Dokumenty on-line - odwołania od decyzji ZUS
Koronawirus a ZUSOdwołanie od decyzji ZUS

Tarcza Antykryzysowa 2.0 – nowe regulacje.

Tarcza Antykryzysowa 2.0 wprowadziła nowe (bardziej korzystne) rozwiązania dotyczące wsparcia dla przedsiębiorców.

Oczywiście w moim wpisie przeanalizujemy nowe unormowania dotyczące prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

Jakie rozwiązania proponuje nowa Tarcza Antykryzysowa. 2.0?

 

Ustawodawca celem rozszerzenia pomocy dla przedsiębiorców oraz osób wykonujących umowy cywilnoprawne zmodyfikował zasady przyznawania świadczenia postojowego.

Osobie prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą świadczenie postojowe przysługuje, jeżeli rozpoczęła prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej przed dniem 1 lutego 2020 r. i:

1)  nie zawiesiła prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej oraz jeżeli przychód z prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku o świadczenie postojowe był o conajmniej 15% niższy od przychodu uzyskanego w miesiącu poprzedzającym ten miesiąc;

2)  zawiesiła prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej po dniu 31 stycznia 2020 r.”,

Ponadto świadczenie postojowe:

  1. można będzie pobierać ponownie, maksymalnie trzykrotnie;
  2. kolejne wypłaty następowały będą bez konieczności składania dodatkowych wniosków, a jedynie oświadczenia przedsiębiorcy lub osoby wykonującej umowę cywilnoprawną, że sytuacja materialna wykazana we wcześniejszym wniosku nie uległa poprawie;
  3. kolejna wypłata będzie mogła nastąpić nie wcześniej niż w miesiącu następującym po miesiącu wypłaty wcześniej przyznanego świadczenia postojowego.

W przypadku ubiegania się o świadczenie postojowe pierwszy raz dla osób prowadzących działalność gospodarczą (obejmuje to sprawy gdzie wnioski zostały już złożone od 1 kwietnia 2020 r.) nie będzie obowiązywał warunek granicznej kwoty przychodu czyli warunek, że przychód uzyskany w miesiącu przed miesiącem, w którym składany jest wniosek o świadczenie postojowe, nie może przekroczyć kwoty wyliczonej jako 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłoszonego przez Prezesa GUS na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z FUS obowiązującego na dzień złożenia wniosku (15 681,00 zł) .

Osoby realizujące umowy cywilnoprawne mogą pobrać świadczenia postojowe na podstawie umów zawartych przed 1 kwietnia 2020r., a nie jak dotychczas przed 1 lutego 2020r..

Zwolnienia z opłacania składek za okres marzec, kwiecień i maj 2020 r., zostało z modyfikacjami rozszerzone na płatników zgłaszających do ubezpieczenia od 10 do 49 osób oraz o płatników będących spółdzielnią socjalną

W przypadku płatników zgłaszających do ubezpieczenia od 10 do 49 osób, zwolnieniem będzie objęte 50% łącznej kwoty nieopłaconych należności z tytułu składek wykazanych w deklaracji rozliczeniowej złożonej za dany miesiąc.

Zarówno w przypadku płatników zgłaszających od 1 do 9 osób jak również płatników zgłaszających do ubezpieczenia od 10 do 49 osób, zwolnienie będzie przysługiwało podmiotowi, który rozpoczął prowadzenie działalności:

  1. przed dniem 1 lutego 2020 r. i który na dzień 29 lutego 2020 r. zgłosił do ubezpieczeń wymaganą liczbę ubezpieczonych,
  2. w okresie od 1 lutego do 29 lutego i który na dzień 31 marca 2020 r. zgłosił do ubezpieczeń wymaganą liczbę ubezpieczonych,
  3. w okresie od 1 marca do 31 marca i który na dzień 30 kwietnia 2020 r. zgłosił do ubezpieczeń wymaganą liczbę ubezpieczonych.

Powyższe wyliczenie oznacza, że zwolnienie z obowiązku opłacania składek obejmie również firmy zarejestrowane po 1 lutego 2020r. 

Płatnik składek będący spółdzielnią socjalną będzie mógł  być całkowicie zwolniona z obowiązku opłacania składek za okres marzec, kwiecień i maj 2020 r. wykazanych w deklaracjach rozliczeniowych złożonych za ten okres, jeżeli był zgłoszony do  ZUS przed dniem 1 kwietnia 2020 r. bez względu na liczbę osób zgłoszonych do ubezpieczenia.

Co istotne, z racji uchwalenia przepisów po terminie płatności składek za marzec, który upływał 15 kwietnia 2020r., dla firm zatrudniających od 1 do 49 osób – zwolnienie za marzec będzie można również uzyskać jeśli składka została już opłacona.

Liczbę ubezpieczonych oblicza się nie uwzględniając ubezpieczonych będących pracownikami młodocianymi.

Przychody z tytułu zwolnienia z obowiązku opłacania należności z tytułu składek nie stanowią przychodu w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych.

Niestety wbrew wcześniejszym informacjom podawanym w mediach, zwolnienie z obowiązku opłacania składek za marzec/kwiecień/maj – nie objęło osób samozatrudnionych, które w lutym 2020r. osiągnęły przychód przekraczający 15 681,00 zł.

Tarcza Antykryzysowa 2.0 obejmuje również możliwość odstąpienia przez ZUS od pobierania odsetek za zwłokę dla należności za okres od stycznia 2020 r.

Regulacja obejmuje wszystkich płatników składek – nie ma znaczenia czy zatrudniają pracowników.

Odstąpienie od pobierania odsetek będzie możliwe w sytuacji, gdy:

  1. składki już zostały opłacone, ale po ustawowym terminie płatności i w związku z tym powstały odsetki;
  2. nie zostały jeszcze opłacone składek, a upłynął już ich termin płatności.

Pożyczka w kwocie  do 5 000 zł dla wszystkich mikroprzedsiębiorców.

Każdy mikroprzedsiębiorca, w tym również osoby samozatrudnione nie zatrudniające pracowników mogą złożyć wniosek o pożyczkę do powiatowego urzędu pracy, właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, po ogłoszeniu naboru przez dyrektora powiatowego urzędu pracy.

Pożyczka wraz z odsetkami na wniosek mikroprzedsiębiorcy podlega umorzeniu, pod warunkiem, że mikroprzedsiębiorca będzie prowadził działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki. We wniosku o umorzenie mikroprzedsiębiorca oświadcza, że prowadził działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki.

Przychód z tytułu umorzenia pożyczki na zasadach nie stanowi przychodu w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych.

Porady prawne ZUS on-line
Tagi
Pokaż więcej
Dokumenty on-line - odwołania od decyzji ZUS

Kinga Matyasik-Ochlust

Jestem radcą prawnym i od 2009 roku prowadzę działalność na obszarze całej Polski walcząc przed Sądami w sprawach o emerytury, renty, zasiłki, świadczenia przedemerytalne, jak również o zaległe składki na ubezpieczenie. Dzięki dziesiątkom przeprowadzonych spraw, jestem w stanie wspomóc swoich klientów doświadczeniem nabytym w procesach, jak również znaleźć racjonalne argumenty na przeciwstawienie się bezzasadnym odmowom w decyzjach dotyczących przyznania gwarantowanych świadczeń.

Podobne artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Aby dodać komentarz rozwiąż równanie: *

Close