Dokumenty on-line - odwołania od decyzji ZUS
Odwołanie od decyzji ZUSZasiłki

Decyzja o ustaleniu jednego okresu zasiłkowego

Częstym tematem wokand sądowych są sprawy przeciwko ZUS dotyczące decyzji w przedmiocie ustalenia okresu zasiłkowego, dlatego w dniu dzisiejszym chciałabym pomóc Państwu w interpretacji przepisów dotyczących obliczania okresu zasiłkowego.

Czym jest okres zasiłkowy?

Okres zasiłkowy to ustalony przez ustawę okres niezdolności do pracy z powodu choroby, przez który ubezpieczony ma prawo do zasiłku chorobowego, albo zachowuje prawo do wynagrodzenia (chorobowego lub gwarancyjnego).

Ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa ustala długość okresu zasiłkowego. Zgodnie z art. 8 ustawy zasiłek przysługuje przez okres trwania niezdolności do pracy z powodu choroby lub niemożności wykonywania pracy nie dłużej jednak niż przez 182 dni, a jeżeli niezdolność do pracy spowodowana została gruźlicą lub ciążą – nie dłużej niż przez 270 dni. Ubezpieczony, który po wyczerpaniu okresu zasiłkowego nadal jest niezdolny do pracy, ale rokuje odzyskanie zdolności do pracy może ubiegać się o świadczenie rehabilitacyjne.

Ustawodawca wprowadził zasady liczenia okresu zasiłkowego. Zgodnie z art. 9 ust 1 o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa do jednego okresu zasiłkowego wlicza się wszystkie okresy nieprzerwanej niezdolności do pracy.

“Do okresu zasiłkowego wlicza się okresy poprzedniej niezdolności do pracy, spowodowanej tą samą chorobą, jeżeli przerwa pomiędzy ustaniem poprzedniej, a powstaniem ponownej niezdolności do pracy nie przekraczała 60 dni” (art. 9 ust 2).

Okres zasiłkowy zaczyna bieg od początku, jeżeli niezdolność do pracy z powodu tej samej choroby wystąpiła po przerwie dłuższej niż 60 dni. Regułę rozpoczynania biegu okresu zasiłkowego wraz z niezdolnością do pracy z powodu każdej choroby zakłóca jednak konieczność sumowania okresów niezdolności do pracy z powodów różnych „ innych” chorób, jeżeli wystąpią one bezpośrednio po sobie, to jest bez żadnego dnia przerwy.

Od kiedy liczyć nowy okres zasiłkowy?

Nowy okres zasiłkowy liczony jest na nowo wówczas, gdy niezdolność do pracy, która wystąpiła po przerwie (minimum jednodniowej) zostanie spowodowana inną chorobą, niż poprzedni okres niezdolności do pracy lub gdy przerwa pomiędzy okresami niezdolności do pracy spowodowana tą samą choroba przekroczy 60 dni. Natomiast ustanie „poprzedniej niezdolności do pracy” oznacza ustanie niezdolności w znaczeniu medycznym. W przypadku każdej niezdolności do pracy powstaje prawo do nowego okresu zasiłkowego, którego długość określa art. 9 ust. 2 ustawy. O tym czy będzie to pierwszy dzień okresu zasiłkowego, czy kolejny decyduje rodzaj choroby, a w razie takiej samej choroby – długość przerwy między obiema niezdolnościami. W praktyce możemy mieć do czynienia z kilkoma przerwami w niezdolności do pracy. Do kolejnego okresu zasiłkowego należy doliczać te okresy niezdolności do pracy z powodu tej samej choroby, które zakończyły się w okresie krótszym niż 60 dni, licząc od dnia powstania kolejnej niezdolności.

Zwracam Państwa uwagę na utrwalone orzecznictwo zgodnie z którym:

 „użytego w art. 9 ust. 1 i 2 ustawy z 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa pojęcia ta sama choroba nie należy odnosić do tych samych numerów statystycznych, zgodnych z Międzynarodową Klasyfikacją Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-10, gdyż nie chodzi o identyczne objawy odpowiadające numerom statystycznym, lecz o opis stanu klinicznego konkretnego układu lub narządu, który – choć daje różne objawy, podpadające pod różne numery statystyczne – wciąż stanowi tę samą chorobę, skoro dotyczy tego samego narządu lub układu”. 

Oznacza to, iż dla ustalenie okresu zasiłkowego nie mają znaczenia numery wpisywane w treść druku zwolnienia lekarskiego (tzw. kod choroby), lecz na objawy towarzyszące schorzeniu. W praktyce zdarzają się bowiem sytuacje, gdzie pomimo posiadania kilku zwolnień chorobowych z różną klasyfikacją chorobową będziemy mieli do czynienia z „tą samą chorobą”, co spowoduje wliczenie zwolnień do jednego okresu zasiłkowego.

Tylko „nowa choroba” w pełnym tego słowa znaczeniu (inne objawy aniżeli dotychczasowej choroby) daje  pewność rozpoczęcia nowego okresu zasiłkowego.

Porady prawne Kraków

Porady prawne ZUS on-line
Tagi
Pokaż więcej
Dokumenty on-line - odwołania od decyzji ZUS

Kinga Matyasik-Ochlust

Jestem radcą prawnym i od 2009 roku prowadzę działalność na obszarze całej Polski walcząc przed Sądami w sprawach o emerytury, renty, zasiłki, świadczenia przedemerytalne, jak również o zaległe składki na ubezpieczenie. Dzięki dziesiątkom przeprowadzonych spraw, jestem w stanie wspomóc swoich klientów doświadczeniem nabytym w procesach, jak również znaleźć racjonalne argumenty na przeciwstawienie się bezzasadnym odmowom w decyzjach dotyczących przyznania gwarantowanych świadczeń.

Podobne artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Aby dodać komentarz rozwiąż równanie: *

Close