Dokumenty on-line - odwołania od decyzji ZUS
Odwołanie od decyzji ZUSRenta z tytułu niezdolności do pracy

Renta szkoleniowa.

W mojej kilkunastoletniej karierze pełnomocnika występującego w sprawach przeciwko ZUS tematyka rent szkoleniowych pojawiała się niezmiernie rzadko, ośmielę się nawet stwierdzić iż przed 2021r., uważałam tę instytucję za “praktycznie martwą”. Zauważam jednak, iż na przełomie ostatnich kilku miesięcy ZUS przypomniał sobie o rencie szkoleniowej i coraz częściej wydaje decyzje dotyczące jej przyznania.

Czym jest renta szkoleniowa?

 

Zgodnie z art. 60 ustawy o emeryturach i rentach z FUS, renta szkoleniowa przysługuje osobie spełniającej warunki do przyznania renty z tytułu niezdolności do pracy, w stosunku do której orzeczono celowość przekwalifikowania zawodowego ze względu na niezdolność do pracy w dotychczasowym zawodzie.

Renta szkoleniowa przysługuje na okres 6 miesięcy, z tym zastrzeżeniem, iż może on ulec wydłużeniu na czas niezbędny do przekwalifikowania zawodowego, nie dłużej niż o 30 miesięcy.
Przedłużenie prawa do renty następuje na podstawie wniosku starosty.

Czy okres pobierania renty szkoleniowej może zostać skrócony?

 

Okres 6 miesięcy może ulec skróceniu, jeżeli przed upływem tego okresu starosta zawiadomi organ rentowy:

1) o braku możliwości przekwalifikowania do innego zawodu;
2) o tym, że osoba zainteresowana nie poddaje się przekwalifikowaniu zawodowemu.

Komu przyznawana jest renta szkoleniowa?

 

Głównym celem renty szkoleniowej jest aktywizacja zawodowa osób, które utraciły zdolność do pracy w dotychczasowym zawodzie, ale mogą – poprzez przekwalifikowanie zawodowe – odzyskać zdolność do pracy w nowym zawodzie, uzyskanym w okresie pobierania tego świadczenia. Ustawodawca powierzył zadanie organizacji szkolenia w celu przekwalifikowania zawodowego organom samorządu powiatowego. Zgodnie z art. 119 ust. 2 ustawy, organ rentowy wydaje decyzję o przyznaniu renty szkoleniowej na okres 6 miesięcy i kieruje ubezpieczonego celem poddania się przekwalifikowaniu zawodowemu do Powiatowego Urzędu Pracy.

Jak rozumieć pojęcie kwalifikacji zawodowych?

 

Kwalifikacje zawodowe należy rozumieć zarówno kwalifikacje formalne, czyli przygotowanie zawodowe udokumentowane świadectwami ukończenia nauki, dyplomami, zaświadczeniami, a także kwalifikacje rzeczywiste w postaci doświadczenia i praktyki zawodowej, które bez potrzeby przekwalifikowania zawodowego pozwalają podjąć prace w innych warunkach i na innym stanowisku niż zajmowanym przed uzyskaniem świadczeń rentowych, ale zgodnym z poziomem posiadanych kwalifikacji zawodowych. W sytuacji przyznawania renty szkoleniowej chodzi o nabycie nowych kwalifikacji zarówno formalnych, jak i rzeczywistych (odpowiednich do stanu zdrowia osoby poddającej się przekwalifikowaniu), które pozwoliłyby ubezpieczonej na powrót do aktywności na rynku pracy.

Czy po okresie pobierania renty szkoleniowej ZUS zaprzestanie wypłaty świadczeń rentowych?

 

Przy ocenie, czy w trakcie pobierania renty szkoleniowej został zrealizowany jej cel, nie chodzi o to, czy ubezpieczony odbył jakiś kurs i w ilu szkoleniach uczestniczył, ale czy w ich ramach realnie nabył umiejętności pozwalające na podjęcie zatrudnienia w zakresie objętym szkoleniami. Oczywistym jest przy tym, że okres pobierania renty szkoleniowej nie musi być jednocześnie okresem stałego odbywania kursów, ale w jego trakcie osobie niezdolnej do pracy winno się umożliwić rzeczywiste nabycie nowych kwalifikacji prowadzące do przekwalifikowania zawodowego.

Sąd Okręgowy w Katowicach w wyroku z dnia 12 kwietnia 2007 r., w sprawie prowadzonej pod sygn. akt: III AUa 53/06 stwierdził, że:

“ukończenie przez ubezpieczonego kilkutygodniowego kursu obsługi komputera i kasy fiskalnej, na który został skierowany w trakcie pobierania renty szkoleniowej, nie daje podstaw do przyjęcia, że doszło do jego przekwalifikowania zawodowego. W uzasadnieniu Sąd Apelacyjny w Katowicach wskazał, że posługiwanie się (w określonym, podstawowym zakresie) komputerem i kasą fiskalną to jedynie umiejętności przydatne, a nawet niezbędne, przy wykonywaniu wielu zawodów. Niemniej ukończenie kursu o takim profilu nie oznacza uzyskania nowego zawodu, nowych kwalifikacji umożliwiających ubezpieczonemu powrót do aktywności na rynku pracy”.

 

Porady prawne ZUS on-line
Tagi
Pokaż więcej
Dokumenty on-line - odwołania od decyzji ZUS

Kinga Matyasik-Ochlust

Jestem radcą prawnym i od 2009 roku prowadzę działalność na obszarze całej Polski walcząc przed Sądami w sprawach o emerytury, renty, zasiłki, świadczenia przedemerytalne, jak również o zaległe składki na ubezpieczenie. Dzięki dziesiątkom przeprowadzonych spraw, jestem w stanie wspomóc swoich klientów doświadczeniem nabytym w procesach, jak również znaleźć racjonalne argumenty na przeciwstawienie się bezzasadnym odmowom w decyzjach dotyczących przyznania gwarantowanych świadczeń.

Podobne artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Aby dodać komentarz rozwiąż równanie: *

Close