Dokumenty on-line - odwołania od decyzji ZUS
Koronawirus a ZUSOdwołanie od decyzji ZUS

Zwolnienie z obowiązku opłacania składek w czasie epidemii – ustawa podpisana przez prezydenta

Dzisiaj wieczorem Sejm uchwalił ustawę z dnia 31 marca 2020 r. “o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw”. Ustawa została podpisana przez prezydenta i wchodzi w życie w dniu 1 kwietnia 2020r.

W związku z powyższym rozpocznę serię wpisów dotyczących obowiązującego stanu prawnego wynikającego z tzw. tarczy antykryzysowej.

Pierwszym tematem będą uchwalone przepisy dotyczące zwolnienia z obowiązku opłacania składek zus w czasie trwania epidemii COVID-19.

Kto jest zwolniony z opłaty składek ZUS?

Zgodnie z brzmieniem nowych przepisów osoba będąca płatnikiem składek na dzień 1 lutego 2020r, która na dzień 29 lutego 2020 r. zgłosiła do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 ubezpieczonych, zostaje zwolniona z obowiązku opłacenia nieopłaconych należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych, należne za okres od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r., wykazanych w deklaracjach rozliczeniowych złożonych za ten okres.

Czy osoba prowadząca pozarolniczą działalność opłacająca składki wyłącznie na własne ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne jest zwalnia z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek ZUS?

Osoba prowadząca pozarolniczą działalność opłacająca składki wyłącznie na własne ubezpieczenia będzie zwolniona z obowiązku opłacenia nieopłaconych należności z tytułu składek na obowiązkowe ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz wypadkowe, dobrowolne ubezpieczenie chorobowe, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy, należne za okres od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r., jeżeli prowadziła działalność przed 1 lutego 2020 r. i przychód z tej działalności w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych nie był wyższy niż 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r.

Czy duchowni zostaną zwolnieni z obowiązku opłacania składek?

Duchowni zostają zwolnieni z opłacania składek za okres od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r.

Od jakiej podstawy wymiaru składek obowiązuje zwolnienie?

W przypadku osoby prowadzącej pozarolniczą działalność, osoby z nią współpracującej i osoby duchownej zwolnieniu z obowiązku opłacania podlegają należności z tytułu składek ustalone od obowiązującej ją najniższej podstawy wymiaru tych składek.

Od jakiej postawy wymiaru składek zostają zwolnione osoby wykonujące pracę na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia, innej umowy o świadczenie usług, do których zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia i osoby z nią współpracującej, dla których podstawę wymiaru składek stanowi zadeklarowana kwota.

Osoby te będą zwolnione od najniższej podstawy wymiaru składek.

Do kiedy złożyć wniosek o zwolnienie z obowiązku opłaty składek?

Wniosek o zwolnienie z obowiązku opłacania należności z tytułu składek należnych za okres od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r., płatnik składek przekazuje do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, nie później niż do dnia 30 czerwca 2020 r.

Czy należy składać deklaracje rozliczeniowe za okres zwolnienia z obowiązku zapłaty składek?

Za marzec, kwiecień i maj 2020 r. płatnik składek zobowiązany jest przesyłać deklaracje rozliczeniowe lub imienne raporty miesięczne na zasadach i w terminach określonych w przepisach ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba że zgodnie z tymi przepisami zwolniony jest z obowiązku ich składania. Należy pamiętać, że deklaracja za maj musi wypłynąć do zus nie później niż do 30 czerwca 2020r.

W jakiej formie następuje odmowa zwolnienia?

Odmowa zwolnienia z obowiązku opłacania należności z tytułu składek, następuje w drodze decyzji ZUS.

Czy od decyzji o odmowie zwolnienia z obowiązku opłacania składek można się odwołać?

Od decyzji o odmowie zwolnienia z obowiązku opłacania należności z tytułu składek, płatnikowi składek przysługuje prawo do wniesienia wniosku do Prezesa Zakładu o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Czy pomimo braku opłacenia składek przedsiębiorca otrzyma zasiłek chorobowy lub opiekuńczy?

W przypadku osób prowadzących pozarolnicza działalność i osób z nimi współpracujących oraz duchownych, jeżeli przepisy uzależniają prawo lub wysokość świadczeń z ubezpieczeń społecznych od opłacenia składek, składki na ubezpieczenia zwolnione z obowiązku ich opłacania traktuje się jak składki opłacone. Osoba prowadząca pozarolniczą działalność i osoba z nią współpracująca oraz duchowny zachowuje prawo do świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa jeżeli podlegała ubezpieczeniu chorobowemu w dniu 1 lutego 2020 r.

Czy rolnicy zwolnieni zostali z obowiązku zapłaty składek?

Osoby objęte ubezpieczeniem emerytalno-rentowym w rozumieniu ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników zostały zwolnione z obowiązku opłacania składek na to ubezpieczenie za drugi kwartał 2020 r.

Podkreślam, iż zwolnione z obowiązku opłaty składek zostaną wyłącznie osoby które nie opłacą składek na ubezpieczenie za miesiące marzec, kwiecień, maj 2020r.

 

Porady prawne ZUS on-line
Tagi
Pokaż więcej
Dokumenty on-line - odwołania od decyzji ZUS

Kinga Matyasik-Ochlust

Jestem radcą prawnym i od 2009 roku prowadzę działalność na obszarze całej Polski walcząc przed Sądami w sprawach o emerytury, renty, zasiłki, świadczenia przedemerytalne, jak również o zaległe składki na ubezpieczenie. Dzięki dziesiątkom przeprowadzonych spraw, jestem w stanie wspomóc swoich klientów doświadczeniem nabytym w procesach, jak również znaleźć racjonalne argumenty na przeciwstawienie się bezzasadnym odmowom w decyzjach dotyczących przyznania gwarantowanych świadczeń.

Podobne artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Aby dodać komentarz rozwiąż równanie: *

Close