Dokumenty on-line - odwołania od decyzji ZUS
Kontrola ZUSOdwołanie od decyzji ZUSPodleganie ubezpieczeniom społecznym

Wygrana z ZUS w Sądzie Apelacyjnym w Łodzi w sprawie o podstawę wymiaru składek przedsiębiorcy.

Czytelnicy mojego bloga wiedzą, iż nad Polską przechodzi fala decyzji dotykających osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, dokładnie mowa tutaj o decyzjach zmniejszających zadeklarowaną podstawę składek na ubezpieczenie społeczne przedsiębiorcy.

W niektórych częściach Polski Sądy stanowczo krytykują działania ZUS w zakresie podważania podstawy wymiaru składek wskazując, iż jest to działanie niedopuszczalne. W innych zaś Sądy przeszły z taką praktyką do porządku dziennego. Moja obserwacja wskazuje, że im dalej na wschód tym panuje większe poparcie dla uznania możliwości kwestionowania zadeklarowanej podstawy składek na ubezpieczeni.

Światełko w tunelu stwarza rozrastająca się linia orzecznicza Sądów Apelacyjnych we Wrocławiu i Gdańsku, gdzie składy orzekające konsekwentnie uznają brak możliwości ingerencji ZUS w zadeklarowaną podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie.

Jednym z ostatnich sukcesów naszej kancelarii jest wypracowanie korzystnego rozstrzygnięcia w tym przedmiocie przed Sądem Apelacyjnym w Łodzi, ze swoich źródeł wiemy, iż nasz wyrok jest jednym z pierwszych wydanych na terenie tamtejszej apelacji.

W uzasadnieniu powoływanego wyroku Sąd Apelacyjny stwierdził, iż:

“(…) Przypomnieć należy, że rola organu rentowego i sądu powszechnego sprowadza się do stosowania prawa, zaś tworzenie prawa pozostaje w gestii ustawodawcy. Zakład Ubezpieczeń Społecznych realizuje wobec uczestników stosunku prawnego powierzone mu przez prawodawcę kompetencje, a wysokość świadczeń wypłacanych z ubezpieczenia chorobowego nie zależy od uznania organu rentowego. W obowiązującym systemie prawnym problem świadczeń wygórowanych w stosunku do krótkiego okresu opłacania składek nie stanowi wystarczającego argumentu do przyznania Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych uprawnienia do weryfikacji zadeklarowanej przez płatnika-przedsiębiorcę podstawy wymiaru składek, skoro ustawodawca takiej możliwości nie przewidział. instrumenty, przeciwdziałające wypłacie nadmiernie wysokich świadczeń wprowadzić mógłby wyłącznie ustawodawca, a dopóki takie rozwiązania nie zostaną zalegalizowane, to brak jest możliwości kwestionowania kwoty zadeklarowanej przez płatnika. Z powyższych względów Sąd Apelacyjny w pełni podziela stanowisko wyrażone przez Sąd Apelacyjny w Gdańsku w wyroku z dnia 20 kwietnia 2020 r. (III AUa 1929/19, Legalis). Nie podziela natomiast stanowiska zajętego przez Sąd Apelacyjny w Lublinie w wyroku z dnia 12 sierpnia 2020 r. (III AUa 593/20, (Legalis)”.

Jak widać, Sąd Apelacyjny w Łodzi wyraźnie zaznaczył, iż ZUS nie ma podstawy ingerować w zadeklarowaną podstawę wymiaru składek, wskazał również iż przyjęta przez Sąd Apelacyjny w Lublinie wykładnia jest błędna.

 

Porady prawne ZUS on-line
Tagi
Pokaż więcej
Dokumenty on-line - odwołania od decyzji ZUS

Kinga Matyasik-Ochlust

Jestem radcą prawnym i od 2009 roku prowadzę działalność na obszarze całej Polski walcząc przed Sądami w sprawach o emerytury, renty, zasiłki, świadczenia przedemerytalne, jak również o zaległe składki na ubezpieczenie. Dzięki dziesiątkom przeprowadzonych spraw, jestem w stanie wspomóc swoich klientów doświadczeniem nabytym w procesach, jak również znaleźć racjonalne argumenty na przeciwstawienie się bezzasadnym odmowom w decyzjach dotyczących przyznania gwarantowanych świadczeń.

Podobne artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Aby dodać komentarz rozwiąż równanie: *

Close