Dokumenty on-line - odwołania od decyzji ZUS
Emerytura Pomostowa

Emerytura pomostowa personelu medycznego.

Zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach i rentach pomostowych, prawo do emerytury pomostowej przysługuje pracownikowi personelu medycznego, który spełnia łącznie następujące warunki:

  1. urodził się po dniu 31 grudnia 1948 r;
  2. ma okres pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze wynoszący co najmniej 15 lat;
  3. osiągnął wiek wynoszący co najmniej 55 lat dla kobiet i co najmniej 60 lat dla mężczyzn;
  4. ma okres składkowy i nieskładkowy, wynoszący co najmniej 20 lat dla kobiet i co najmniej 25 lat dla mężczyzn;
  5. posiada przynajmniej jednej dzień pracy w szczególnych warunkach przed 1 stycznia 1999 r. (według starego wykazu prac w warunkach szczególnych)
  6. posiada po dniu 31 grudnia 2008 r. przynajmniej jeden dzień pracy w szczególnych warunkach (według nowego wykazu prac w warunkach szczególnych, stanowiącego załącznik od ustawy prawo o emeryturach pomostowych).
  7. nastąpiło z nim rozwiązanie stosunku pracy.

Najczęstszą przyczyną odmowy przyznania prawa do emerytury pomostowej jest ustalenie przez ZUS, iż wnioskodawca po dniu 31 grudnia 2008 r. nie wykonywał prac w szczególnych warunkach lub szczególnym charakterze w rozumieniu art. 3 ust. 1 i 3 ustawy o emeryturach pomostowych (wedle nowego wykazu). Dzieje się tak ponieważ ustawodawca wprowadzając w 2008 r. przepisy ustawy o emeryturach pomostowych dokonał znacznego ograniczenia ilości stanowisk pracy uprawniających do wcześniejszego przejścia na emeryturę.

Jakie prace personelu medycznego uznawane za za prace w warunkach szczególnych w rozumieniu przepisów ustawy o emeryturach pomostowych?

W ustawie o emeryturach pomostowych zawężony został rodzaj prac w warunkach szczególnych w stosunku co do starego wykazu. Wedle “starych przepisów” pracą w warunkach szczególnych była praca personelu medycznego na oddziałach: psychiatrycznych, odwykowych, onkologicznych, leczenia oparzeń oraz ostrych zatruć w bezpośrednim kontakcie z pacjentami, a także prace w zespołach operacyjnych dyscyplin zabiegowych oraz prace lekarzy stomatologów.

Pracami w szczególnych warunkach wedle nowego wykazu, są jedynie:

  • prace personelu medycznego w zespołach operacyjnych dyscyplin zabiegowych i anestezjologii w warunkach ostrego dyżuru.
  • prace personelu medycznego oddziałów psychiatrycznych i leczenia uzależnień w bezpośrednim kontakcie z pacjentami.

Niewątpliwie pojęcie prac personelu medycznego w zespołach operacyjnych dyscyplin zabiegowych i  anestezjologii w warunkach ostrego dyżuru wymienione w zał. nr 2 poz. 24 do ustawy o emeryturach pomostowych jest pojęciem węższym od pojęcia prac wymienionych w starym katalogu prac w warunkach szczególnych.  Przedtem do zaliczenia pracy jako świadczonej w szczególnych warunkach przedtem wystarczyła jedynie okoliczność zatrudnienia na oddziałach  psychiatrycznych i odwykowych, onkologicznych, leczenia oparzeń oraz ostrych zatruć w bezpośrednim kontakcie z pacjentami lub praca w zespołach operacyjnych dyscyplin zabiegowych oraz wykonywanie pracy stale i w pełnym wymiarze czasu pracy obowiązującym na danym stanowisku.

Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych znacznie zawęziła zakres prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, dotyczy to również prac w służbie zdrowia, gdzie wyraźnie określono jakie rodzaje prac należy zaliczyć do kategorii prac o szczególnym charakterze. Załączniki nr 1 i 2, o których mowa w art. 3 ust. 1 i 3 ustawy o emeryturach pomostowych, nie kwalifikują pracy na  poszczególnych oddziałach jako pracy w warunkach szczególnych, jak to czynił załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1983 r. w wykazie A dziale XII, poz. 1.

Stosownie do art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej – osoba wykonująca zawód medyczny to osoba uprawniona na podstawie odrębnych przepisów do udzielania świadczeń zdrowotnych oraz osoba legitymująca się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w określonym zakresie lub w określonej dziedzinie medycyny.

Tak samo definiowała osobę wykonującą zawód medyczny poprzednio obowiązująca ustawa z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej w art. 18d.

Członkiem personelu medycznego  w zespołach operacyjnych dyscyplin zabiegowych i anestezjologii w warunkach ostrego dyżuru będą np.:

– lekarz operatora, lekarz anestezjologa (członek zespołu operacyjnego),

– pielęgniarka instrumentariuszka na bloku operacyjnym,

– pielęgniarka anestezjologiczna na bloku operacyjnym,

– pielęgniarka oddziałowa na bloku operacyjnym.

Osobą wykonującą zawód medyczny nie będzie salowa – tak Sąd Apelacyjny w Lublinie w wyroku z dnia 17 stycznia 2018r., sygn. akt: III AUa 547/17.

Czynności wykonywane przez salową nie mieszczą się zatem w kategorii przesłanek, które zostały wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o emeryturach pomostowych.

Emerytura pomostowa członków personelu medycznego, którzy nie wykonywali prac w warunkach szczególnych po 31 grudnia 2008.

Art. 49 ustawy o emeryturach pomostowych przewiduje również możliwość nabycia prawa do emerytury pomostowej przez osoby, które nie udowodniły po dniu 31 grudnia 2008 r. pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, w rozumieniu art. 3 ust. 1 i 3.

Stosownie do tego przepisu, prawo do emerytury pomostowej przysługuje również osobie, która po dniu 31 grudnia 2008 r. nie wykonywała pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, w rozumieniu art. 3 ust. 1 i 3.

Osoba ubiegająca się o emeryturę pomostową, która nie kontynuuje pracy w warunkach szczególnych lub o szczególnym charakterze i legitymuje się w związku z tym jedynie stażem pracy “szczególnej” według poprzednio obowiązujących przepisów, może nabyć prawo do tej emerytury jedynie wówczas, gdy dotychczasowy staż pracy można kwalifikować jako pracę w warunkach szczególnych lub o szczególnym charakterze w rozumieniu obowiązujących przepisów (art. 3 ust. 1 i 3 ustawy z 2008 r. o emeryturach pomostowych)”.

Wyjaśniając powyższe prawo do emerytury pomostowej nabędą członkowie personelu medycznego, którzy nie wykonywali prac w warunkach szczególnych po 31 grudnia 2008r., jednak przed tą datą przez przynajmniej przez 15 lat wykonywali tylko i wyłącznie prace wymienione w nowym wykazie stale i w pełnym wymiarze czasu pracy.

Zobacz również:

1 dzień pracy po 31 grudnia 2008 roku emerytura pomostowa

 

Porady prawne ZUS on-line
Tagi
Pokaż więcej
Dokumenty on-line - odwołania od decyzji ZUS

Kinga Matyasik-Ochlust

Jestem radcą prawnym i od 2009 roku prowadzę działalność na obszarze całej Polski walcząc przed Sądami w sprawach o emerytury, renty, zasiłki, świadczenia przedemerytalne, jak również o zaległe składki na ubezpieczenie. Dzięki dziesiątkom przeprowadzonych spraw, jestem w stanie wspomóc swoich klientów doświadczeniem nabytym w procesach, jak również znaleźć racjonalne argumenty na przeciwstawienie się bezzasadnym odmowom w decyzjach dotyczących przyznania gwarantowanych świadczeń.

Podobne artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Aby dodać komentarz rozwiąż równanie: *

Close