Dokumenty on-line - odwołania od decyzji ZUS
Zasiłki

Czy premie i nagrody wliczane są do podstawy wymiaru zasiłku?

Klienci bardzo często zgłaszają się do mnie z zapytaniem:

Czy premie i nagrody wliczone zostaną przez ZUS do wysokości zasiłku ?

Odpowiedz niestety nie jest jednoznaczna, dlatego w dzisiejszym wpisie nakreślę kluczowe zasady zaliczania dodatkowych składników wynagrodzenia do obliczania podstawy wymiaru zasiłków.

W świetle art. 36 ust. 1 ustawy zasiłkowej podstawę wymiaru zasiłku chorobowego przysługującego ubezpieczonemu będącemu pracownikiem stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy.

Oznacza to, że, do podstawy wymiaru zasiłku chorobowego, wlicza się tylko te składniki wynagrodzenia, co do których, z przepisów układów zbiorowych lub innych aktów normatywnych, dotyczących wynagradzania, w sposób jednoznaczny i definitywny zarazem, wynika, iż podlegają one zmniejszeniu lub całkowitemu zawieszeniu w okresie pobierania przez pracownika zasiłku chorobowego.

Przepisy o wynagradzaniu muszą określać zasady zmniejszenia nagrody uznaniowej za okres choroby – np. w postaci zmniejszenia procentowego, czy kwotowego, bo w braku takich postanowień nie jest możliwe stwierdzenie, czy brak nagrody, bądź jej wypłata w określonej wysokości zostały spowodowane nieobecnością pracownika, czy też zupełnie innymi względami.

Dla prawidłowego ustalenia czy premie i nagrody wchodzić powinny do podstawy wymiaru zasiłku chorobowego należy badać treść przepisów płacowych, jak i praktykę w ich stosowaniu przez pracodawcę.

Co w przypadku jeżeli pracodawca nie określił pisemnie zasad nabywania prawa do nagród i premii?

Bardzo często zasady wypłaty premii lub nagród nie zostają pisemnie określone. W takim przypadku należy ustalić czy niezdolność do pracy spowodowana chorobą rzutowała na prawo pracownika do danego składnika wynagrodzenia. Istotne w tym względzie jest ustalenie, czy podejmując decyzję o przyznaniu i wypłacie nagrody, podmiot decydujący o tym zasięgał informacji o absencji chorobowej pracownika

Należy uznać, iż jeżeli pracodawca wypłacał premie uznaniowe lub nagrody dla pracownika, których wysokość była ściśle związania z jego indywidualnymi osiągnięciami w danym miesiącu, a więc nie był to stały składnik jej wynagrodzenia, do którego pracownik zachowuje prawo w czasie niezdolności do pracy to powinien on zostać uwzględniony w podstawie wymiaru, należnego pracownikowi zasiłku chorobowego.

Przykładem premii i nagród, które powinny zostać wliczone do podstawy zasiłku chorobowego są takie które zostały przyznane za:

  • zrealizowanie planu sprzedaży;
  • pozyskanie nowych klientów;
  • osiągnięcie efektów reklamowych;
  • ukończenie indywidualnie przygotowywanego projektu;
  • itp.

Nagrody i premie muszę być związane z indywidualnymi osiągnięciami pracowników w świadczeniu pracy i wypłacone za rezultat pracy pracownika.

Zwrócić należy również uwagę, iż jeżeli dodatkowe wynagrodzenie jest skutkiem działania konkretnego pracownika, natomiast wypłata tego składnika wynagrodzenia następuje z opóźnieniem (również podczas orzeczonej niezdolności do pracy) składnik ten powinien ulec zaliczeniu do postawy wymiaru przyszłego zasiłku.

Porady prawne ZUS on-line
Tagi
Pokaż więcej
Dokumenty on-line - odwołania od decyzji ZUS

Kinga Matyasik-Ochlust

Jestem radcą prawnym i od 2009 roku prowadzę działalność na obszarze całej Polski walcząc przed Sądami w sprawach o emerytury, renty, zasiłki, świadczenia przedemerytalne, jak również o zaległe składki na ubezpieczenie. Dzięki dziesiątkom przeprowadzonych spraw, jestem w stanie wspomóc swoich klientów doświadczeniem nabytym w procesach, jak również znaleźć racjonalne argumenty na przeciwstawienie się bezzasadnym odmowom w decyzjach dotyczących przyznania gwarantowanych świadczeń.

Podobne artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Aby dodać komentarz rozwiąż równanie: *

Close