Dokumenty on-line - odwołania od decyzji ZUS
Koronawirus a ZUS

Sejm uchwalił przepisy dotyczące zwolnienia z opłacania składek za czerwiec, lipiec i sierpień 2020r.

Kilka dni temu Sejm uchwalił przepisy dotyczące zwolnienia z opłacania składek na ZUS za miesiące: czerwiec, lipiec, sierpień 2020r. Ustawa czeka na rozpoczęcie prac w senacie. Można ją śledzić pod linkiem:

Druk 559

Kto ma prawo do zwolnienia ze składek za czerwiec, lipiec i sierpień?

 

Zgodnie z uchwalanymi przepisami – na wniosek płatnika składek prowadzącego, na dzień złożenia wniosku o zwolnienie z opłacania składek, działalność oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD)
2007, jako rodzaj przeważającej działalności, kodami:

49.39.Z -Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indzie niesklasyfikowany

Sekcja ta obejmuje:

– działalność związaną z przewozem osób lub towarów realizowaną przez transport kolejowy, rurociągowy, drogowy, wodny lub powietrzny,

– działalność wspomagającą przewozy świadczoną przez stacje, porty, dworce kolejowe, autobusowe itp. terminale w zakresie kontroli ruchu, obsługi pasażerów, bagażu i ładunków,

– wynajem sprzętu transportowego z kierowcą lub załogą,

– działalność pocztową i kurierską.

55.10.Z – Hotele i podobne obiekty zakwaterowania

Sekcja ta obejmuje: – zapewnienie krótkotrwałego pobytu, włącznie z wyżywieniem przeznaczonym do bezpośredniej konsumpcji.

77.39.Z – Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane

Sekcja ta obejmuje wiele rodzajów działalności wspomagających działalność gospodarczą, ale niewymagających specjalistycznej wiedzy.

79.11.A – Działalność agentów turystycznych

79.90.A – Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych

82.30.Z – Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów

90.01.Z – Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych

Sekcja ta obejmuje szeroki zakres działalności kulturalnych, rozrywkowych i rekreacyjnych związanych z różnymi zainteresowaniami ogółu społeczeństwa, włączając występy na żywo, działalność muzeów, gry hazardowe, działalności związane ze sportem i rekreacją.

90.02.Z – Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych

Sekcja ta obejmuje szeroki zakres działalności kulturalnych, rozrywkowych i rekreacyjnych związanych z różnymi zainteresowaniami ogółu społeczeństwa, włączając występy na żywo, działalność muzeów, gry hazardowe, działalności związane ze sportem i rekreacją.

93.29.A – Działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni93.29.B,

93.29.Z – Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna

Sekcja ta obejmuje szeroki zakres działalności kulturalnych, rozrywkowych i rekreacyjnych związanych z różnymi zainteresowaniami ogółu społeczeństwa, włączając występy na żywo, działalność muzeów, gry hazardowe, działalności związane ze sportem i rekreacją.

 

Jakie warunki trzeba spełnić, aby uzyskać zwolnienie ze składek od 1 czerwca do 31 sierpnia 2020 r.?

 

Zwolnienie uzyska przedsiębiorstwo jeżeli był zgłoszone jako płatnik składek do dnia 31 maja 2020 r. i przychód z tej działalności w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany w pierwszym miesiącu kalendarzowym, za
który składany jest wniosek o zwolnienie z opłacania tych składek był niższy co najmniej o 80% w stosunku do przychodu uzyskanego w tym samym miesiącu kalendarzowym w 2019 r.

 

Co stanie się ze składkami już opłaconymi w lipcu i sierpniu 2020 r. ?

 

Opłacone należności z tytułu składek w razie zwolnienia podlegać będą zwrotowi na zasadach określonych w art. 24 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.

 

Do kiedy można składać wnioski o zwolnienie z konieczności opłacania składek za czerwiec, lipiec i sierpień 2020 r.?

 

Wniosek o zwolnienie z obowiązku opłacania należności z tytułu składek,  należnych za okres od dnia 1 czerwca 2020 r. do dnia 31 sierpnia 2020″ płatnik składek przekazuje do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych nie później niż do dnia 30 listopada 2020 r.

Porady prawne ZUS on-line
Tagi
Pokaż więcej
Dokumenty on-line - odwołania od decyzji ZUS

Kinga Matyasik-Ochlust

Jestem radcą prawnym i od 2009 roku prowadzę działalność na obszarze całej Polski walcząc przed Sądami w sprawach o emerytury, renty, zasiłki, świadczenia przedemerytalne, jak również o zaległe składki na ubezpieczenie. Dzięki dziesiątkom przeprowadzonych spraw, jestem w stanie wspomóc swoich klientów doświadczeniem nabytym w procesach, jak również znaleźć racjonalne argumenty na przeciwstawienie się bezzasadnym odmowom w decyzjach dotyczących przyznania gwarantowanych świadczeń.

Podobne artykuły

3 komenatrzy

  1. co w przypadku gdy firma powstała na początku 2020 roku? nie mamy więc przychodów z 2019tego, a nie możemy działać na rynku…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Aby dodać komentarz rozwiąż równanie: *

Przeczytaj również

Close
Close