Dokumenty on-line - odwołania od decyzji ZUS
Zasiłki

Jeden okres zasiłkowy – ta sama choroba.

W jednym ze swoich wpisów na blogu (pt. “Decyzja o ustaleniu jednego okresu zasiłkowego.”) wskazywałam, iż do okresu zasiłkowego wlicza się okresy poprzedniej niezdolności do pracy, spowodowanej tą samą chorobą, jeżeli przerwa pomiędzy ustaniem poprzedniej, a powstaniem ponownej niezdolności do pracy nie przekraczała 60 dni (art. 9 ust 2).

Do chwili obecnej nie została wypracowana definicja normatywna pojęcia „ta samo choroba”, jednakże Sąd Najwyższy wskazał, iż :

pojęcia „ta sama choroba” użytego w art. 9 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa ( nie należy odnosić do tych samych numerów statystycznych, zgodnych z Międzynarodową Klasyfikacją Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-10, gdyż nie chodzi o identyczne objawy odpowiadające numerom statystycznym, lecz o opis stanu klinicznego konkretnego układu lub narządu, który – choć daje różne objawy, podpadające pod różne numery statystyczne – stanowi tę samą chorobę, skoro dotyczy tego samego narządu lub układu.”

Powyższe orzeczenie jest bardzo często cytowane przez sądy powszechne pomimo tego, że stany faktyczne spraw w bardzo dużym zakresie odbiegają od tej na kanwie, której Sąd Najwyższy wydał wyżej cytowane orzeczenie. Sądy powszechne uznają, że pomimo, że mamy do czynienia z różnymi numerami statycznymi, a niejednokrotnie z okresami niezdolności dotyczącymi różnych narządów, jak np. kończyny prawej i kończyny lewej –  niezdolności do pracy były spowodowane tą samą chorobą.

Jednakże na przestrzeni ostatnich lat w orzecznictwie sądów powszechnych coraz częściej wyrażany jest pogląd, iż teza, że z tą samą chorobę mamy do czynienia w sytuacji, gdy choroba dotyczy tego samego narządu lub układu w żadnej mierze nie ma charakteru uniwersalnego i nie znajduje prostego zastosowania do oceny dysfunkcji występujących w obrębie rozbudowanych układów, jak np. układ ruchu, układ płciowy, układ pokarmowy.

Istotnym przy ocenie, czy mamy do czynienia z tą samą chorobą jest ustalenie czy poprzednia niezdolność do pracy ustała w znaczeniu medycznym, czyli czy doszło do wyleczenia, bowiem zwrot “ta sama choroba” powiązany został z wcześniejszą i następczą niezdolnością do pracy.

W praktyce ustalenie, czy poprzednia niezdolności do pracy, spowodowana była tą samą chorobą, co ponowna niezdolność do pracy będzie wymagało zasięgnięcia przez sąd wiadomości specjalnych, tzn. Sąd powoła biegłego, który wyda w tym przedmiocie opinie.

 

Porady prawne Kraków

Porady prawne ZUS on-line
Tagi
Pokaż więcej
Dokumenty on-line - odwołania od decyzji ZUS

Kinga Matyasik-Ochlust

Jestem radcą prawnym i od 2009 roku prowadzę działalność na obszarze całej Polski walcząc przed Sądami w sprawach o emerytury, renty, zasiłki, świadczenia przedemerytalne, jak również o zaległe składki na ubezpieczenie. Dzięki dziesiątkom przeprowadzonych spraw, jestem w stanie wspomóc swoich klientów doświadczeniem nabytym w procesach, jak również znaleźć racjonalne argumenty na przeciwstawienie się bezzasadnym odmowom w decyzjach dotyczących przyznania gwarantowanych świadczeń.

Podobne artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Aby dodać komentarz rozwiąż równanie: *

Close