Dokumenty on-line - odwołania od decyzji ZUS
Praca w gospodarstwie rolnym

Emerytura dwuzawodowca.

Kim są dwuzawodowcy?

Ustawa o ubezpieczeniach społecznych rolników w swoim brzmieniu obowiązującym do 1989 r. przewidywała obowiązek podwójnego ubezpieczenia dla rolników tzw. “dwuzawodowców”, czyli osób które prowadziły gospodarstwo rolne i jednocześnie pracowały zawodowo. Z racji, iż z dobrodziejstwa wpływu składek korzystał zarówno ZUS jak i KRUS istniała możliwość pobierania emerytury z obu instytucji. W razie zbiegu prawa do świadczeń z ZUS i KRUS emeryt dwuzawodowiec miał prawo do pobierania półtorakrotności świadczenia (jednego wyższego i połowy niższego). Obowiązek podwójnego ubezpieczenia rolników został wycofany z obrotu prawnego nowelą ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników z dnia 24 lutego 1989 r.

Do ustawy wprowadzony został art. 33 ust. 2, zgodnie z którym:

W razie zbiegu prawa do emerytury lub renty przysługującej na podstawie ustawy z prawem do emerytury lub renty z innego ubezpieczenia społecznego, uprawnionemu wypłaca się jedno wybrane przez niego świadczenie.

Czy wszyscy rolnicy mają prawo zaliczać lata pracowniczego ubezpieczenia do wysokości emerytury z KRUS?

Zgodnie z art. 20 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników do lat ubezpieczenia wymaganych do nabycia świadczenia emerytalnego zalicza się okresy:

  1. podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników indywidualnych i członków ich rodzin w latach 1983-1990;
  2. prowadzenia gospodarstwa rolnego lub pracy w gospodarstwie rolnym, po ukończeniu 16. roku życia, przed dniem 1 stycznia 1983 r.;
  3. od których zależy prawo do emerytury zgodnie z przepisami emerytalnymi (chodzi tutaj o okresy odprowadzania składek do ZUS) – ten podpunkt nie znajduje zastosowania dla osób urodzonych po dniu 31 grudnia 1948r.

Należy pamiętać, iż okresów, o których wyżej nie zalicza się do okresów ubezpieczenia, jeżeli zostały one zaliczone do okresów, od których zależy prawo do emerytury lub renty na podstawie odrębnych przepisów. Zasadą jest bowiem, że okresy uwzględnione przy obliczaniu emerytury ZUS  zostały już skonsumowane i nie ma możliwości ich ponownego użycia.

Dwie emerytury dla rolników urodzonych po 31 grudnia 1948 r.

 

W przypadku osób urodzonych po 31 grudnia 1948 r. nie występuje możliwość zaliczania do stażu emerytalnego w KRUS – lat wypracowanych w ZUS.

Dwuzawodowcy mogą jednak pobierać emeryturę z ZUS i KRUS z taką jednak zasadą, iż w obu systemach emerytalnych musi ona zostać wypracowana. Osoby takie mogą uzyskać prawo do emerytury rolniczej w razie spełnienia przesłanek do jej otrzymania, zgodnie z art. 19 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników:

Emerytura rolnicza przysługuje ubezpieczonemu, który spełnia łącznie następujące warunki:

1) osiągnął wiek emerytalny; wiek emerytalny kobiety wynosi 60 lat, a mężczyzny 65 lat;
2) podlegał ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu przez okres co najmniej 25 lat.

Jeżeli ubezpieczeni urodzeni po 31 grudnia 1948 r. nie posiadają 25 lat okresów składkowych i nieskładowych ubezpieczenia w KRUS przysługiwał będzie im jedynie tzw. zwiększenie rolne ubezpieczenia.

Porady prawne ZUS on-line
Tagi
Pokaż więcej
Dokumenty on-line - odwołania od decyzji ZUS

Kinga Matyasik-Ochlust

Jestem radcą prawnym i od 2009 roku prowadzę działalność na obszarze całej Polski walcząc przed Sądami w sprawach o emerytury, renty, zasiłki, świadczenia przedemerytalne, jak również o zaległe składki na ubezpieczenie. Dzięki dziesiątkom przeprowadzonych spraw, jestem w stanie wspomóc swoich klientów doświadczeniem nabytym w procesach, jak również znaleźć racjonalne argumenty na przeciwstawienie się bezzasadnym odmowom w decyzjach dotyczących przyznania gwarantowanych świadczeń.

Podobne artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Aby dodać komentarz rozwiąż równanie: *

Close