Emerytura Pomostowa

1 dzień pracy po 31 grudnia 2008 roku – emerytura pomostowa.

W ostatnim czasie Nasza obecność na blogu jest ograniczona, co jest spowodowane ilością spraw, które trafiają do Kancelarii. Niezmiennie od kilku miesięcy przodują „pozorności”, ale zdarzają się też inne sprawy, i o takiej „innej” w dzisiejszym wpisie, a mianowicie o emeryturze pomostowej ?

ZUS odmówił mojemu Klientowi prawa do emerytury pomostowej z uwagi na okoliczność, iż Odwołujący nie osiągnął wieku 60 lat oraz po dniu 31 grudnia 2008 roku nie wykonywał pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, w rozumieniu art. 3 ust. 1 i 3 ustawy o emeryturach pomostowych

Zakład Ubezpieczeń Społecznych do stażu pracy w szczególnych warunkach nie zaliczył okresów zatrudnienia od 4 lipca 2016 roku do dnia 8 lipca 2016 roku, albowiem dla zaliczenia okresu pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze wymagane jest, aby praca ta wykonywa była co najmniej jeden miesiąc po 31 grudnia 2008 roku. W tym zakresie ZUS powołał się na wyrok Sądu Najwyższego z dnia 19 stycznia 2016 roku, I UK 269/15, gdzie SN wskazał, że: „sporadyczne i krótkotrwałe wykonywanie czynności w narażeniu na czynniki ryzyka, o których mowa w art. 3 ust. 1 ustawy z 2008 r. o emeryturach pomostowych, nie stanowi wykonywania pracy w szczególnych warunkach w pełnym wymiarze czasu pracy w rozumieniu art. 3 ust. 4 tej ustawy”.

Stanowisko ZUS jest nie tylko krzywdzące dla mojego Klienta, ale w mojej ocenie również nie wynika z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, zaś przywołany wyrok SN nie może być intepretowany w oderwaniu od okoliczności konkretnej sprawy.

Zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 roku o emeryturach pomostowych (Dz.U. Nr 237, poz. 1656 ze zm.) pracownikowi przysługuje emerytura pomostowa, z uwzględnieniem art. 5-12, o ile zostały spełnione łącznie następujące warunki:

1) urodził się po dniu 31 grudnia 1948 roku;

2) ma okres pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze wynoszący co najmniej 15 lat;

3) osiągnął wiek wynoszący co najmniej 55 lat dla kobiet i co najmniej 60 lat dla mężczyzn;

4) ma okres składkowy i nieskładkowy, ustalony na zasadach określonych w art. 5-9 i art. 11 ustawy o emeryturach i rentach z FUS, wynoszący co najmniej 20 lat dla kobiet i co najmniej 25 lat dla mężczyzn;

5) przed dniem 1 stycznia 1999 roku wykonywał prace w szczególnych warunkach lub prace w szczególnym charakterze, w rozumieniu art. 3 ust. 1 i 3 ustawy lub art. 32 i art. 33 ustawy o emeryturach i rentach z FUS; po dniu 31 grudnia 2008 roku wykonywał pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, w rozumieniu art. 3 ust. 1 i 3;

7) nastąpiło z nim rozwiązanie stosunku pracy.

W mojej ocenie stosownie do ww. artykułu wystarczającym jest, ażeby Ubezpieczony jedynie jeden dzień po dniu 31 grudnia 2008 roku pracował w warunkach szczególnych.

Takie stanowisko znajduje również w wytycznych ZUS, a mianowicie w poradniku dotyczący emerytur pomostowych umieszczonym pod adresem: http://www.zus.pl/documents/10182/167561/Emerytury_pomostowe.pdf/75d94147-70ff-49da-8bc2-0b86c9a2d938,  ZUS wskazuje: „Wykonywanie pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze po 31 grudnia 2008 r. Emerytura pomostowa na ogólnych zasadach przysługuje Ci, jeśli wykonywałeś pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze po 31 grudnia 2008 r. Gdy ustalamy, czy spełniasz ten warunek, uwzględniamy tylko okresy wymienione w nowych wykazach prac. Wystarczy, że po 31 grudnia 2008 r. przynajmniej przez jeden dzień wykonywałeś taką pracę, a uznamy, że pracowałeś w szczególnych warunkach lub wykonywałeś pracę o szczególnym charakterze.”

Powyższe jest potwierdzane również w orzecznictwie, a mianowicie sądu powszechne podkreślają, że „racjonalny ustawodawca, gdyby chciał aby praca w warunkach szczególnych po 2008 r. była wykonywana w dłuższym okresie niż jedno lub kilkodniowy określiłby w przepisach minimalny wymagany okres takiej pracy. Ustawodawca nie wprowadził żadnego limitu, dlatego należy uznać, iż warunek wynikający z art. 4 pkt 6 ustawy o emeryturach pomostowych zostaje spełniony, gdy pracownik udowodni co najmniej jeden dzień zatrudnienia po 31 grudnia 2008 r. w szczególnych warunkach”.

Wobec powyższego ponownie zachęcam do weryfikacji negatywnych decyzji ZUS!!!

 

Tagi
Pokaż więcej

Kinga Matyasik-Ochlust

Jestem radcą prawnym i od 8 lat prowadzę działalność na obszarze całej Polski walcząc przed Sądami w sprawach o emerytury, renty, zasiłki, świadczenia przedemerytalne, jak również o zaległe składki na ubezpieczenie. Dzięki dziesiątkom przeprowadzonych spraw, jestem w stanie wspomóc swoich klientów doświadczeniem nabytym w procesach, jak również znaleźć racjonalne argumenty na przeciwstawienie się bezzasadnym odmowom w decyzjach dotyczących przyznania gwarantowanych świadczeń.

Podobne artykuły

2 komenatrzy

  1. Jestem w identycznej sytuacji (7 dni) jak Pani klient tzn. – w kwietniu 2017r. złożyłem wniosek o emeryturę pomostową, która została negatywnie rozpatrzona. Decyzję ZUS skutecznie zaskarżyłem do Sądu. ZUS złożył apelację od Wyroku Sądu i w marcu 2019 roku odbędzie się rozprawa w Sądzie Apelacyjnym.
    W odpowiedzi na apelację posiłkowałem się m. innymi: 1) POSTANOWIENIEM TK z dnia 13 września 2012 r. Sygn. akt Tw 9/12 pkt 5 , 2) Uchwałą składu 7 sędziów SN z dnia 28 września 2016 r., sygn. III UZP 10/16, 3) odpowiedzią Pani Jolanta Fedak Minister Pracy i Polityki Społecznej na zapytanie poselskie nr 3477 posłanki Elżbiety Streker-Dembioska ogłoszonej na posiedzeniu nr 39 dnia 02 kwietnia 2009 roku, 4) ponadto zarzuciłem ZUS-owi naruszenie prawa materialnego tj. art. 3 ust 1 w związku z art. 4 pkt 6 przez błędną jego wykładnię i przyjęcie, że pracownik w pełnym wymiarze czasu pracy wykonuje prace zgodnie z zał. 1 pkt … przez okres 7 dni i nie skutkuje to wykonaniem przepisu art. 4 pkt 6 przez ZUS lecz tylko skutkuje wykonaniem przepisu art. 35 ust. 2 przez pracodawcę .

  2. dzień dobry,

    czy jeśli posiadam okres pracy prawie 20 lat wg. starego wykazu przed 1999 r. a po 1999 r. nie mam ani wg. starego wykazu ani wg nowego to czy ZUS odmówi prawa do emerytury pomostowej

    pozdrawiam

    Witold

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Aby dodać komentarz rozwiąż równanie: *

Close