Dokumenty on-line - odwołania od decyzji ZUS
EmeryturaEmerytura nauczycielaOdwołanie od decyzji ZUSPraca w gospodarstwie rolnym

Emerytura nauczycielska bez względu na wiek, a nierozwiązanie stosunku pracy.

Zgodnie z art. 88 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela:

nauczyciel urodzony po dniu 31 grudnia 1948 roku, a przed 1 stycznia 1969 roku może przejść na emeryturę bez względu na wiek, jeżeli spełni łącznie następujące warunki:

1. udowodni 30 lat pracy, w tym 20 lat pracy w szczególnym charakterze (praca nauczyciela), lub 25 lat pracy w tym 20 lat pracy w szkolnictwie specjalnym jako nauczyciel do dnia 31 grudnia 2008 roku;

2. stosunek pracy został rozwiązany na wniosek nauczyciela

3. nie przystąpił do otwartego funduszu emerytalnego, albo złożył wniosek o przekazanie środków zgromadzonych na rachunku OFE na dochody budżetu państwa.

Jednym z najczęstszych powodów obok niespełnieniem przesłanki dotyczącej ogólnego stażu pracy (tutaj odsyłam do wpisów o pracy w gospodarstwie rolnym) jest nierozwiązanie stosunku pracy.

Biorąc pod uwagę treść przepisu, moi Klienci często zadają pytanie: Czy w związku z nierozwiązaniem stosunku pracy jest jakakolwiek szansa na wygranie sprawy?

W mojej ocenie jest!

Zgodnie z obowiązującą w sprawach z odwołania od decyzji ZUS zasadą legalizmu, Sąd bada legalność zaskarżonej decyzji na datę jej wydania. Reguła ta dopuszcza jednak wyjątki. Odstępstwo od zasady badania legalności decyzji na dzień jej wydania jest szczególnie uzasadnione w przypadku oceny prawa do świadczenia uzależnionego między innymi od warunku rozwiązania stosunku pracy, osiągnięcia wymaganego stażu pracy czy ukończenia wymaganego wieku (tak Sąd Okręgowy w Gliwicach w wyroku z dnia 3 grudnia 2014 roku, sygn. akt VIII U 1859/14).

W wyroku z dnia 12 kwietnia 2012 r. (sygn. akt II UK 235/11, OSNP Nr 7-8 z 2013 r. poz. 87) Sąd Najwyższy stwierdził, iż nie ma przeszkód, aby sąd ubezpieczeń społecznych przyznał prawo do emerytury z art. 184ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227 z późn. zm.), w razie spełnienia warunku rozwiązania stosunku pracy w trakcie postępowania sądowego, po stwierdzeniu spełnienia pozostałych przesłanek tego prawa. Odstępstwo od zasady badania legalności decyzji na dzień jej wydania jest szczególnie uzasadnione w przypadku oceny prawa do świadczenia uzależnionego między innymi od warunku rozwiązania stosunku pracy, np. na podstawie art. 88 ust. 1 ustawy z 1982 r. – Karta Nauczyciela czy art. 184 u.e.r.f.u.s. Jeśli powyższe wymaganie zostanie spełnione po wydaniu decyzji – w trakcie postępowania odwoławczego przed sądem – nie ma przeszkód, aby sąd, stwierdziwszy spełnienie pozostałych przesłanek tego prawa, przyznał świadczenie.

Takie stanowisko znajduje potwierdzenie w orzecznictwie Sądu Najwyższego:

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 10 marca 1998 roku, sygn. akt II UKN 555/97 wskazał, iż:

Sąd ocenia legalność decyzji rentowej według stanu rzeczy istniejącego w chwili jej wydania. Sąd jednakże może przyznać ubezpieczonemu świadczenie, jeżeli warunki je uzasadniające zostały spełnione po wydaniu zaskarżonej
decyzji.

W takim przypadku niezbędnym będzie rozwiązanie stosunku pracy przed terminem rozprawy i przedłożenie na rozprawie świadectwa pracy, które potwierdzi rozwiązanie stosunku pracy.

Porady prawne ZUS on-line
Tagi
Pokaż więcej
Dokumenty on-line - odwołania od decyzji ZUS

Kinga Matyasik-Ochlust

Jestem radcą prawnym i od 2009 roku prowadzę działalność na obszarze całej Polski walcząc przed Sądami w sprawach o emerytury, renty, zasiłki, świadczenia przedemerytalne, jak również o zaległe składki na ubezpieczenie. Dzięki dziesiątkom przeprowadzonych spraw, jestem w stanie wspomóc swoich klientów doświadczeniem nabytym w procesach, jak również znaleźć racjonalne argumenty na przeciwstawienie się bezzasadnym odmowom w decyzjach dotyczących przyznania gwarantowanych świadczeń.

Podobne artykuły

Jeden komentarz

  1. Jestem nauczycielką. Pracuje w przedszkolu już 38 lat. Chciałam w tym roku odejść na Emeryturę z art 88 Karty Nauczyciela. Niestety otrzymałam decyzje odmowną w dniu 31 sierpnia. Zaliczono mi do stażu pracy 29 lat, 4 miesiące i 6 dni, z czym nie mogę się pogodzić.W roku 1980 ukończyłam 2 – letnie pomaturalne Studium Wychowania Przedszkolnego i w tym samym roku od września podjęłam pracę. Od września 1994 podjęłam 2 – letnie Studia licencjackie na kierunku Pedagogika Wczesnoszkolna i Przedszkolna, ukończone w czerwcu 1996 r. następnie kontynuowałam studia magisterskie na takim samym kierunku trwające 1,5 roku. Przedstawiłam w ZUS odpowiednie zaświadczenie o wliczeniu studium w poczet wyższych studiów zawodowych I stopnia oraz zaświadczenie z odbytych lat nauki w SWP. Moim celem było udowodnienie 30 lat pracy bez względu na wiek. Znam wiele osób, które miały taki sam tok nauki, jak ja i są z mojego rocznika 1959 i uznano im 2 lata nauki do stażu pracy. Mnie niestety nie uznano nauki. Kiedy zapytałam dlaczego pani w ZUS powiedziałam, że licencjat powinien trwać 3 lata, nie dwa. To dziwne bo wtedy były tylko 2 -letnie licencjaty na podbudowie Studium Nauczycielskiego. Niektóre koleżanki, które miały taki sam tok nauki i są w moim wieku, odwoływały się do sądu ale sprawę wygrały i już od kilku lat cieszą się emeryturą. Ja nie mogę się odwołać (chyba) bo nie złożyłam świadectwa pracy 31 sierpnia 2018 r. Obawiałam się, że może mi się coś nie udać i pozostanę bezrobotna, w dodatku bez odprawy emerytalnej. Nie wiem dlaczego ZUS mnie potraktował inaczej. W 2019 r w kwietniu osiągnę wiek emerytalny. Nie wiem, czy jeszcze będę mogła powtórnie ubiegać się o emeryturę na starych zasadach z Karty Nauczyciela przed wiekiem. Czy ostateczna data rozwiązania stosunku pracy 31 sierpnia tego roku to pewnik.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Aby dodać komentarz rozwiąż równanie: *

Close