art. 24 ust. 5 :

Nie ulegają przedawnieniu należności z tytułu składek zabezpieczone hipoteką lub zastawem, jednakże po upływie terminu przedawnienia należności te mogą być egzekwowane tylko z przedmiotu hipoteki lub zastawu do wysokości zaległych składek i odsetek za zwłokę liczonych do dnia przedawnienia.

Zdaniem Sądu pytającego istotą problemu konstytucyjnego w niniejszej było to, że o istnieniu lub nieistnieniu przedawnienia decyduje posiadanie lub nieposiadanie przez podatnika nieruchomości, na których może być ustanowiona hipoteka przymusowa.

Dla wyjaśnienia należności z tytułu nieopłaconych składek przedawniają się co do zasady z upływem lat 5 od terminu ich wymagalności art. 24 ust. 4 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. 

Sąd pytający podkreślał, że kwestionowana regulacja prowadzi do odmiennego traktowania podmiotów, których należności zostały zabezpieczone hipoteką, oraz podmiotów, których należności nie zostały w tej formie zabezpieczone. Zobowiązania składkowe osób posiadających nieruchomości nie podlegają bowiem przedawnieniu, natomiast należności składkowe osób bez nieruchomości przedawniają się.

Sąd pytający podkreślił, iż art. 24 ust. 5 kwestionowanej ustawy nie doprowadza do zrównania sytuacji wszystkich ubezpieczonych (w dalszym ciągu przedawniałyby się zobowiązania osób nieposiadających żadnego majątku), z których część byłaby „dożywotnimi” dłużnikami państwa, co zdaniem sądu pytającego jest niezgodne z Konstytucją.

Argumenty stawiane przez Sąd wydawały się być trafne, niemniej jednak Trybunał Konstytucyjny w dniu 20 maja 2020r. w sprawie znak: P 2/18

o r z e k ł:

Art. 24 ust. 5 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 266, 321, 568, 695 i 875) w zakresie, w jakim wyłącza przedawnienie należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne zabezpieczonych hipoteką, jest zgodny z art. 64 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Na marginesie należy dodać jedynie, że zobowiązania podatkowe, nawet te zabezpieczone hipoteką, ulegają przedawnieniu na ogólnych zasadach.

Dlaczego analogiczne przepisy dotyczące podatków zostały uznane za niekonstytucyjne?

Tego dowiemy się za kilka tygodni z lektury uzasadnienie wyroku P 2/18.

Porady prawne ZUS on-line
Tagi
Pokaż więcej
Dokumenty on-line - odwołania od decyzji ZUS

Kinga Matyasik-Ochlust

Jestem radcą prawnym i od 2009 roku prowadzę działalność na obszarze całej Polski walcząc przed Sądami w sprawach o emerytury, renty, zasiłki, świadczenia przedemerytalne, jak również o zaległe składki na ubezpieczenie. Dzięki dziesiątkom przeprowadzonych spraw, jestem w stanie wspomóc swoich klientów doświadczeniem nabytym w procesach, jak również znaleźć racjonalne argumenty na przeciwstawienie się bezzasadnym odmowom w decyzjach dotyczących przyznania gwarantowanych świadczeń.

Podobne artykuły

2 komenatrzy

  1. Czy widzi Pani jakąkolwiek możliwość wykreślenia hipoteki przymusowej z kw wpisanej przez ZUS, mając na uwadze przedstawione powyżej rozstrzygnięcie TK? Czy jak na razie jest za wcześnie na opinię w tym zakresie i należy poczekać na treść uzasadnienia?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Aby dodać komentarz rozwiąż równanie: *

Close