Dokumenty on-line - odwołania od decyzji ZUS
Kontrola ZUSOdwołanie od decyzji ZUSZasiłkiZwrot kwot do ZUS

Zasiłek opiekuńczy

Zagadnienia dotyczące zasiłku opiekuńczego poruszone są w art. 32 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

Kto może pobierać zasiłek opiekuńczy?

Zasiłek opiekuńczy przysługuje rodzicowi z powodu sprawowania osobistej opieki nad:

1) dzieckiem w wieku do ukończenia 8 lat w przypadku:

  • nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, jak również w razie
    choroby niani;
  • porodu lub choroby małżonka ubezpieczonego lub rodzica dziecka, stale opiekujących się dzieckiem, jeżeli
    poród lub choroba uniemożliwia temu małżonkowi lub rodzicowi sprawowanie opieki,
  • pobytu małżonka ubezpieczonego lub rodzica dziecka, stale opiekujących się dzieckiem, w szpitalu albo
    innym zakładzie leczniczym podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne;

2) chorym dzieckiem w wieku do ukończenia 14 lat;
3) innym chorym członkiem rodziny (małżonkiem, rodzicem, teściem, dziadkami, wnukami, rodzeństwem, dziećmi do 14 roku życia jeżeli pozostają w wspólnym gospodarstwie domowym).

Jak długo należy podlegać ubezpieczeniu, żeby nabyć prawo do zasiłku opiekuńczego?

W przeciwieństwie do zasiłku chorobowego, przejście na zasiłek opiekuńczy odbywa się bez okresu oczekiwania. Oznacza to, że na zasiłek opiekuńczy można przejść już w 1 dniu objęcia ubezpieczeniem chorobowym! Dodać należy, iż nie ma znaczenia czy ubezpieczenie chorobowe jest tytułem dobrowolnym czy obowiązkowym.

Co oznacza konieczność osobistego sprawowania opieki?

Konieczność osobistego sprawowania opieki oznacza sytuację w której brak jest innych członków rodziny mogących zapewnić opiekę dziecku lub członkowi rodziny.

Zgodnie z art. 34 ustawyo świadczeniach z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, zasiłek opiekuńczy nie przysługuje, jeżeli poza ubezpieczonym są inni członkowie rodziny pozostający we wspólnym gospodarstwie domowym, mogący zapewnić opiekę dziecku lub choremu członkowi rodziny.

Uwaga! Nie dotyczy to jednak opieki sprawowanej nad chorym dzieckiem w wieku do 2 lat.

W doktrynie wskazuje się, że za członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym, mogących zapewnić opiekę nie uznaje się:
–   osób całkowicie niezdolnych do pracy,
–   chorych,
–   osób niesprawnych fizycznie lub psychicznie ze względu na wiek,
–   osób prowadzących gospodarstwo rolne,
–   pracowników odpoczywających po pracy na nocnej zmianie
– osób niezobowiązanych do sprawowania opieki na podstawie przepisów k.r.o., gdy odmawiają one sprawowania opieki.

Kim są osoby niezobowiązane do opieki na podstawie przepisów Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego?

W przypadku osób niezobowiązanych do opieki na podstawie przepisów k.r.o. bardzo silnie akcentuje się konieczność ich zgody na opiekę, aby możliwe było uznanie ich za osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym, mogące zapewnić opiekę. Fakt pozostawania wraz z ubezpieczonym we wspólnym gospodarstwie domowym np. pełnoletniej ciotki dziecka,  nie pozbawia prawa do zasiłku opiekuńczego.

Na jaki czas przyznawany jest zasiłek opiekuńczy?

Zasiłek opiekuńczy przysługuje przez okres zwolnienia od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki, nie dłużej jednak niż przez okres:
1. 60 dni w roku kalendarzowym, jeżeli opieka sprawowana jest nad dziećmi;
2. 14 dni w roku kalendarzowym, jeżeli opieka sprawowana jest nad innymi członkami rodziny.
Należy mieć na względzie, iż jeżeli opieka w danym roku kalendarzowym jest sprawowana nad dziećmi i nad chorymi członkami rodziny, łączny jej wymiar nie może przekroczyć 60 dni.

Czy w związku z posiadaniem dwóch lub więcej dzieci czas za jaki można pobierać zasiłek opiekuńczy ulegnie wydłużeniu?

Niestety okres 60 dni jest niezależny od liczby posiadanych dzieci.

Czy można wnioskować o zasiłek opiekuńczy na osobę zamieszkującą w innym miejscu?

 

Przykład:

Córka mieszkająca w Krakowie stara się o zasiłek opiekuńczy na chorą matkę zamieszkującą w Wieliczce. Czy otrzyma zasiłek?

Niestety nie otrzyma zasiłku, ponieważ warunkiem koniecznym do jego otrzymania jest prowadzenie wspólnego gospodarstwa domowego.

Jaka jest wysokość zasiłku opiekuńczego?

Zasiłek wynosi 80% wymiaru składek na ubezpieczenie.

Porady prawne ZUS on-line
Tagi
Pokaż więcej
Dokumenty on-line - odwołania od decyzji ZUS

Kinga Matyasik-Ochlust

Jestem radcą prawnym i od 2009 roku prowadzę działalność na obszarze całej Polski walcząc przed Sądami w sprawach o emerytury, renty, zasiłki, świadczenia przedemerytalne, jak również o zaległe składki na ubezpieczenie. Dzięki dziesiątkom przeprowadzonych spraw, jestem w stanie wspomóc swoich klientów doświadczeniem nabytym w procesach, jak również znaleźć racjonalne argumenty na przeciwstawienie się bezzasadnym odmowom w decyzjach dotyczących przyznania gwarantowanych świadczeń.

Podobne artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Aby dodać komentarz rozwiąż równanie: *

Przeczytaj również

Close
Close