1 dzień pracy po 31 grudnia 2008 roku – emerytura pomostowa.

W ostatnim czasie Nasza obecność na blogu jest ograniczona, co jest spowodowane ilością spraw, które trafiają do Kancelarii. Niezmiennie od kilku miesięcy przodują „pozorności”, ale zdarzają się też inne sprawy, i o takiej „innej” w dzisiejszym wpisie, a mianowicie o emeryturze pomostowej 😊

ZUS odmówił mojemu Klientowi prawa do emerytury pomostowej z uwagi na okoliczność, iż Odwołujący nie osiągnął wieku 60 lat oraz po dniu 31 grudnia 2008 roku nie wykonywał pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, w rozumieniu art. 3 ust. 1 i 3 ustawy o emeryturach pomostowych

Zakład Ubezpieczeń Społecznych do stażu pracy w szczególnych warunkach nie zaliczył okresów zatrudnienia od 4 lipca 2016 roku do dnia 8 lipca 2016 roku, albowiem dla zaliczenia okresu pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze wymagane jest, aby praca ta wykonywa była co najmniej jeden miesiąc po 31 grudnia 2008 roku. W tym zakresie ZUS powołał się na wyrok Sądu Najwyższego z dnia 19 stycznia 2016 roku, I UK 269/15, gdzie SN wskazał, że: „sporadyczne i krótkotrwałe wykonywanie czynności w narażeniu na czynniki ryzyka, o których mowa w art. 3 ust. 1 ustawy z 2008 r. o emeryturach pomostowych, nie stanowi wykonywania pracy w szczególnych warunkach w pełnym wymiarze czasu pracy w rozumieniu art. 3 ust. 4 tej ustawy”.

Stanowisko ZUS jest nie tylko krzywdzące dla mojego Klienta, ale w mojej ocenie również nie wynika z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, zaś przywołany wyrok SN nie może być intepretowany w oderwaniu od okoliczności konkretnej sprawy.

Zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 roku o emeryturach pomostowych (Dz.U. Nr 237, poz. 1656 ze zm.) pracownikowi przysługuje emerytura pomostowa, z uwzględnieniem art. 5-12, o ile zostały spełnione łącznie następujące warunki:

1) urodził się po dniu 31 grudnia 1948 roku;

2) ma okres pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze wynoszący co najmniej 15 lat;

3) osiągnął wiek wynoszący co najmniej 55 lat dla kobiet i co najmniej 60 lat dla mężczyzn;

4) ma okres składkowy i nieskładkowy, ustalony na zasadach określonych w art. 5-9 i art. 11 ustawy o emeryturach i rentach z FUS, wynoszący co najmniej 20 lat dla kobiet i co najmniej 25 lat dla mężczyzn;

5) przed dniem 1 stycznia 1999 roku wykonywał prace w szczególnych warunkach lub prace w szczególnym charakterze, w rozumieniu art. 3 ust. 1 i 3 ustawy lub art. 32 i art. 33 ustawy o emeryturach i rentach z FUS; po dniu 31 grudnia 2008 roku wykonywał pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, w rozumieniu art. 3 ust. 1 i 3;

7) nastąpiło z nim rozwiązanie stosunku pracy.

W mojej ocenie stosownie do ww. artykułu wystarczającym jest, ażeby Ubezpieczony jedynie jeden dzień po dniu 31 grudnia 2008 roku pracował w warunkach szczególnych.

Takie stanowisko znajduje również w wytycznych ZUS, a mianowicie w poradniku dotyczący emerytur pomostowych umieszczonym pod adresem: http://www.zus.pl/documents/10182/167561/Emerytury_pomostowe.pdf/75d94147-70ff-49da-8bc2-0b86c9a2d938,  ZUS wskazuje: „Wykonywanie pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze po 31 grudnia 2008 r. Emerytura pomostowa na ogólnych zasadach przysługuje Ci, jeśli wykonywałeś pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze po 31 grudnia 2008 r. Gdy ustalamy, czy spełniasz ten warunek, uwzględniamy tylko okresy wymienione w nowych wykazach prac. Wystarczy, że po 31 grudnia 2008 r. przynajmniej przez jeden dzień wykonywałeś taką pracę, a uznamy, że pracowałeś w szczególnych warunkach lub wykonywałeś pracę o szczególnym charakterze.”

Powyższe jest potwierdzane również w orzecznictwie, a mianowicie sądu powszechne podkreślają, że „racjonalny ustawodawca, gdyby chciał aby praca w warunkach szczególnych po 2008 r. była wykonywana w dłuższym okresie niż jedno lub kilkodniowy określiłby w przepisach minimalny wymagany okres takiej pracy. Ustawodawca nie wprowadził żadnego limitu, dlatego należy uznać, iż warunek wynikający z art. 4 pkt 6 ustawy o emeryturach pomostowych zostaje spełniony, gdy pracownik udowodni co najmniej jeden dzień zatrudnienia po 31 grudnia 2008 r. w szczególnych warunkach”.

Wobec powyższego ponownie zachęcam do weryfikacji negatywnych decyzji ZUS!!!

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Aby dodać komentarz rozwiąż równanie: *