Dokumenty on-line - odwołania od decyzji ZUS
Zasiłki

Dlaczego ZUS nie wypłaca chorobowego?

Przeglądając fora internetowe traktującej o tematyce ZUS, zauważyłam że jednym z najczęściej stawianych tam pytań są:

“dlaczego ZUS nie wypłaca zasiłku chorobowego?”

“dlaczego ZUS nie wypłaca zasiłku macierzyńskiego”?

Dzisiejszy wpis traktował będzie o najczęstszych przyczynach zwłoki w wypłacie zasiłku i przyczyn wydawania decyzji o odmowie przyznania prawa do zasiłku.

Na początku trochę teorii. Prawo do zasiłku chorobowego przysługuje, jeśli jesteś objęty w ZUS:

  • obowiązkowym ubezpieczeniem chorobowym (np. pracownik);
  • dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym (np. osoby prowadzące działalność gospodarczą i osoby z nimi współpracujące, zleceniobiorcy).

Prawo do zasiłku chorobowego nabywasz po upływie, jeżeli podlegasz ubezpieczeniu chorobowemu:

  • obowiązkowo – po upływie 30 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego (wyjątkiem są pracownicy posiadający 10 letni staż ubezpieczenia obowiązkowego, gdzie prawo do zasiłku powstaje już w pierwszym dniu ubezpieczenia),
  • dobrowolnie – po upływie 90 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego.

WYPADNIĘCIE Z DOBROWOLNEGO UBEZPIECZENIA CHOROBOWEGO.

 

Jeżeli podlegasz ubezpieczeniu chorobowemu dobrowolnie – koniecznie sprawdź czy wszystkie składki zostały przez Ciebie zapłacone w terminie i w odpowiedniej wysokości. Zwłoka lub niedopłata w zapłacie składek spowoduje ustanie ubezpieczenia chorobowego. Bez podjęcia odpowiednich kroków ZUS po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego odmówi prawa do zasiłku chorobowego.

Zobacz również: 

wniosek o przywrócenie terminu opłacenia składek zus.

składki ZUS opłacone przelewem w ostatnim dniu terminu.

błąd biura rachunkowego, a zgoda na opłacenie składki po terminie.

KRÓTKI OKRES UBEZPIECZENIA PRZED POWSTANIEM NIEZDOLNOŚCI DO PRACY.

 

Jeżeli umowa o pracę, umowa zlecenie lub działalność gospodarcza zostały zarejestrowane na krótko (kilka miesięcy) przez powstaniem niezdolności do pracy, a ZUS przekracza termin wypłaty zasiłku chorobowego lub macierzyńskiego – oznacza to, że najprawdopodobniej wszczęte zostało postępowanie kontrolne mające na celu wykazanie, iż umowa o pracę lub działalność gospodarcza stanowić mają fikcyjny tytuł podlegania ubezpieczeniom w celu nieuzasadnionego nabycia prawa do zasiłków z ubezpieczenia społecznego. Podobna sytuacja ma miejsce, jeżeli wynagrodzenie za pracę lub wielkość etatu zostały zwiększone na krótko przez zaistnieniem ryzyka ubezpieczeniowego.

Taką sytuację należy uznawać za poważną, ponieważ bierność strony lub niewłaściwie złożone wyjaśnienia mogą skutkować wydaniem decyzji o niepodleganiu ubezpieczeniom społecznym, zdrowotnym, chorobowym, a także decyzji o ustaleniu innej podstawy ubezpieczenia niż ta, która wynika z zawartej umowy. W postępowaniu przed ZUS konieczna jest zdecydowana reakcja, która zakończy kontrolę z wynikiem korzystnym dla strony.

Zobacz również:

postępowanie wyjaśniające w sprawie o podleganie ubezpieczeniom społecznym z tytułu zawartej umowy o pracę.

pozorna umowa i pracę – jak skutecznie napisać odwołanie.

postępowanie wyjaśniające w sprawie podlegania ubezpieczeniom społecznym z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.

 

ZWIĘKSZENIE PODSTAWY WYMIARU SKŁADEK PRZED POWSTANIEM NIEZDOLNOŚCI DO PRACY.

 

Każdy przedsiębiorca ma prawo dowolnie określać wysokość składek na ubezpieczenie (z takim zastrzeżeniem, iż maksymalna kwota zadeklarowanej podstawy wymiaru składek nie może przekraczać 250% przeciętnego wynagrodzenia). Kobiety planujące macierzyństwo często decydują się na zwiększenie składek ZUS, z uwagi na konieczność zapewnienia przetrwania swojej firmie w czasie ich absencji. Zwiększenie podstawy wymiaru składek zwiększa wysokość zasiłków chorobowego i macierzyńskiego – dlatego ZUS chętnie wyrusza na kontrolę, która opóźnia wypłatę zasiłków. W takiej sytuacji zalecam zdecydowany ruch, ponieważ nieodpowiednie zachowanie doprowadzi do wydania decyzji o zmniejszeniu podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie, a w konsekwencji do wypłaty najniższych zasiłków.

Zobacz również:

Wysoka podstawa składek ZUS.

ZUS zmniejsza podstawę składek na ubezpieczenie.

 

NIEZGŁOSZENIE DO UBEZPIECZENIA CHOROBOWEGO PO ZASIŁKU MACIERZYŃSKIM.

 

Najczęściej powielanym błędem biur rachunkowych jest brak zgłoszenia ubezpieczonej do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego w nieprzekraczalnym terminie 7 dniu od zakończenia pobierania zasiłku macierzyńskiego. Młoda mama, która będąc niezgłoszoną do ubezpieczeń chorobowych składa do ZUS wniosek o wypłatę zasiłku chorobowego lub opiekuńczego nie otrzyma żadnych pieniędzy, chyba że w sposób płynny szybki i zdecydowany podejmie środki obrony przed wydaniem decyzji o odmowie przyznania prawa do zasiłku.

W tym temacie odsyłam do wpisu:

Niezgłoszenie do dobrowolnego ubezpieczenia po zasiłku macierzyńskim.

 

POSIADANIE INNEGO TYTUŁU DO OBJĘCIA UBEZPIECZENIEM.

 

Art. 13 ustawy zasiłkowej stanowi, iż zasiłek chorobowy z tytułu niezdolności do pracy powstałej w czasie trwania ubezpieczenia chorobowego, jak i z tytułu niezdolności do pracy powstałej po ustaniu tytułu ubezpieczenia nie przysługuje za okres po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego, jeżeli osoba niezdolna do pracy kontynuuje działalność zarobkową lub podjęła działalność zarobkową stanowiącą tytuł do objęcia obowiązkowo lub dobrowolnie ubezpieczeniem chorobowym albo zapewniającą prawo do świadczeń za okres niezdolności do pracy z powodu choroby.

Czasami wobec pewnych zaniechań nie dokonano wyrejestrowania z ubezpieczeń społecznych w innych firmach, taka sytuacja jest do obronienia, niemniej jednak ingerencja prawnika od spraw ZUS wydaje się być tutaj konieczna.

Temat szczegółowo opisałam we wpisie pt. Masz inny tytuł do ubezpieczenia chorobowego? ZUS odmówi prawa do zasiłku.

Podsumowując w razie opóźnień w wypłacie zasiłków chorobowych/macierzyńskich konieczne jest podjęcie zaplanowanych i zdecydowanych działań, sekwencja ich podejmowania niejednokrotnie może zaważyć na odmowie lub przyznaniu prawa do zasiłku.

Porady prawne ZUS on-line
Tagi
Pokaż więcej
Dokumenty on-line - odwołania od decyzji ZUS

Kinga Matyasik-Ochlust

Jestem radcą prawnym i od 2009 roku prowadzę działalność na obszarze całej Polski walcząc przed Sądami w sprawach o emerytury, renty, zasiłki, świadczenia przedemerytalne, jak również o zaległe składki na ubezpieczenie. Dzięki dziesiątkom przeprowadzonych spraw, jestem w stanie wspomóc swoich klientów doświadczeniem nabytym w procesach, jak również znaleźć racjonalne argumenty na przeciwstawienie się bezzasadnym odmowom w decyzjach dotyczących przyznania gwarantowanych świadczeń.

Podobne artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Aby dodać komentarz rozwiąż równanie: *

Close