Dokumenty on-line - odwołania od decyzji ZUS
Zasiłki

KOD 0590 (Mały ZUS Plus), a maksymalna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe.

Niedawno do Naszej Kancelarii trafiła Klientka, która od lat prowadzi działalność i w ostatnim czasie rozpoczęła korzystanie z Małego ZUS Plus. W trakcie korzystania z ulgi nasza Klientka zadeklarowała maksymalną podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.

W związku z roszczeniem o zasiłek chorobowy ZUS wszczął postępowanie wyjaśniające w zakresie prawidłowości deklarowanych składek i wydał decyzję, w której stwierdził, iż podstawa wymiaru składek Odwołującej podlegającej ubezpieczeniom jako osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą niemająca ustalonego prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy, dla której podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne uzależniona jest od przychodu wynosi na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i wypadkowe za okres od 10-12/2020 – 3.136,20 złotych, zaś za 01/2020 – 3.155,40 złotych.

W uzasadnieniu decyzji ZUS wskazał, iż Odwołująca nie byłą uprawniona do zadeklarowania maksymalnej podstawy wymiaru składek z uwagi na sytuacje, iż korzysta z Małego ZUS Plus.

Z powyższym oczywiście się nie zgodziliśmy.

Zgodnie z art. 18c ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ubezpieczonego, októrym mowa wart.8ust.6pkt1, którego roczny przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej uzyskany w poprzednim roku kalendarzowym nie przekroczył kwoty 120 000 złotych, uzależniona jest od dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, zwanego dalej „dochodem zpozarolniczej działalności gospodarczej”, uzyskanego w poprzednim roku kalendarzowym.
2. Podstawa wymiaru składek, o której mowa w ust. 1, nie może przekroczyć 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia ogłoszonego w trybie art. 19 ust. 10 na dany rok kalendarzowy i nie może być niższa niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w styczniu danego roku.
Stosownie do ust. 8 Ubezpieczony, o którym mowa w ust. 1, może zadeklarować jako podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe kwotę wyższą niż podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne irentowe ustalona zgodnie z niniejszym artykułem.
Zgodnie z art. 20 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych:
1. Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe oraz ubezpieczenie wypadkowe stanowi podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i ubezpieczenia rentowe, z zastrzeżeniem ust. 2 i ust. 3.
2. Przy ustalaniu podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe oraz ubezpieczenie wypadkowe nie stosuje się ograniczenia, o którym mowa w art. 19 ust. 1.
3. Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe osób, które ubezpieczeniu chorobowemu podlegają dobrowolnie, nie może przekraczać miesięcznie 250% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w art. 19 ust. 10.
4. Prezes Zakładu ogłasza kwotę 250% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia, w formie komunikatu, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia ogłoszenia przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego, w trybie określonym w art. 19 ust. 10, kwoty prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia.

W uchwale 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 21 kwietnia 2010 r. (II UZP 1/10), Sąd Najwyższy, podjął uchwałę, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie jest uprawniony do kwestionowania kwoty zadeklarowanej przez osobę prowadzącą pozarolniczą działalność jako podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, jeżeli mieści się ona w granicach określonych ustawą z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (jednolity tekst: Dz.U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585 ze zm.).

Podkreślić należy, iż podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe może być inna aniżeli podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe.

W związku z powyższym zgodnie z art. 20 ustawy systemowej, Odwołująca miała możliwość zadeklarowania podstawy wymiaru składek na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe w kwocie do 250% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia.

Porady prawne ZUS on-line
Tagi
Pokaż więcej
Dokumenty on-line - odwołania od decyzji ZUS

Weronika Mania

Radca prawny - Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Ukończyła studia na kierunku Prawo oraz na kierunku Administracja. Ukończyła aplikację radcowską prowadzoną przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie. Specjalizuje się w sprawach o podleganie ubezpieczeniom społecznym, podstawy wymiaru składek oraz o prawo do zasiłku macierzyńskiego, chorobowego i opiekuńczego.

Podobne artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Aby dodać komentarz rozwiąż równanie: *

Close