Przejście na emeryturę podczas L4

Z praktyki wiem, że bardzo często wątpliwości budzi zagadnienie dotyczące przejścia na emeryturę lub rentę (także rodzinną) pracownika, który w chwili osiągnięcia wieku emerytalnego przebywał będzie na L4 i pobierał zasiłek chorobowy. Zgodnie z art. 100 ust. 2 ustawy o emeryturach i rentach z FUS: Jeżeli ubezpieczony pobiera zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne lub wynagrodzenie za […]

Działalność gospodarcza emeryta a składki ZUS

Jakie składki ZUS płaci emeryt? Zasadą jest, iż emeryci prowadzący własną działalność gospodarczą nie mają obowiązku odprowadzania składek emerytalnych i rentowych (składki na ubezpieczenie społeczne). Z kwoty emerytury ZUS potrąca odpowiednie sumy tytułem tych składek. Nic nie stoi natomiast na przeszkodzie, żeby emeryt podlegał dobrowolnie ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowym z kilku tytułów, w tym przypadku […]

Działalność gospodarcza emeryta a składki ZUS

  Jakie składki ZUS płaci emeryt? Zasadą jest, iż emeryci prowadzący własną działalność gospodarczą nie mają obowiązku odprowadzania składek emerytalnych i rentowych (składki na ubezpieczenie społeczne). Z kwoty emerytury ZUS potrąca odpowiednie sumy tytułem tych składek. Nic nie stoi natomiast na przeszkodzie, żeby emeryt podlegał dobrowolnie ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowym z kilku tytułów, w tym […]

Wcześniejsza emerytura strażaka

Strażakowi przysługuje prawo do emerytury w razie łącznego spełnienia następujących warunków: osiągnięcia emerytalnego wieku 60 lat, posiadania wymaganego okresu zatrudnienia wynoszącego 25 lat, w tym co najmniej 15 lat pracy w szczególnych warunkach. Warunek określony w pkt 2 nie jest wymagany, jeżeli funkcjonariusz pożarnictwa został zwolniony ze służby lub z pracy, którą wykonywał po zwolnieniu ze […]

Nauczycielskie świadczenia kompensacyjne – Co należy rozumieć przez rozwiązanie stosunku pracy?

Jeśli Państwo jeszcze nie wiedzą, komu przysługuje nauczycielskie świadczenie kompensacyjne oraz jakie warunki należy spełnić, aby je otrzymać zapraszam do lektury ostatniego wpisu. Jednym z warunków koniecznych powstania prawa do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego jest rozwiązanie stosunku pracy. Bardzo ważną kwestią jest, aby rozwiązanie stosunku pracy nastąpiło na wniosek nauczyciela. Dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych bezspornym jest, […]

Nauczycielskie świadczenie kompensacyjne – Komu przysługuje? Jakie warunki należy spełnić?

      Jak Państwo może już zauważyli, ostatnie wpisy na moim blogu poświęcone są świadczeniom dla konkretnych grup zawodowych. W dzisiejszym wpisie odpowiem na najczęściej zadawane pytania dotyczące nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych. Komu przysługuje nauczycielskie świadczenie kompensacyjne? To komu przysługuje nauczycielskie świadczenie kompensacyjne reguluje ustawa z dnia 22 maja 2009 roku o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych. […]

Emerytury mundurowe

Komu przysługuje emerytura mundurowa? Emerytura mundurowa (inaczej zwana również emeryturą policyjną) przysługuje funkcjonariuszom zwolnionym ze służby, którzy w dniu zwolnienia posiada 15 lat służby. Emerytura mundurowa obejmuje funkcjonariuszy:   Policji,   Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego,   Agencji Wywiadu,   Służby Kontrwywiadu Wojskowego,   Służby Wywiadu Wojskowego,   Centralnego Biura Antykorupcyjnego,   Straży Granicznej,   Biura Ochrony Rządu, […]

Sprzeciw od orzeczenia lekarza orzecznika ZUS

    W dzisiejszym wpisie, pozostając przy środkach zaskarżenia postaram się Państwu przybliżyć, czym jest sprzeciw od orzeczenia lekarza orzecznika ZUS, na podstawie, którego ZUS wydaje decyzję, w której przyznaje lub też odmawia przyznania prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy i dlaczego powinien zostać wniesiony. Warto zaznaczyć, że ww. orzeczenie wydawane jest przez […]

Odwołanie od decyzji ZUS – w jakim terminie? do kogo? co powinno zawierać?

W dzisiejszym wpisie postaram się odpowiedzieć na jedno z najczęstszych pytań, które otrzymuje od Państwa za pośrednictwem e-mail, a mianowicie „jak napisać odwołanie od decyzji?” Jak już niejednokrotnie podkreślałam w moich wpisach, decyzje ZUS z uwagi na wiele różnych czynników, jak np. ograniczenia w postępowaniu dowodowym często są dla nas krzywdzące, dlatego też warto je […]

Okresy składkowe.

Przy ustalaniu prawa do renty i emerytury oraz jej wysokości, ZUS bierze pod uwagę poza okresami nieskładkowymi, o których pisałam w jednym z moich wpisów na blogu, również okresy składkowe. Okresami składkowymi są m. in.: – okresy ubezpieczenia; – okresy opłacania składek na ubezpieczenie społeczne w wysokości określonej w przepisach szczególnych; – okresy zaliczone do […]