Dokumenty on-line - odwołania od decyzji ZUS
Emerytury mundurowe

Emerytura z MSWiA i emerytura powszechna pobierane jednocześnie.

Czy można pobierać emeryturę mundurową i emeryturę z ZUS łącznie?

 

Jeżeli wpis były pisany przed 2019 r. odpowiedziałabym przecząco. Do stycznia 2019 r. sądy powszechne jednomyślnie zajmowały stanowisko, iż zabronione jest pobieranie emerytury z MSWiA i emerytury z ZUS w zbiegu. Stanowisko uległo jednak diametralnej zmianie na skutek wydania w dniu 24 stycznia 2019r. wyroku przez Sąd Najwyższy w sprawie prowadzonej pod sygn. akt: I UK 426/17, zgodnie z tezą którego:

O zastosowaniu wyjątku od zasady wypłacania jednego świadczenia decyduje brak możliwości obliczenia emerytury wojskowej przy uwzględnieniu “cywilnego” stażu emerytalnego, a nie data przyjęcia żołnierza zawodowego do służby wojskowej (art. 95 ust. 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1076).

Cytowane orzeczenie zapadło na tle nierównego potraktowania przez ustawodawcę emerytów wojskowych.
Prawo i wysokość emerytury żołnierzy, którzy zostali przyjęci do służby po raz pierwszy po dniu 1 stycznia 1999 r., uzależnia  się wyłącznie od okresów służby wojskowej, co wynika z art. 15a ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych. W konkluzji, żołnierz, który pozostawał w służbie przed dniem 2 stycznia 1999 r., mógł – w świadczeniu wojskowym – korzystać z “cywilnej” wysługi emerytalnej, natomiast przyjęty do służby po raz pierwszy po dniu 1 stycznia 1999 r. nie miał takiego uprawnienia. Taka interpretacja przepisów wprowadzała możliwość korzystania z dwóch emerytur od daty przyjęcia do służby.

Sąd Najwyższy w uzasadnieniu wyroku stwierdził, iż emeryt wojskowy powinien być traktowany identycznie jak żołnierz, który rozpoczął służbę po raz pierwszy po dniu 1 stycznia 1999 r. – sprzyjać będzie to zachowaniu wyrażonej w artykule 32 ust. 1 Konstytucji zasadzie równości obywateli wobec prawa.

Jakie warunku należy spełnić, żeby otrzymywać emeryturę mundurową i powszechną łącznie?

Sąd Najwyższy dopuścił możliwość pobierania dwóch emerytur wypracowanych niezależnie od siebie bez względu na datę przyjęcia do służby. Jeżeli zatem emeryt nabył prawo do świadczenia z MSWiA oraz wypracował minimalny wymiar okresów składkowych i nieskładkowych w ZUS (20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn), a okresy mundurowe i cywilne nie zostały wzajemnie zaliczone (skonsumowane) do minimalnego stażu emerytalnego z obu źródeł, ma on pełne prawo do pobierania świadczeń w zbiegu.

Omawiany wyrok Sądu Najwyższego spotkał się z pozytywnym odbiorem orzecznictwa Sądów Powszechnych. Można śmiało powiedzieć, iż na dzień dzisiejszy istnieje już pokaźna linia orzecznicza bezpośrednio odnosząca się i akceptująca pogląd Sądu Najwyższego wyrażony w wyroku z dnia 24 stycznia 2019 r. sygn. akt: I UK 426/17.

Jako kluczowe należy powołać orzeczenie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 26 lipca 2019r. sygn. akt: III AUa 1045/18, zgodnie z którym:

“Możliwe jest pobieranie przez ubezpieczonego dwóch świadczeń emerytalnych z systemu ubezpieczeniowego i zaopatrzeniowego. O wyjątku od zasady pobierania jednego świadczenia (określonego w art. 95 ust. 2 ustawy o emeryturach i rentach) decyduje brak możliwości obliczenia emerytury wojskowej przy uwzględnieniu “cywilnego” stażu emerytalnego. Wspólnym bowiem mianownikiem uzasadniającym prawo do dwóch świadczeń są uwarunkowania wynikające z przepisów prawa niepozwalające na wykorzystanie stażu “cywilnego” w emeryturze wojskowej, a nie wybór emeryta wojskowego”.

Sprawa dotycząca pobierania świadczeń w zbiegu jawi się w korzystnym świetle dla osób, które po raz pierwszy ubiegają się o wypłatę świadczeń z ZER i ZUS.

Co z sytuacją emerytów którzy przed 2019 r., czyli przed zmianą wykładni przepisów przegrali w sądzie sprawy o wypłatę świadczeń z dwóch instytucji?

W tej mierze odsyłam do wpisu pt. wznowienie postepowania przed zus z uwagi na nowe okoliczności prawne.

 Jeżeli po lekturze wpisu nadal nie wiesz jakie kroki podjąć w celu wypłaty emerytur w zbiegu skonsultuj sprawę z prawnikiem specjalizującym się w prowadzeniu spraw przeciwko ZUS. Prawnik z doświadczeniem w walce przeciwko ZUS z łatwością nakreśli drogę postępowania i oceni szanse na wygraną w sprawie przeciwko ZUS.

 

 

Porady prawne ZUS on-line
Tagi
Pokaż więcej
Dokumenty on-line - odwołania od decyzji ZUS

Kinga Matyasik-Ochlust

Jestem radcą prawnym i od 2009 roku prowadzę działalność na obszarze całej Polski walcząc przed Sądami w sprawach o emerytury, renty, zasiłki, świadczenia przedemerytalne, jak również o zaległe składki na ubezpieczenie. Dzięki dziesiątkom przeprowadzonych spraw, jestem w stanie wspomóc swoich klientów doświadczeniem nabytym w procesach, jak również znaleźć racjonalne argumenty na przeciwstawienie się bezzasadnym odmowom w decyzjach dotyczących przyznania gwarantowanych świadczeń.

Podobne artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Aby dodać komentarz rozwiąż równanie: *

Close