Dokumenty on-line - odwołania od decyzji ZUS
Zwrot kwot do ZUS

Jak za długi w ZUS odpowiadają wspólnicy spółki cywilnej.

Spółkę cywilną tworzą wspólnicy (przedsiębiorcy). Za zobowiązania spółki cywilnej wspólnicy odpowiadają solidarnie. O odpowiedzialność za zobowiązania spółki cywilnej traktuje art. 864 k.c. Solidarna odpowiedzialność oznacza, że wierzyciel może żądać zaspokojenia swojej wierzytelności zarówno od wszystkich wspólników łącznie, jak i od kilku z nich, czy też od każdego z osobna. Zaspokojenie wierzytelności przez jednego ze wspólników zwalnia z odpowiedzialności pozostałych (art. 366 § 1 k.c.).

Często wierzycielem spółki cywilnej jest ZUS, dlatego w dzisiejszym wpisie wytłumaczę na jakich zasadach ZUS może egzekwować należności z tytułu nieopłaconych składek od spółki cywilnej i jej wspólników.

Za jakie zaległości wobec ZUS odpowiada wspólnik spółki cywilnej?

Wspólnik spółki cywilnej będący przedsiębiorcą, zobowiązany jest samodzielnie zgłosić się do ubezpieczeń społecznych, ubezpieczenia zdrowotnego oraz ewentualnie dobrowolnie do ubezpieczenia chorobowego. Wspólnik spółki cywilnej dokonuje również samodzielnie zapłaty za należności z tytułu składek za własne ubezpieczenie. Każdy ze wspólników odpowiada więc indywidualnie za zaległości powstałe z tytułu nieopłaconych składek ZUS za siebie.

Spółka cywilna jest dla ZUSu odrębnym płatnikiem składek na ubezpieczenie.  Spółka cywilna zgłasza do ubezpieczeń swoich pracowników, zleceniobiorców. To na spółce spoczywa odpowiedzialność regulowania zobowiązań z tytułu składek na ubezpieczenie osób “zatrudnionych w spółce”.

Wspólnik spółki cywilnej ponosi więc odpowiedzialność za zobowiązania ZUS wytworzone przez spółkę cywilną oraz przez samego siebie. Wspólnik spółki cywilnej nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania innych wspólników, dotyczące ich własnych ubezpieczeń.

Z jakiego majątku wspólnika może egzekwować ZUS?

Wspólnik spółki cywilnej jest przedsiębiorcą, dlatego za zobowiązania spółki odpowiada całym swoim majątkiem osobistym oraz tym wchodzącym w skład wspólności majątkowej małżeńskiej (wyjątkiem jest tutaj zawarta umowa majątkowa małżeńska, tzw. rozdzielność majątkowa). Wspólnik spółki cywilnej odpowiada za zobowiązania wobec ZUS niezależnie od wysokości swojego wkładu w spółce. Bez znaczenia jest również czy dany wspólnik przyczynił się do powstania zaległości wobec ZUS.

Od kogo w pierwszej kolejności ZUS egzekwuje zaległość z tytułu nieopłaconych składek?

Odpowiedzialność wspólników spółki cywilnej jest również subsydiarna, oznacza to, iż ZUS nie ma obowiązku przestrzegania określonej kolejności odnoście rodzaju majątku z jakiego chce się zaspokoić. ZUS może decydować o kolejności egzekucji w sposób dowolny, bez konieczności próby egzekucji zaległych składek w pierwszej kolejności z majątku spółki cywilnej.

Porady prawne ZUS on-line
Tagi
Pokaż więcej
Dokumenty on-line - odwołania od decyzji ZUS

Kinga Matyasik-Ochlust

Jestem radcą prawnym i od 2009 roku prowadzę działalność na obszarze całej Polski walcząc przed Sądami w sprawach o emerytury, renty, zasiłki, świadczenia przedemerytalne, jak również o zaległe składki na ubezpieczenie. Dzięki dziesiątkom przeprowadzonych spraw, jestem w stanie wspomóc swoich klientów doświadczeniem nabytym w procesach, jak również znaleźć racjonalne argumenty na przeciwstawienie się bezzasadnym odmowom w decyzjach dotyczących przyznania gwarantowanych świadczeń.

Podobne artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Aby dodać komentarz rozwiąż równanie: *

Close