Dokumenty on-line - odwołania od decyzji ZUS
Kontrola ZUSOdsetki ZUSOdwołanie od decyzji ZUSSkładkiZwrot kwot do ZUS

Przeniesienie odpowiedzialności za składki ZUS

Sprawy związane z przeniesieniem odpowiedzialności na członków zarządu spółki za zaległości wobec ZUS z tytułu składek to dość skomplikowana kategoria spraw, która praktycznie zawsze wiąże się z „dużymi pieniędzmi”.
W dzisiejszym wpisie, postaram się Państwu przybliżyć w jaki sposób taka odpowiedzialność powstaje oraz wyjaśnić co należy rozumieć przez bezskuteczność egzekucji.

Zgodnie z artykuł 116 ordynacji podatkowej:

§ 1. Za zaległości podatkowe spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji, spółki akcyjnej lub spółki akcyjnej w organizacji odpowiadają solidarnie całym swoim majątkiem członkowie jej zarządu, jeżeli egzekucja z majątku spółki okazała się w całości lub w części bezskuteczna, a członek zarządu:
1)
nie wykazał, że:

a) we właściwym czasie zgłoszono wniosek o ogłoszenie upadłości lub w tym czasie zostało otwarte postępowanie restrukturyzacyjne w rozumieniu ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1508 oraz z 2018 r. poz. 149 i 398) albo zatwierdzono układ w postępowaniu o zatwierdzenie układu, o którym mowa w ustawie z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne, albo

b) niezgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości nastąpiło bez jego winy;
nie wskazuje mienia spółki, z którego egzekucja umożliwi zaspokojenie zaległości podatkowych spółki w znacznej części

§ 2. Odpowiedzialność członków zarządu obejmuje zaległości podatkowe z tytułu zobowiązań, których termin płatności upływał w czasie pełnienia przez nich obowiązków członka zarządu, oraz zaległości wymienione w art. 52 powstałe w czasie pełnienia obowiązków członka zarządu.

BEZSKUTECZNOŚĆ EGZEKUCJI

Wskazane w art. 116 o.p. podmioty odpowiadają tylko wtedy, gdy egzekucja z majątku spółki okazała się w całości lub w części bezskuteczna. O bezskuteczności egzekucji można mówić tylko w sytuacji, gdy została ona w ogóle wszczęta. Pojęcie bezskutecznej egzekucji, o której mowa w art. 116 o.p. w zw. z art. 31 i 32 u.s.u.s., obejmuje również niezaspokojenie zaległości składkowych w postępowaniu upadłościowym zakończonym likwidacją spółki. Stan bezskuteczności egzekucji musi istnieć w momencie orzekania o odpowiedzialności członka zarządu.
Ażeby mówić o bezskuteczności egzekucji trzeba sprawdzić cały majątek. WSA w Poznaniu w wyroku z 15 lutego 2012 r. (I SA/Po 875/11) uznał, że dla stwierdzenia, że egzekucja z majątku spółki okazała się w całości lub części bezskuteczna, niezbędne jest, aby była ona skierowana do całego majątku, również do wierzytelności potwierdzonej w wyroku Sądu Apelacyjnego z (…) października 2011 r.”. Odnośnie nieprawidłowego działania komornika, to jak wskazał WSA w Warszawie w wyroku z 9 lutego 2012 r. (VIII SA/Wa 687/11): „organ podatkowy powinien sprawdzić, czy postępowanie egzekucyjne było prowadzone z należytą starannością”.

Porady prawne ZUS on-line
Tagi
Pokaż więcej
Dokumenty on-line - odwołania od decyzji ZUS

Kinga Matyasik-Ochlust

Jestem radcą prawnym i od 2009 roku prowadzę działalność na obszarze całej Polski walcząc przed Sądami w sprawach o emerytury, renty, zasiłki, świadczenia przedemerytalne, jak również o zaległe składki na ubezpieczenie. Dzięki dziesiątkom przeprowadzonych spraw, jestem w stanie wspomóc swoich klientów doświadczeniem nabytym w procesach, jak również znaleźć racjonalne argumenty na przeciwstawienie się bezzasadnym odmowom w decyzjach dotyczących przyznania gwarantowanych świadczeń.

Podobne artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Aby dodać komentarz rozwiąż równanie: *

Close