Dokumenty on-line - odwołania od decyzji ZUS
Świadczenie pielęgnacyjne

Prawo do emerytury, a świadczenie pielęgnacyjne.

Organy administracji wychodzą z założeni, iż skoro istotą świadczenia pielęgnacyjnego jest zrekompensowanie opiekunowi niepełnosprawnego strat finansowych spowodowanych niemożnością podjęcia pracy w związku z koniecznością opieki nad osobą niepełnosprawną, to cel ten nie może zostać zrealizowany w przypadku, gdy opiekun ma ustalone prawo do emerytury.

W treści uzasadnień decyzji o odmowie przyznania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego powielana jest argumentacja, iż ustawodawca świadomie z kręgu osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego wykluczył te, które mają już ustalone prawo do emerytury, gdyż z zatrudnienia zrezygnować mogą tylko osoby aktywne zawodowo dla których praca, a nie emerytura, jest źródłem utrzymania. Osoby mające ustalone prawo do emerytury, zrezygnowały z zatrudnienia nie ze względu na opiekę nad inną osobą, lecz z uwagi właśnie na nabycie prawa do tej formy zabezpieczenia społecznego.

Czy wyłączną przyczyną odmowy przyznania skarżącej świadczenia pielęgnacyjnego może być fakt pobierania emerytury przez osobę sprawującą opiekę nad osobą niepełnosprawną?

 

Oczywiście że nie!

Zgodnie z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 21 lipca 2022r. sygn. akt: III SA/Kr 221/22, czytamy iż:

Samo ustalenie prawa do emerytury, nie może automatycznie wykluczać możliwości przyznania opiekunowi osoby niepełnosprawnej świadczenia pielęgnacyjnego. Zauważyć bowiem należy, że celem przyznania świadczenia pielęgnacyjnego jest zrekompensowanie opiekunowi braku dochodów z pracy zarobkowej, z powodu sprawowania opieki nad niepełnosprawnym członkiem rodziny. Pozbawienie więc prawa do świadczenia pielęgnacyjnego osób pobierających jedno ze świadczeń wskazanych w art. 17 ust. 5 pkt 1 lit.a) u.ś.r., w niższej wysokości niż świadczenie pielęgnacyjne powoduje, że cel instytucji świadczeń pielęgnacyjnych nie jest realizowany w stosunku do pewnej grupy opiekunów pomimo, że sprawujący opiekę nie może podjąć pracy zarobkowej. Trzeba bowiem mieć na uwadze to, że fakt uzyskania świadczeń emerytalnych nie wyklucza jeszcze możliwości podjęcia zatrudnienia. Niewątpliwie dokonując wykładni powołanego wyżej przepisu, należy uwzględniać także wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 26 czerwca 2019 r. sygn. akt SK 2/17. W wyroku tym akcentowano, że różnicowanie sytuacji prawnej osób rezygnujących z pracy w celu sprawowania opieki nad niepełnosprawnymi w oparciu o przyjęte przez ustawodawcę kryterium posiadania przez takie osoby ustalonego prawa do renty jest niedopuszczalne. Prowadzi ono bowiem do wyłączenia opiekunów-rencistów z kręgu podmiotów uprawnionych do świadczeń pielęgnacyjnych pomimo, że sytuacja faktyczna takich osób sprawujących opiekę nad niepełnosprawnymi (gdy nie podejmują oni zatrudnienia, które mogliby podjąć przy jednoczesnym pobieraniu świadczenia rentowego) jest tożsama z sytuacją osób zdolnych do pracy, lecz rezygnujących z niej w celu opieki nad niepełnosprawnym dzieckiem. Choć wskazany wyrok Trybunału Konstytucyjnego dotyczył renty, to rozważania i stanowisko Trybunału zachowują aktualność także odnośnie emerytury.

Należy jednak stanowczo podkreślić, że wyeliminowanie negatywnej przesłanki z art. 17 ust. 5 pkt 1 lit. a u.ś.r., wykluczającej nabycie uprawnienia do świadczenia pielęgnacyjnego z uwagi na ustalenie prawa do emerytury, nie przesądza jeszcze o spełnieniu wszystkich normatywnych warunków umożliwiających przyznanie prawa do tegoż świadczenia. Świadczenie pielęgnacyjne bowiem nie przysługuje za samo sprawowanie opieki nad osobą niepełnosprawną, lecz za rezygnację opiekuna z zatrudnienia w celu świadczenia tej opieki. Ustalenie zatem zakresu sprawowanej opieki oraz wystąpienia związku przyczynowego między świadczeniem opieki nad niepełnosprawnym, a rezygnacją opiekuna z zatrudnienia (niepodejmowaniem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej) odnosi się także i do emeryta ubiegającego się o przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego. 

Porady prawne ZUS on-line
Tagi
Pokaż więcej
Dokumenty on-line - odwołania od decyzji ZUS

Kinga Matyasik-Ochlust

Jestem radcą prawnym i od 2009 roku prowadzę działalność na obszarze całej Polski walcząc przed Sądami w sprawach o emerytury, renty, zasiłki, świadczenia przedemerytalne, jak również o zaległe składki na ubezpieczenie. Dzięki dziesiątkom przeprowadzonych spraw, jestem w stanie wspomóc swoich klientów doświadczeniem nabytym w procesach, jak również znaleźć racjonalne argumenty na przeciwstawienie się bezzasadnym odmowom w decyzjach dotyczących przyznania gwarantowanych świadczeń.

Podobne artykuły

4 komenatrzy

  1. Jestem mamą niepełnosprawnego dziecka, pobieram świadczenie pielęgnacyjne. nie mogę pójść do pracy i na pewno nie uzyskam 20 lat stażu pracy. Czy mogę liczyć w przyszłości na emeryturę?

    1. Tak,składki z tytułu opieki nad dzieckiem są odprowadzane. Będzie Pani pobierać najniższą emeryturę z chwilą uzyskania wieku emerytalnego.
      Jeśli Pani zdecyduję nie musi Pani przechodzić na emeryturę ,tylko zostać na świadczeniu pielęgnacyjnym.

  2. Witam od 5lat jestem emerytką z dniem przejścia na emeryturę gmina zabrała świadczenie, opiekuję się mężem od 17 lat ale w gminie nie ma dyskusji nic mi się nie należy wręcz natychmiast kazali przejść na emeryturę i jako żona sprawować opiekę. Choruję na serce i zwyrodnienia kręgosłupa trudne to jest czasami proszę córkę o pomoc i córką pisała o świadczenie na tatę nie pracująca powiedzieli ze dopóki ja żyję jej absolutnie nie należy się

  3. Jestem opiekunem od 28 lat mojej siostry obecnie mam 61 lat jak przejdę na emeryturę z zasiłku opiekuńczego czy będzie przysługiwać wsparcie finansowe dla mojej siostry

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Aby dodać komentarz rozwiąż równanie: *

Close